BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sitek Marcin (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Innowacyjność środkiem do zwiększania konkurencyjności na rynku nieruchomości
Innovativeness as a Means to Improve Competitiveness in the Real Estate Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 1, s. 161-173, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Konkurencyjność, Rynek nieruchomości
Innovative character, Competitiveness, Real estate market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest wykazanie, że innowacyjność na rynku nieruchomości jest środkiem zwiększającym konkurencyjność działających na nim podmiotów gospodarczych. Omówiono determinanty innowacyjności, wyróżniając jednocześnie dla rynku nieruchomości innowacje techniczne, technologiczne, organizacyjne i procesowe, marketingowe i finansowe. Analiza rodzajów innowacji na rynku nieruchomości wykazała, że główne innowacje, korzystające jednocześnie z rozwiązań innowacyjnych w sektorze budowlanym, ukierunkowane są szczególnie na energooszczędność i ekologiczność. Uwzględniając wyniki badań wykazujące zmniejszenie kosztów użytkowania w budynkach zrównoważonych, należy stwierdzić, że założona teza, dotycząca innowacyjności jako środka powodującego wzrost konkurencyjności, została udowodniona. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to demonstrate that innovativeness in the real estate market represents a means to improve competitiveness of business entities present in this market. The study discusses determinants of innovativeness were presented with division into technical, technological, organizational, process, marketing and financial innovations in the real estate market. Analysis of the types of innovations in the real estate showed that major innovations in the real estate market that employed innovative solutions in the construction sector are oriented particularly at energy efficiency and ecology. Furthermore, the results of the studies that demonstrated a reduction in costs of operation in sustainable buildings lead to the conclusion that the thesis concerning innovativeness as a means to stimulate competitiveness was supported. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran M., Ostrowska A., Pander W., Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 2. Brzeziński M. (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001.
 3. Chojka A., Przetwarzanie w chmurze jako trend rozwoju infrastruktur danych przestrzennych, "Roczniki Geomatyki" 2012, tom X, zeszyt 2(52).
 4. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju "Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności", https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf [dostęp: 15.02.2013].
 5. Engleen E., After the Great Complacencen: Financial Crisis and the Political of Reform, Oxford University Press, Oxford 2011.
 6. European Comission, European Innovation Scoreboard 2016; http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl [dostęp: 28.09.2013].
 7. Green Mortgages - Energy Efficient Mortgage Guide 2014;www.mortgageloan.com/environment/ [dostęp: 28.09.2015].
 8. ISB news; http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/awans-polski-o-jedno-miejsce-w-rankingu-innowacyjnosci-ue/nhmrmz [dostęp: 28.9.2015].
 9. KNN "Domuss", WSN jako przykład innowacyjnego rozwiązania w zarządzaniu biurem, Referat 2012, cyt. za: M. Bac, W poszukiwaniu innowacji na rynku nieruchomości, "Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie" 2014, t. 24, nr 1.
 10. Komisja Europejska, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 3.3.2010, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna, 2010; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF [dostęp: 28.09.2013].
 11. Komisja Europejska, HORIZON 2020, Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji, B-1049 Bruksela; Luksemburg Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014. KOM(2007) 860, Inicjatywa rynków pionierskich dla Europy, Bruksela 2007; http://www.zb.itb.pl/informator/inicjatywa-rynkow-pionierskich-dla-europy-lmi [dostęp: 28.09.2013].
 12. Lewis W.W., Potęga wydajności, CeDeWu, Warszawa 2005.
 13. McKinsey & Company, Raport: Polska 2025. Nowy motor wzrostu w Europie; http://mckinsey.pl/publikacje/raport-polska-2025-nowy-motor-wzrostu-w-europie-2/
 14. Miller N., Spivey J., Florance A., Does Green Pay Off?, "Journal of real Estate Portfolio Management" 2008, No. 14(4).
 15. Musiał R., Nitychoruk M., Innowacje w pośrednictwie nieruchomości - co dziś pomaga w sprzedaży? 2015, http://www.gratka.pl/mieszkam/artykul/innowacje-w-posrednictwie-nieruchomosci-co-dzis-pomaga-w,3559941,art,t,id,tm.html
 16. O Programie. Program Innowacyjna Gospodarka, 2013. www.poig.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/o_poig.aspx. [dostęp: 14.02.2014].
 17. PFRN, XX KOngres Nieruchomości-Profesjonalni od 20 lat; http://pfm.pl/page/1857
 18. PFRN_XX_kongres_nieruchomosci_podsumowanie_25052015.pdf [dostęp: 2.03.2016].
 19. Pivo G., Fisher J.D., Income, Value and Returns in Socially responsible Office Properties, "Journal of Real Estate Research" 2010, No 32(3).
 20. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka POIG (2007-2013), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Programy Krajowe; http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/informacje/ [dostęp: 28.09.2014]
 21. Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Unijna Dyrektywa 2010/3/UE.
 22. Prystrom J., Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2012.
 23. Sitek M., Zrównoważone budownictwo jako przejaw innowacyjności w sektorze nieruchomości, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec 2016 (w druku).
 24. Shiers D.E., 'Green' Developments:Environmentally responsible Buildingsin the UK Commercial Property Sector, "Property Management" 1999, No. 18(5).
 25. Śliperski M., Bancassurance: związki bankowo-ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa 2002.
 26. Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Dz. U.nr 232, poz. 1377; http://www.ustawa.pzfr.pl/ [dostęp: 28.09.2013].
 27. World Economic Forum, The Global Competitiveness Index 2015-2016 Rankings, http://www3.weforum.org/docs/ger/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
 28. Zrównoważone budownictwo-niemieckie doświadczenia z budownictwem energooszczędnym, http://www.muratorplus.pl/technika/zrownowazony-rozwoj/zrownowazone-budownictwo-niemieckie-doświadczenia-z budownictwem-energooszczednym_78146.html [dostęp: 12.04.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.2888
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu