BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chodyński Andrzej (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Tytuł
Legitymizacja przedsiębiorstwa a triada strategicznych działań w zakresie CSR: przedsiębiorczość - innowacyjność - jakość
Enterprise Legitimisation and the Triad of Strategic Actions in the Scope of CSR: Entrepreneurship-Innovativeness-Quality
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 1, s. 9-27, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Jakość, Odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Interesariusze, Strategia przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility (CSR), Entrepreneurship, Innovative character, Quality, Enterprise responsibility, Competitive advantage, Stakeholders, Corporation strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono triadę działań na rzecz odpowiedzialności organizacji, która obejmuje odpowiedzialną przedsiębiorczość, odpowiedzialną innowacyjność i odpowiedzialną jakość. Celem działań w ramach triady jest budowa legitymizacji organizacji, ze szczególnym podkreśleniem roli interesariuszy na rzecz kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wskazano na znaczenie komunikacji z interesariuszami. Zwrócono uwagę na rolę przedsiębiorczości społecznej oraz innowacji społecznych. Omówiono etapy tworzenia tego typu innowacji. Podkreślono znaczenie innowacyjności w realizacji CSR. Na tym tle mówiono kwestie odpowiedzialnych technologii. Zwrócono uwagę na szczególne znaczenie koncepcji CSR 2.0. z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Omówiono znaczenie jakości etycznej. Wskazano na podobieństwa w podejściu do zarządzania jakością oraz społeczną odpowiedzialnością. Dla poszczególnych etapów triady zaproponowano wykorzystanie określonych narzędzi, uwzględniając między innymi dorobek dotyczący partnerstwa, technologii oraz nowego podejścia do rachunkowości zarządczej. (abstrakt oryginalny)

The triad of strategic actions for responsibility of the organisation has been discussed, which includes responsible entrepreneurship, responsible innovativeness and responsible quality. The purpose of the actions within the triad is to build legitimisation of the organisation, with special emphasis on the role of stakeholders in developing competitive edge of the enterprise. Importance of communication with stakeholders has been indicated. Attention has been paid to the role of social entrepreneurship and social innovations. The stages of creating innovations of this type has been discussed. Importance of the role of innovativeness in execution of CSR has been emphasised. The aspects of responsible technologies have been discussed within this context. Attention has been paid to the special importance of the CSR 2.0. concept with the use of the latest information and communication technologies. Significance of ethical quality has been discussed. Similarities in the approach to managing quality and social responsibility have been indicated. Use of specific tools for the particular stages of the triad has been proposed, taking into consideration, among others, achievements concerning partnership, technologies and a new approach to management accounting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alter K., Social enterprise typology, San Francisco, CA: Virtue Ventures LLC, 2007.
 2. Aniszewska G., Komunikacja z interesariuszmi - CSR na stronach internetowych, [w:] Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, red. P. Płoszajski, wyd. II zmienione i rozszerzone, Wyd. OpenLinks, Warszawa 2013.
 3. Bowen F., Newenham-Kahindi A., Herremans I., When suits meet roots: the antecedents and consequences of community engagement, "Journal of Business Ethic" 2010, vol. 95, no. 2.
 4. Budinich V., Serneels S., Hybrydowe łańcuchy wartości. Pomost między biznesem i społeczeństwem, "Harvard Business Review Polska", dodatek specjalny: Odpowiedzialny biznes 2012. Sojusz na rzecz potrzebnych zmian, 2012, nr 5.
 5. Chiarini A., Corporate social responsibility strategies using the TQM: Hoshin kanri as an alternative system to the balanced scorecard, "TQM Journal" 2016, vol. 28, no. 3.
 6. Chodyński A., Innowacyjność i jakość w strategii rozwoju firmy. Zarządzanie produktowymi innowacjami ekologicznymi, WSZiM, BIT, Sosnowiec 2003.
 7. Chodyński A., Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2007.
 8. Chodyński A., Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Ofic. Wyd. AFM, Kraków 2011.
 9. Chodyński A., Kompetencje sustainability przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysu pozaekonomicznego, "Przegląd Organizacji" 2013, nr 1.
 10. Chodyński A., Odpowiedzialna innowacyjność przedsiębiorstwa oparta o synergię procesów: innowacyjnego i legitymizacji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", Zeszyt 1/2016.
 11. Chodyński A., Kreowanie odpowiedzialnego biznesu, Ofic. Wyd. AFM, Kraków 2016.
 12. Domański H., Czynniki legitymizacji w 21 krajach, "Nauka" 2004, nr 4.
 13. Fryzeł B., Streszczenie zagadnień poruszanych w rozprawie habilitacyjnej. Building Stakeholder Relations and Corporate Social Resposnibility, Palgrave MacMillan, 2011.
 14. Gundry L.K., Kickul J.R., Griffiths M.D., Bacq S.C., Creating social change out of nothing: the role of entrepreneurial bricolage in social entrepreneurs' catalytic innovations, [w:] Advances in entrepreneurship, firm emergence and growth, Vol. 13, Social and sustainable entrepreneurship, ed. G.T. Lumpkin, J.A. Katz, Emerald Group Publishing Limited, Howard House, Wagon Lane, Bingley BD16 1WA, UK, 2011.
 15. Hall J., Bachor V., Matos S., Developing and diffusing new technologies: strategies for legitimization, "California Management Review" 2014, vol. 56, no. 3.
 16. Halme M., Something good for everyone?.Investigation of Tyree corporate responsibility approaches, Helsinki School of Economics, Working Papers, October 2007.
 17. Jamali D., Yanni M., Abdallah H., Strategic partnership, social capital and innovation: accounting for social alliance innovation, "Business Ethics: A.European Review" 2011, vol. 20, no 4.
 18. Jarosławska-Sobór S., Odpowiedzialna kopalnia. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w polskim górnictwie węgla kamiennego - studium socjologiczne. Praca doktorska, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii, Katowice 2014.
 19. Kroik J., Skonieczny S., Innowacja społeczna a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013.
 20. Kuraszko I., Etyka w komunikowaniu społecznym przedsiębiorstwa, [w:] Biznes, etyka, odpowiedzialność, red. W. Gasparski, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2013.
 21. Machaczka J., Podstawy zarządzania, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 22. Matuszak Ł., Raportowanie o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) za pomocą narzędzia legitymizacji przedsiębiorstw, "Studia Oeconomica Posnaniensia" 2015, vol. 3, nr 1.
 23. Montgomery A., Dacin P., Dacin M., Collective social entrepreneurship: Collaboratively shaping social good, "Journal of Business Ethics" 2012, vol. 111, no. 3.
 24. Morales-Sánchez R., Cabello-Medina C., Integrating character in management: virtues, character strenghts, and competencies, "Business Ethics: A.European Review", Aug. 2015, Supplement, vol. 24.
 25. O'Mara-Shimek M., Gúillen M., Bañón Gomis A.J., Approaching virtuosness through organizational ethics quality: toward a moral corporate social responsibility, "Business Ethics: A.European Review" 2015, Supplement, vol. 24.
 26. Płoszajski P., Wstęp do wydania II: Ruchomy cel: o konieczności kolejnej redefinicji teorii i praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu w warunkach nowej gospodarki, [w:] Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, red. P. Płoszajski, wyd. II zmienione i rozszerzone, Wyd. OpenLinks, Warszawa 2013.
 27. Scherer A.G., Palazzo G., The new political role of business in a globalized world:a review of a new perspective on CSR and its implications for the firm, governance, and democracy, "Journal of Management Studies" 2011, vol. 48, no. 4.
 28. Summers D.B., Dyck B., A process model of social intrapreneurship within a for-profit company: first community bank, [w:] Advances in entrepreneurship, firm emergence and growth, Vol. 13, Social and sustainable entrepreneurship, ed. G.T. Lumpkin, J.A. Katz, Emerald Group Publishing Limited, Howard House, Wagon Lane, Bingley BD16 1WA, UK, 2011.
 29. Szumniak-Samolej J., Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej, Wyd. Poltext, Warszawa 2013.
 30. Szychta A., Kierunki alternatywnych badań naukowych w rachunkowości zarządczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 80 (136), SKwP, Warszawa 2014.
 31. Tari J.J., Research into quality management and social responsibility, "Journal of Business Ethics" 2011, vol. 102, no. 4.
 32. Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 33. Urbanowska-Sojkin E., Kongruencja cech otoczenia i kultury organizacyjnej przedsiębiorstw, "Prace Nauk. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 260, Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 34. Waddock S., Bodwell Ch., Managing responsibility: what can be learned from the quality movement?, "California Managemant Review" 2004, vol. 47, no. 1.
 35. Walters G., Anagnostopoulos Ch., Implementing corporate social responsibility through social partnership, "Business Ethics: A.European Review" 2012, vol. 21, no. 4.
 36. Wood D.J., Measuring corporate social performance: A review, "International Journal of Management Reviews" 2010, no. 12.
 37. Wu M., Sustainability as stakeholder management, [w:] Critical studies on corporate responsibilty, governance and sustainability, Vol. 3, Business and sustainability: concepts, sytrategies and change, ed. G. Eweje, M. Perry, Emerald Group Publishing Limited , Howard House, Wagon Lane, Bingley BD16 1WA, UK, 2011.
 38. Zyznarska-Dworczak B., Zrównoważona rachunkowość zarządcza w świetle teorii legitymizacji, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", SKwP, Warszawa 2015, tom 82 (138).
 39. Yang Yung-Kay, Wu Shu-Ling, In search of the right fusion recipe: the role of legitymacy in building a social enterprise model, "Business Ethics: A European Review" 2016, vol. 25, no. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.2870
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu