BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jegorow Dorota (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Sprawozdawczość finansowa w organizacjach pozarządowych - prawodawstwo versus praktyka gospodarcza
Financial Reporting in Non-Governmental Organizations - Legislation versus Business Practice
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 1, s. 175-186, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Ewidencja księgowa, Organizacje pozarządowe, Przedsiębiorczość, Sprawozdawczość finansowa
Accounting records, Non-governmental organisation, Entrepreneurship, Financial reporting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analiza zaprezentowana na łamach niniejszego opracowania zorientowana została na identyfikację wymiaru jakościowego nowych zasad sprawozdawczości finansowej podmiotów tworzących trzeci sektor gospodarki, tj. organizacji pozarządowych. Proces badawczy oparty został na studiach literaturowych, analizie obowiązujących aktów prawnych oraz opiniach specjalistów praktyków - przedstawicieli trzeciego sektora. Wbrew oczekiwaniom i założeniom architektów nowych rozwiązań wpisanych w znowelizowaną w 2015 r. ustawę o rachunkowości w praktyce nie przełożą się one na istotne zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych stowarzyszeń i fundacji. Obciążenia wpisane w zakres sprawozdawczości finansowej, choć formalnie zmniejszone, w praktyce nie zostały jednak dostosowane do specyfiki organizacji pozarządowych, zwłaszcza tych opartych na pracy wolontarystycznej oraz nastawionych na realizację przedsięwzięć społecznie użytecznych. (abstrakt oryginalny)

The analysis presented in the pages of this paper is focused on identifying new dimension of quality of financial reporting entities NGOs. The research process is based on the literature studies, analysis of existing legal acts and opinions of specialists practitioners - representatives of the third sector. Contrary to the expectations and assumptions of the architects of new solutions entered in the amended in 2015. Accounting Act in practice translate into significant decrease in the reporting obligations of NGOs. The scope of financial reporting, although formally been reduced, in practice, the solutions adopted have not been adapted to the specific NGOs, especially those based on the volunteer work and aimed at realization of socially useful. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziadana O., Nowe uproszczenia związane z nowelizacją ustawy o rachunkowości, http://www.fcenter.pl/aktualnosci-19-nowe_uproszczenia_zwiazane_z_nowelizacja_ustawy_o_rachunkowosci.html, [dostęp: 10.09.2015].
 2. Gałązka A., Uwaga! Przygotuj się na nowe sprawozdania finansowe!, art. z dnia 10 grudnia 2014 r., http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1266401.html [dostęp: 10.09.2015].
 3. Gos W., Hońko S., Rublewski M., Granice uproszczeń rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 47 (103)/2008.
 4. http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1266401.html [dostęp: 10.09.2015].
 5. Jegorow D., Realizacja zadań publicznych współfinansowanych z funduszy europejskich - szansa, czy zagrożenie, [w:] Organizacje pozarządowe w województwie lubelskim - teoria i praktyka, red. P. Olszewski, A. Stachula, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2013.
 6. Jegorow D., Wskaźnikowo-relacyjna niestrukturalna analiza podmiotów gospodarki narodowej wg sektorów własnościowych w Polsce w latach 1995-2013 - sektor prywatny, Człowiek - Gospodarka - Współpraca - Rozwój. Perspektywa lokalna i globalna, cz. 3, red. D. Jegorow, CIVIS & Sun Solution, Chełm 2014.
 7. Kacprzak K., Ułatwienia w sporządzaniu sprawozdań finansowych dla jednostek mikro, http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/sprawozdawczosc/700020,Ulatwienia-w-sporzadzaniu-sprawozdan-finansowych-dla-jednostek-mikro.html [dostęp: 10.09.2015].
 8. Niecikowska R., Wybierz wzór sprawozdania finansowego, art. z dnia 4 marca 2015 r., http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1443371.html [dostęp: 10.09.2015].
 9. Odpowiedź na interpelację poselską, DR1.054.2.2015.DBX.2015.146, Ministerstwo Finansów, Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r.
 10. Palmer T.G., Państwo opiekuńcze. Kosztowne złudzenie, Fijorr, Warszawa 2014.
 11. Roubini N., Mihm S., Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z 2001 r. nr 137, poz. 1539, z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118, ze zm.).
 14. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. zmieniającej ustawę o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100).
 15. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1333).
 16. Waniak-Michalak H., Nowe wymogi dotyczące rachunkowości stowarzyszeń i fundacji, art. z dnia 10 czerwca 2015, https://rachunkowosc.com.pl/ksiegi-i-ewidencje/sprawozdawczosc/nowe_wymogi_dotyczace_rachunkowosci_stowarzyszen_i_fundacji.html [dostęp: 11.09.2015].
 17. Woźniak M., Uproszczenia księgowe dla małych organizacji pozarządowych, art. z dnia 20 lutego 2015 r., http://www.owes.bcp.org.pl/uproszczenia-ksiegowe-dla-malych-organizacji-pozarzadowych-artykul.
 18. Wysłocka E., Biadacz R., Ocena zmian w uproszczonej sprawozdawczości mikropodmiotów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 832, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2014 nr 71 2014.
 19. Zabielski J., Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości (druk nr 661), Kancelaria Senatu. Biuro Legislacyjne, Warszawa, 17 czerwca 2014 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.2890
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu