BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bembenek Bogusław (Rzeszow University of Technology, Poland), Kowalska Katarzyna (Warsaw School of Economics, student)
Tytuł
SMEs Development within Industrial Clusters - Strategic Challenge for Cluster Management
Rozwój MŚP w ramach klastrów przemysłowych - strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
Źródło
Modern Management Review, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 33-50, rys., tab., bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Klastry, Konkurencyjność, Zarządzanie
Small business, Business cluster, Competitiveness, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest charakterystyka roli klastrów przemysłowych w procesie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przedsiębiorstwa te chcąc sprostać wymogom współczesnego otoczenia coraz częściej zmuszone są do identyfikacji wciąż nowych sposobów rozwoju, w tym źródeł względnie trwałej przewagi konkurencyjnej. Koncentracja jedynie na rozwoju wewnętrznym (endogenicznym) dla wielu podmiotów gospodarczych jest obecnie niewystarczająca. Komplementarnym dla rozwoju wewnętrznego jest rozwój zewnętrzny na przykład poprzez działalność w ramach klastrów przemysłowych. W artykule podkreślono, że w literaturze ekonomicznej wciąż brakuje jednolitego podejścia w definiowaniu tego typu klastrów. Pomimo braku jednoznacznej definicji w tym obszarze, upowszechniło się przekonanie, że klastry jako skupisko podmiotów sektora B+R, instytucji otoczenia biznesu, a w szczególności wzajemnie powiązanych firm, działających w tych samych i/lub pokrewnych sektorach gospodarki, wspólpracujących i konkurujących ze sobą (koopetycja), zapewniają dogodne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. MŚP funkcjonując aktywnie w strukturze klastrów przemysłowych mogą podejmować wspólnie ze swymi partnerami działania z zakresu doskonalenia oferty rynkowej, transferu wiedzy, projektowania i realizacji prac B+R, rozwoju kapitału relacyjnego w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym klastrów (m.in. poprzez udział klastra w międzynarodowych sieciach). W kształtowaniu właściwych warunków dla rozwoju członków klastrów strategiczne znaczenie ma aktywność koordynatorów klastrów. Bazując na dobrej praktyce koordynatora Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej, w zakresie sieciowania polsko-hiszpańskiego, wskazano na korzyści, jakie dostarczyła realizacja projektu "Adelante" dla MŚP tego klastra. Praktyka ta pokazuje, że zaangażowanie koordynatora klastra na rzecz rozwoju członków klastra, wspólnie z kluczowymi interesariuszami klastra, wpływa jednocześnie na rozwój całego klastra, wzmacniając jego konkurencyjność. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to characterise the role of industrial clusters in SMEs development. Trying to meet demands of the current environment, these companies are forced to constantly identify new ways of development, including new sources of sustainable competitive advantage. Nowadays, focusing only on the internal (endogenous) development for many entities is insufficient and external development of the SMEs through the clusters may be a complementary approach for their internal development. Despite the scarcity of clear cluster definitions it is widespread that clusters - as concentrations of R&D entities, business support institutions and interconnected firms operating in the same or related economic sectors that cooperate and compete at the same time - provide favorable conditions for entrepreneurship and innovativeness development. SMEs can improve their market offer, transfer knowledge, formulate and implement R&D activities, and develop relational capital by actively operating within clusters and collaborating with their partners, both in internal and external environments (eg. involvement in foreign networks). The activities of cluster coordinators play a strategic role in shaping the appropriate conditions for the development of cluster members. Based on the good practice in the field of Polish-Spanish international networking linked to the execution of the "Adelante" project by the coordinator of Sub-Carpathian Renewable Energy Cluster, the benefits for SMEs of that cluster were pointed out. This practice shows that the involvement of a cluster coordinator with key cluster stakeholders for development of cluster members contribute to development of the entire cluster and boost its competitiveness. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams J., Wang J., Industrial clusters and regional economic development in China: the case of "green food", "Journal of Chinese Entrepreneurship" 2009, vol. 1, no. 3, pp. 279-294.
 2. Babkin A.V., Kudryavtseva T.J., Utkina S.A., Identification and analysis of industrial cluster structure, "World Applied Sciences Journal" 2013, vol. 28 (10), pp. 1408-1413.
 3. Baptista R., Swann P., Do firms in clusters innovate more?, "Research Policy" 1998, vol. 27, pp. 525-540.
 4. Bhattacharyya D., Cottage industry clusters in India in improving rural livelihood: an overview, "International Journal of Humanities & Social Science Studies" 2014, vol. 1, no. 1, pp. 59-64.
 5. Buczyńska G., Frączek D., Kryjom P., Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015, PARP, Warszawa 2016.
 6. Cheba K., The influence of clusters on economic development. A comparative analysis of cluster policy in the European Union and Japan, "Quarterly Journal Oeconomia Copernicana" 2015, vol. 6, no. 3, pp. 73-88.
 7. Daddi T., de Giacomo M.R., Testa F., Tessitore S., Cluster approach and eco-innovation in four industrial clusters of Tuscany region, "Environmental Economics" 2012, vol. 3, no. 2, pp. 26-34.
 8. Delgado M., Porter M.E., Stern S., Defining clusters of related industries, "National Bureau of Economic Research Working Paper Series", no. 20375, Cambridge 2014, pp. 1-47.
 9. Deloitte, Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania, PARP, Warszawa 2010.
 10. European Commission, Commission Staff Working document on the implementation of Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises, European Commission, Brussels 2009.
 11. European Commission, Evaluation of the user guide to the SME definition, European Commission, Brussels 2014.
 12. Frączek D., Kryjom P., Weryfikacja standardów zarządzania w wybranych klastrach - edycja 2015, PARP, Warszawa 2016.
 13. Garanti Z., Zvirbule-Berzina A., Regional cluster initiatives as a driving force for regional development, "European Integration Studies" 2013, no. 7, pp. 91-101.
 14. Hołub J., Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012. Raport z badania, PARP, Warszawa 2012.
 15. Hosseini S.V., Ghanbari M.R., Investigation and analysis of the performance of industrial clusters in Islamic Republic of Iran, "International Journal of Business and Social Science" 2011, vol. 2, no. 15, pp. 231-235.
 16. http://claner.es/en/quienes-somos/ (access: 1.12.2016).
 17. http://ec.europa.eu (access: 1.12.2016).
 18. http://www.investinandalucia.es/new/show/id/122/title/The-Andalusian-Renewable-Energies-Cluster-is-born (access: 1.12.2016).
 19. http://www.rarr.rzeszow.pl/en/ (access: 1.12.2016).
 20. http://www.tci-network.org/initiatives/initiative/4704 (access: 1.12.2016)
 21. http://www.pi.gov.pl/klastry/chapter_95922.asp (access: 1.12.2016).
 22. Ismalina P., An integrated analysis of socioeconomic structures and actors in Indonesian industrial clusters, University of Groningen, Groningen 2011.
 23. Jia X., Jiang M., Ma T., The dynamic impact of industrial cluster life cycle on regional innovation capacity, "Economic Research" 2015, vol. 28, no. 1, pp. 807-829.
 24. Karaev A., Koh S.C., Szamosi L.T., The cluster approach and SME competitiveness: a review, "Journal of Manufacturing Technology Management" 2007, vol. 18, no. 7, pp. 818-835.
 25. Kuchiki A., Tsuji M., Industrial clusters, upgrading and innovation in East Asia, Edward Elgar, Cheltenham 2011.
 26. Lai Y.L., Hsu M.S., Lin F.J., Chen Y.M., Lin Y.H., The effects of industry cluster knowledge management on innovation performance, "Journal of Business Research" 2014, vol. 67, pp. 734-739.
 27. Lin G.T., Sun Ch.Ch, Driving industrial clusters to be nationally competitive, "Technology Analysis & Strategic Management" 2010, vol. 22, no. 1, pp. 81-97.
 28. Morosini P., Industrial clusters, knowledge integration and performance, "World Development" 2004, vol. 32, no. 2, pp. 307-309.
 29. Muizer A.P., Hospers G.J., Industry clusters and SMEs, EIM, Zoetermeer 1998.
 30. Munnich L.W., Iacono M., Dworin J., Brandt-Sargent B., Transportation planning to support economic development: an exploratory study of competitive industry clusters, Minnesota Department of Transportation Research Services & Library, Saint Paul 2015.
 31. Navickas V., Malakauskaite A., The impact of clusterization on the development of small and medium-sized enterprise (SME) sector, "Journal of Business Economics and Management" 2009, vol. 10 (3), pp. 255-259.
 32. Nazif H., Darma S., Herdiyanto B., Purwanto E.H., An opportunity to develop industrial cluster based geothermal energy to improve local competitiveness of North Maluku province - Indonesia, Proceedings World Geothermal Congress , Melbourne 2015.
 33. Nie P., Sun P., Search costs generating industrial clusters, "Cities" 2015, no. 42, pp. 268-273.
 34. PARP, Clusters in Poland, PARP, Warszawa 2012.
 35. Phinaitrup B.A., Strengthening the competitiveness of SMEs by using the cluster-based approach: a case study of the Ratchaburi Orchid Cluster in Thailand, "Journal of Modern Accounting and Auditing" 2012, vol. 8, no. 2, pp. 195-206.
 36. Plawgo B., Cluster benchmarking in Poland - edition 2014. General report, PAED, Warszawa 2014.
 37. Porter M.E., Clusters and the new economics of competition, "Harvard Business Review" 1998, no. 76 (6), pp. 77-90.
 38. Qing Z., The research on influence of industrial clusters on regional economic development, "Procedia IERI" 2012, vol. 3, pp. 206-212.
 39. Rosenfeld S., Industry clusters: business choice, policy outcome, or branding strategy?, "Journal of New Business Ideas and Trends" 2005, vol. 3 (2), pp. 4-13.
 40. Saniuk S., Cheba K., Szopik-Depczyńska K., Aspekty planowania sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w klastrach, [in:] J. Witkowski, A. Skowrońska (ed.), Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, nr 382, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, pp. 376-388.
 41. Szanyi M., Csizmadia P., Illessy M., Iwasaki I., Mako C., The relationship between supplier networks and industrial clusters: an analysis based on the cluster map ping method, "Eastern Journal of European Studies" 2010, vol. 1, no. 1, pp. 87-112.
 42. Tambunan T., Promoting small and medium enterprises with a clustering approach: a policy experience from Indonesia, "Journal of Small Business Management" 2005, vol. 43 (2), pp. 138-154.
 43. Tesar G., Bodin J., Marketing management in geographically remote industrial clusters, World Scientific Publishing, London 2013.
 44. Wang J., Institutional change and the development of industrial clusters in China, World Scientific Publishing, Singapore 2014.
 45. Yingming Z., Industrial clusters in China, CRC Press, Boca Raton 2010.
 46. Yuxiang Z, Xilai Z., Chun L., Feng Y., Hongyu W., The development strategy for industrial clusters in Qingdao, "Energy Procedia" 2011, no. 5, pp. 1355-1359.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.41
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu