BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grześ-Bukłaho Justyna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Main Factors for the Forming of Reputation in the Process of Building a Competitive Advantage of Development Enterprises - the Results of Empirical Research
Kluczowe czynniki kształtowania reputacji w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw deweloperskich - wyniki badań empirycznych
Źródło
Modern Management Review, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 83-92, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Przedsiębiorstwo deweloperskie, Wizerunek przedsiębiorstwa, Badania empiryczne
Competitive advantage, Development company, Company image, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy czynników kształtujących reputację przedsiębiorstw deweloperskich. Tekst stanowi odpowiedź na pytanie, jakie czynniki są istotne w kształtowaniu reputacji w procesie uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa deweloperskie. Analizę źródeł wtórnych zweryfikowano wynikami badań empirycznych w formie panelu ekspertów. Najważniejsze czynniki budowania reputacji wyodrębniono na podstawie ocen ekspertów. Należą do nich: poziom obsługi klienta, dotychczasowa reputacja, wiarygodność przedsiębiorstwa, zaufanie do przedsiębiorstwa, doświadczenie firmy, relacje z podmiotami otoczenia rynkowego, relacje z podwykonawcami, bezpieczna sytuacja finansowa (płynność), warunki płatności, poziom cen, koszt jednostkowy produkcji, jakość wykonania robót budowlanych, lokalizacje realizowanych inwestycji, terminowość realizacji, funkcjonalność produktów, zróżnicowanie oferty mieszkaniowej, jakość stosowanych materiałów, zakres i jakość gwarancji, rozpoznawalność marek produktów, rozpoznawalność marki przedsiębiorstwa, kultura organizacyjna, umiejętności kadry kierowniczej dewelopera, fachowość pracowników. Ponadto przeprowadzono analizy metodą cross-impact przy użyciu programu MIC-MAC. Wnioski płynące ze zrealizowanych badań umożliwiły na wyodrębnienie listy najważniejszych czynników kształtowania reputacji w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przez deweloperów. Wyniki badań wskazały, że na reputację przedsiębiorstw deweloperskich najsilniej wpływają czynniki dotyczące relacji z klientami oraz dostawcami i podwykonawcami. Reputacja kształtuje się w oparciu o ocenę jakości wykonania oraz terminowość realizacji inwestycji, istotne jest doświadczenie firmy oraz prowadzona przez nią aktywna polityka reklamowa. Dokonano także systematyzacji czynników, na które reputacja przedsiębiorstw deweloperskich ma wpływ. (abstrakt oryginalny)

The paper analyzes the factors influencing the reputation of development enterprises. The text provides an answer to the question of what factors are important in shaping the reputation in the process of obtaining a competitive advantage for a development company. An analysis of secondary sources verified the results of the empirical research in the form of a panel of experts. The most important factors in building the reputation were distinguished on the basis of expert evaluations. They include: level of the customer service, previous reputation, the credibility of the company, trust in the company, the company's experience, relations with entities of the market environment, relations with subcontractors, safety of the financial situation, payment terms, the price level, unit cost of the production, the quality of work, locations of completed investments, timely delivery, functionality of products, diversity of housing offer, the quality of materials used, the scope and quality guarantee, the recognition of brand of products, brand identification of the enterprise, organizational culture, skills of the management of developer, professionalism of employees. In addition, an analysis has been carried out with a cross-impact method using the MIC-MAC program. The conclusions of the conducted studies allowed to extract a list of the most important factors in forming the reputation in the process of building a competitive advantage by developers There has also been a systematization of factors affecting the reputation of the development enterprises and the factors which the reputation of the development companies is affected by. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gotsi M., Wilson M.A., Corporate Reputation: seeking a definition, "Corporate Communitation: An International Journal", vol. 6, no. 1, 2001, p. 29.
  2. The American Heritage Dictionary of the English Language, Fifth Edition, Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company 2016, https://www.ahdictionary.com/ word/search.html?q=reputation&submit.x=29&submit.y=13 [access: 12.12.2016].
  3. Wójcicki J.M., Ładyżyński P.: System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznych w Polsce, Konsorcjum ROTMED, Warszawa 2008, p. 197.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.45
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu