BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żmija Katarzyna (Cracow University of Economics)
Tytuł
Microeconomic Factors of the Development of Enterprises as Perceived by Rural Entrepreneurs of the Małopolskie Province
Mikroekonomiczne czynniki rozwoju przedsiębiorstw w ocenie przedsiębiorców wiejskich z województwa małopolskiego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 1, s. 111-120, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość, Gospodarstwa rolne, Czynniki rozwoju przedsiębiorstwa
Enterprise development, Entrepreneurship, Arable farm, Companies development factors
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
W artykule dokonano analizy ocen przedsiębiorców wiejskich dotyczących wybranych czynników rozwoju ich działalności gospodarczej. Zwrócono przede wszystkim uwagę na czynniki mikroekonomiczne związane z zasobami, którymi dysponują przedsiębiorstwa, oraz uwarunkowaniami lokalnymi. Do czynników będących w opinii przedsiębiorców stymulatorami rozwoju zaliczono: lokalizację prowadzonej działalności, dostępność Internetu, sposób zarządzania przedsiębiorstwem, dostęp do docelowego odbiorcy usług i produktów, stosowane technologie, liczbę klientów pozostających w zasięgu działalności, a także kompetencje, wiedzę i kwalifikacje właściciela-menedżera. Najczęściej wymienianymi barierami ograniczającymi rozwój działalności badanych przedsiębiorców były posiadane zasoby kapitałowe oraz poziom nasilenia konkurencji rynkowej. (abstrakt oryginalny)

The article analyses evaluation of rural entrepreneurs concerning selected factors of development of their business. Attention was paid to the microeconomic factors relating to the resources available to the companies and the local conditions. Factors that are, in the opinion of entrepreneurs, drivers of growth included the location of the business, the availability of the Internet, the way the company is managed, access to the target recipients of services and products, technologies used, the number of customers covered by the activities of the company, as well as competencies, knowledge and skills of the owner-manager. The most frequently cited barriers limiting the development of activity of the surveyed entrepreneurs were their capital resources and the level of intensity of market competition. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki, R., Siuta-Tokarska, B. (2008). Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania. Difin, Warszawa.
 2. Brzeziński, A., Ryśnik, J. (2012). Konkurenci jako istotny czynnik rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie klastrów. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, 13 (1), 37-47.
 3. Czerwińska-Lubszczyk, A., Michna, A., Męczyńska, A. (2013). Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw sektora budowlanego. Zarządzanie i Finanse, 4, 2, 79-91.
 4. Gospodarowicz, M., Kołodziejczyk, D., Wasilewski, A. (2008). Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 5. Hansen, N. (1992). Competition, Trust and Reciprocity in the Development of Innovative Regional Milieux. Papers in Regional Science, 71, 2, 95-105.
 6. Janasz, K., Janasz, W., Kozioł, K., Szopik-Depczyńska, K. (2010). Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie. Difin, Warszaw.
 7. Lemańska-Majdzik, A. (2008). Rola osoby przedsiębiorcy w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej. [In:] Problemy ekonomii i polityki gospodarczej. G. Maniak (Ed.). Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 136-146.
 8. Matejun, M. (2008). Czynniki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie badań w mikroregionie łódzkim. [In:] Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (Eds). Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 151-163.
 9. Ostromęcki, A., Zając, D., Mantaj, A. (2015). Społeczno-ekonomiczne korzyści z prowadzonej przez rolników pozarolniczej działalności gospodarczej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 343 (2), 40-60.
 10. Penc, J. (1997). Leksykon biznesu. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 11. Pierścionek, Z. (1996. Strategie rozwoju firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Satoła, Ł., Bogusz, M. (2016). Supporting the development of entrepreneurship in rural areas from structural funds of the European Union (using the example of Małopolskie province). Intercathedra, 32/1, 66-74.
 13. Smolarek, M. (2015). Wybrane aspekty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, 3, 23-38.
 14. Stabryła, A. (2000). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków.
 15. Szczepaniak, I., (2007). Czynniki i uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 10, 573-583.
 16. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2015, poz. 584.
 17. Wasilczuk, J.E. (2005). Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw - aspekty teoretyczne i badania empiryczne. Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 18. Wiatrak, A.P. (2006). Wspomaganie rozwoju małych przedsiębiorstw w skali lokalnej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 9, Problemy Globalizacji i Regionalizacji, cz. 2, 543-556.
 19. Żmija, D. (2016). Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w Polsce. Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.1.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu