BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabiec Olimpia (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu), Jędraszczyk-Kałwak Joanna (Urząd Gminy Pilchowice)
Tytuł
Controlling in Employees' Opinionsin Small and Medium Enterprises
Kontrolowanie w opinii pracowników małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 2, s. 21-30, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Kontrola, Controlling, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Funkcje zarządzania
Control, Controlling, Small business, Management functions
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Każda z funkcjonujących organizacji stara się sprawnie i skutecznie osiągać swoje cele. Aby móc ocenić, czy zamierzone cele zostały osiągnięte, organizacje powinny przeprowadzać systematyczną kontrolę. Kontrolowanie jest nie tylko końcową funkcją zarządzania, ale jest ściśle uzależnione od wszystkich funkcji zarządzania. To ostatnie ogniwo i swego rodzaju sprawdzian, czy wszystkie pośredniczące funkcje zapewniły realizację celów, zadań i obowiązków, które zostały określone na poziomie funkcji planowania. Prezentowany artykuł dotyczy procesu kontrolowania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Autorki omawiają kwestie teoretyczne związane z kontrolą w przedsiębiorstwie. Dodatkowo w artykule zaprezentowane zostały wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród pracowników małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego. Celem niniejszego artykułu, poza określeniem teoretycznych podstaw z zakresu kontrolowania w organizacjach, jest zbadanie procesu kontrolowania w śląskich małych i średnich przedsiębiorstwach w ocenie pracowników. (abstrakt oryginalny)

Every active organisation tries to achieve its goals smoothly and effectively. To be able to asses if the objectives pursued have been achieved, organisations shall carry out a regular control. Controlling is not only the final function of management but it is also depended on every other management functions. It is the final step and a kind of test that shows if all the intermediary functions met the objectives, tasks and duties, which have been defined at the stage of planning. This article concerns the controlling process in small and medium enterprises. Authors discuss theoretical issues connected with controlling in an enterprise. Moreover, the article presents results of a self-study carried out among employees in small and medium enterprises, which run their activity in Silesian Voivodship. The aim of this article is to assess controlling in the view of employees in small and medium enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J., Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 3. Haber L.H., Management. Zarys zarządzania małą firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 4. Holstein-Beck M., Funkcje menedżerskie. Teoria i praktyka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004.
 5. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 6. Kożuch B. (red.), Zarządzanie. Podstawowe zasady, Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2001.
 7. Kożuch B., Cywoniuk M., Wstęp do organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2005.
 8. Kożuch B., Kożuch A., Plawgo B., Podstawy zarządzania organizacjami, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków 2005.
 9. Mockler R.J., The Management Control Process, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1984.
 10. Nieżurawski L. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005.
 11. Paczuła C., Kontrola wewnętrzna w zarządzaniu jednostką gospodarczą, Difin, Warszawa 1998.
 12. Piasecki B. (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 13. Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 14. Steinmann H., Scherer A.G., Strategiczny i operatywny controlling. Propozycja metodycznego określenia pojęć, "Organizacja i Kierowanie" 1996, nr 1.
 15. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.2920
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu