BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górka-Chowaniec Agnieszka (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach)
Tytuł
Partycypacja menedżera w procesie efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem
Participation of the Manager in the Management of the Company in the Gastronomic Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 1, s. 101-118, tab., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Menedżer, Efektywność menedżera, Menedżer skuteczny, Efektywność zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Gastronomia, Hotelarstwo
Manager, Efficiency of manager, Effective manager, Management effectiveness, Enterprise management, Gastronomy, Hotel industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie roli współczesnych menedżerów w procesie efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem sektora gastronomii. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Punktem wyjścia w rozważaniach prowadzonych przez autorkę jest zaprezentowanie znaczenia postaci menedżera w świetle dywagacji teoretycznych, który postrzegany jest jako osoba zarządzająca daną organizacją, dokonująca selekcji właściwych kierunków, sposobów i przedmiotów działania przedsiębiorstwa. W znacznym stopniu podkreślone zostały również wyzwania stojące przed współczesnymi menedżerami sektora gastronomii w procesie zarządzania w obliczu dynamicznie zachodzących zmian zarówno w otoczeniu zewnętrznym, jak i w wewnętrznych strukturach współczesnych podmiotów. W odniesieniu do przeprowadzonych badań własnych istotnym obszarem rozważań prowadzonych przez autorkę w niniejszym artykule stał się zakres partycypacji oraz stawianych wymagań wobec współczesnych menedżerów sektora gastronomii pionu hotelarstwa w sprawnym i skutecznym zarządzaniu. Wnioski z badań mogą stanowić przyczynek do dalszych rozważań na temat udziału kadry kierowniczej w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present the role of modern managers in the process of effective management of the gastronomy business. The study is a theoretical and empirical one. The starting point in the author's reflections is to present the meaning of the manager's character in the light of the theoretical divergence that is perceived as the manager of the organization by selecting the appropriate directions, ways and objects of the company. The challenges faced by modern managers in the catering industry in the management process, in the face of dynamic changes both in the external environment and in the internal structures of modern entities, have also been underlined. With regard to the conducted own research, a significant area of consideration by the author in this article has become the scope of participation and set requirements for the hospitality managers in the hospitality industry in efficient and effective management. Conclusions from the study may contribute to further discussion on the role of management in creating a competitive advantage for companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H.Beck, wyd. II rozszerzone, Warszawa 2004.
 2. Chandler A., The Visible Hand. The Managerial Revolution in America Business, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1979.
 3. Covey S.R., Trzy role lidera w nowym paradygmacie, [w:] Lider przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1997.
 4. Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993.
 5. Devenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wyd. Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 6. Drucker P.F., Menedżer skuteczny, Nowoczesność, Kraków 1994.
 7. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1993.
 8. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1998.
 9. Fucks J., Stawiać na rozwój i samodzielność pracowników, "Zarządzanie na Świecie" 1998, nr 4.
 10. Ghoshal S., Expanding Abroad. Motivations, Means, and Mentalities, [w:] Transnational Management. Texts, Cases, and Readings in Cross-Border Management, red. C.A. Bartlett, S. Ghoshal,J. Birkinshaw, McGraw-Hill/Irwin, New York 2004.
 11. Górska-Warsewicz H. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem gastronomicznym i hotelarskim, SGGW, Warszawa 2014.
 12. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 13. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań 2002.
 14. Hornstein N.A., Managerial Courage: Individual Initiative and Organization Innovation, "Personnel" 1986, nr 7.
 15. Jędrych E. (red.), Zrządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Wyd. Oficyna Wolters Kliwer Business, Kraków 2007.
 16. Levytska G., Usługi gastronomiczne - znaczenie i tendencje rozwoju, SGGW, Warszawa 2011.
 17. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo KADRY, Wrocław 1995.
 18. Masłowski A., Usługi gastronomiczne w krajach wysoko rozwiniętych (na przykładzie niektórych krajów UE i USA), Wyd. Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa 2005.
 19. Mendenhall M.E., Oddou G.R., Stahl G.K. (red.), Reading and Cases in International Human Resource Management, Routlege, Taylor & Francis Group, London and New York 2007.
 20. Mała encyklopedia ekonomiczna, PWE, Warszawa 1974.
 21. Mikołajczyk Z., Zimniewicz K., Zarządzanie małym przedsiębiorstwem, [w:] B. Piasecki, Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź 1999.
 22. Nowa encyklopedia powszechna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 23. Oleksyn T., Sztuka kierowania, WSZiP im. B. Jańskiego w Warszawie, Warszawa 1999.
 24. Ornatowicz U., Menedżer XXI wieku. Definicja, identyfikacja, edukacja, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008.
 25. Paliszkiewicz. J.O., Zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach - koncepcja oceny i modele, Wyd. SGGW, Warszawa 2007.
 26. Penc J., Decyzje menedżerskie - o sztuce zrządzania, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2001.
 27. Penc J., Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 28. Penc J., Leksykon biznesu, AW Placet, Warszawa 1997.
 29. Penc J., Pojęcie i zadania menedżera, [w:] E. Jędrych (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 30. Pomykało W. (red.), Encyklopedia biznesu, cz. 1, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
 31. Rakowska A, Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa 2000.
 32. Schneider S.C., Barsoux J.L., Managing Across Cultures, Prentice Hall/Pearson Education Limited, Harlow 2003.
 33. Smid W., Leksykon menedżera, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 34. Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, wyd. 4 zm., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
 35. Stoner, J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 36. Turdej J., Menedżer efektywny, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998.
 37. Wachowiak P., Profesjonalny menedżer, Difin, Warszawa 2001.
 38. www.krakow.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.2884
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu