BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drzewiecki Jakub (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Opportunities, Threats and Variability of Business Models of Polish Businesses Adapting Outsourcing - Research Results
Szanse, zagrożenia a zmienność modeli biznesu polskich przedsiębiorstw stosujących outsourcing - wyniki badań
Źródło
Modern Management Review, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 59-71, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Zmienność, Outsourcing
Business models, Variability, Outsourcing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań empirycznych dotyczących: postrzegania szans i zagrożeń wśród polskich przedsiębiorstw stosujących outsourcing oraz zależności pomiędzy percepcją szans i zagrożeń a zmianami dokonywanymi w modelach biznesowych badanych przedsiębiorstw. Opracowanie składa się z wprowadzenia, podsumowania oraz czterech głównych części. Pierwsza z nich zawiera opis metodyki i charakterystykę próby badawczej w przekroju wybranych cech jakościowych. W części drugiej omówiono pokrótce autorską koncepcję zmienności modeli biznesu opartą na koncepcji modelu biznesowego w ujęciu A. Osterwaldera. Część trzecia zawiera wyniki badań dotyczące percepcji szans oraz zagrożeń wśród badanych przedsiębiorstw. Artykuł zamyka prezentacja wyników badań dotyczących korelacji między zmianami dokonywanymi w poszczególnych obszarach modeli biznesu badanych podmiotów a szacowanym przez nie prawdopodobieństwem wystąpienia zidentyfikowanych szans i zagrożeń. Opisane w opracowaniu wyniki badań wskazują na znaczenie modelu biznesowego jako narzędzia zarządzania strategicznego, w szczególności - zarządzania zmianą o strategicznym znaczeniu w odpowiedzi na oczekiwane szanse i zagrożenia. Wskazane zależności między zmiennymi uwzględnionymi w badaniu są przesłanką świadczącą o możliwości wykorzystania modelu biznesowego w kontekście adaptacji organizacji do jej otoczenia. Interesujące wydają się być również różnice wynikające z odmiennej percepcji szans i zagrożeń w firmach średnich w porównaniu z pozostałymi grupami badanych podmiotów. Interpretacja tych rezultatów badań jest jednak utrudniona i wymaga przeprowadzenia pogłębionych badań, również o charakterze jakościowym. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is the presentation of result of an empirical research related to: perception of opportunities and threats among Polish businesses using outsourcing as well as dependency between perception of opportunities and threats and changes made in the business models of the investigated enterprises. The research paper consists of an introduction, a summary and four main sections. The first of the main sections contains the description of the methodology and characterization of the research sample in the cross-section of selected quality features. In the second section, the original concept of the variability of the business models based on the A. Osterwalder's concept of business models is described. The third part contains the results of the research about the perception of opportunities and threats related to the investigated enterprises. The article is concluded by the presentation of the results concerning the correlation between the changes made in the respective areas of business models of the investigated subjects, the probability of occurrence of the identified opportunities, and threats estimated by them. The results of the research indicate a significance of a business model as a strategic management tool, in particular in strategic change management. The indicated dependencies between the variables included in the research are a premise denoting the possibility to use business model in the context of adaptation of organization to its environment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baden-Fuller C., Haefliger S., Business Models and Technological Innovation, "Long Range Planning", Vol. 46, 2013, p. 419-426.
  2. Cyfert Sz., Granice Organizacji, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2012.
  3. Daeyoup K., Jaeyoung K., Business model innovation through value delivery differentiation: Multiple case studies, "Indian Journal of Science and Technology", Vol. 8, 2015, p. 2-7.
  4. Drzewiecki J., Relations between outsourcing decisions, business model and organizational boundaries: theoretical framework, "Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie" 4 (24) / 2013, p. 43-56.
  5. Drzewiecki J., Outsourcing w kontekście obszarów funkcjonalnych polskich przedsiębiorstw - wyniki badań, "Zarządzanie. Teoria i praktyka" 2/2015, p. 11-18.
  6. Drzewiecki J., Zmienność modelu biznesowego w kontekście innowacyjności organizacji, "Management Forum" 2016, Vol. 4, nr 1, p. 11-16.
  7. Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L., Clarifying Business Models: Origins, Present and Future of the Concept, "Communications of AIS" 2005, Vol. 15, p. 1-28.
  8. Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Wyd. Helion, Gliwice 2013.
  9. Souto J., Business model innovation and business concept innovation as the context of incremental innovation and radical innovation, "Tourism Management" Vol. 51, 2015, p. 142-155.
  10. Teece D. J., Business Models, Business Strategy and Innovation, "Long Range Planning" 43, 2010, p. 172-194.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.43
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu