BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słowik Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie)
Tytuł
Zarządzanie własnością intelektualną w polskich przedsiębiorstwach
Management of Intellectual Property in Polish Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 2, s. 71-87, rys., bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje w organizacji, Zarządzanie własnością intelektualną, Dobre praktyki, Polityka badawczo-rozwojowa
Innovations in organization, Management of intellectual property, Good practice, R&D policy
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie sposobów zarządzania własnością intelektualną w polskich przedsiębiorstwach. Zwrócono w nim uwagę na strategie komercjalizacji przedsiębiorstw zarówno przy użyciu wyłącznie własnego kapitału oraz zasobów wiedzy, jak i z wykorzystaniem kapitału i zasobów wiedzy partnerów biznesowych. Wskazano także przykłady przedsiębiorstw, które zgodnie z wprowadzonym systemem zarządzania własnością intelektualną z powodzeniem wdrażają nowe technologie, dzięki którym osiągają lepsze wyniki finansowe. Artykuł pokazuje niski poziom innowacyjności polskich przedsiębiorców w stosunku do pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej i wskazuje jego przyczyny. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the methods of intellectual property management in Polish enterprises. It highlights the strategies of commercialisation of enterprises by using only their own capital and knowledge resources, and by using the capital and knowledge resources of their business partners. It also identifies examples of companies which, in accordance with the introduced system of intellectual property management successfully implement new technologies by which they achieve better financial results. The article shows the low level of innovativeness of Polish entrepreneurs in relation to other member countries of the European Union and indicates its causes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S., Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski a rozwój zasobów ludzkich, [in:] A. Ludwiczyński (ed.), Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2002.
 2. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określania kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa 2000.
 3. Bukowski M., A. Szpor, A. Śniegocki, Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012.
 4. Dec D., Od pomysł do zysku - czyli spin-off/ spin-out w teorii i praktyce, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, Warszawa 2012.
 5. Dereń A.M., Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii, Difin, Warszawa 2014.
 6. Drewniak R., Rozwój przedsiębiorstwa poprzez alians strategiczny. Cele i uwarunkowania w praktyce polskiej, Tnoik, Toruń 2004.
 7. Edvinsson L., Malone A. S., Kapitał intelektualny, Warszawa 2001.
 8. Frankowski P., Skubiak B., Bariery innowacyjności w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2012, nr 28.
 9. Fuchs B., Transfer technologii a przepisy Unii Europejskiej chroniące wolną konkurencję, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy prawa handlowego zagranicznego 2000, no. 19-20.
 10. Gajewska T., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, "Przegląd Odlewnictwa" 2010, no. 3-4.
 11. Gawlik B., Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa - Kraków 1974.
 12. Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Procedura zarządzania własnością intelektualną, Gdańsk 2010.
 13. Gędłek M., Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2008.
 14. Gliciński L., Wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie Wspólnoty Europejskiej, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 1997.
 15. Główny Urząd Statystyczny, Działalność innowacyjna w Polsce, Warszawa 2014.
 16. Głuch, M. Alianse strategiczne jako źródło przewagi konkurencyjnej organizacji, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 2013, no. 34.
 17. Golat R., Dobra niematerialne. Kompendium prawne, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2005.
 18. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1998.
 19. Grudzewski W., Hejduk I. (ed.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000.
 20. Kasprzycki D., Matczewski A. , Okoń-Horodyńska E., du Vall M., Wisła R., Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie, Kraków 2008.
 21. Kłak M., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Kielce 2010.
 22. Konkel M., Naukowiec i przedsiębiorca. Read-Gene i szczecińska uczelnia medyczna, czyli współpraca biznesu z uczelnią, "Puls Biznesu" z 21 września 2011 roku.
 23. Kopff A., Aktualne problemy międzynarodowej ochrony prawnej know-how, "Państwo i Prawo" 1973, no. 10.
 24. Korzystanie z własności intelektualnej w biznesie. Podręcznik dla izb handlowych oraz stowarzyszeń przedsiębiorców tworzących usługi w zakresie własności intelektualnej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 25. Kostański P. (ed.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2014.
 26. Kotarba W., Ochrona własności intelektualnej, OWPW, Warszawa 2012.
 27. Kwiatkowska A., Korporacyjne i uniwersyteckie firmy spin-off z perspektywy zarządzania zmianami [in:] J. Skalik (ed.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 28. Makowiec M., innowacyjność przedsiębiorstw typu spin-off/ spin-out na przykładzie wybranych organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2012, no 55.
 29. Michalak A. (ed.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2016.
 30. Michniewicz G., Ochrona własności intelektualnej, C.H.Beck, Warszawa 2012.
 31. Nieć M., Bariery wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego w Polsce w latach 2002-2010, "Roczniki Nauk Rolniczych" 2011. Seria G, nr 4.
 32. Nieć M., Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy, [in:] P. Zadura-Lichota (ed.), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 2015.
 33. Nowińska E., Szczepanowska-Kozłowska K. (ed.), System prawa handlowego, tom 3: Prawo własności przemysłowej, C.H.Beck, Warszawa 2015.
 34. Pazdan M. (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. System prawa prywatnego, tom 20C, Warszawa 2015.
 35. Piasny B., Zarządzanie wiedzą i kreowanie kapitału intelektualnego we współczesnym przedsiębiorstwie, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2013, no. 36.
 36. Piekut M., Działalność B+R czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2011, no. 3.
 37. Piekut M., Innowacyjna działalność przedsiębiorstwa w Polsce na tle Europy Środkowo-Wschodniej, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2012, no. 2.
 38. Porwit K., Cechy gospodarki opartej na wiedzy, [in:] A. Kukliński (ed.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku, Rewasz Warszawa 2001.
 39. Potempa A., Zarządzanie prawami własności intelektualnej i ich wycena w przedsiębiorstwie, [in:] U. Promińska (ed.), Własność intelektualna w działalności przedsiębiorców, LexisNexis, Łódź 2010.
 40. Raport o stanie patentowania w Polsce. Patenty szansą na wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorców, Warszawa 2015.
 41. Rokita J., Organizacja ucząca się, Katowice 2003.
 42. Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 43. Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa 2001.
 44. Skubisz R., Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym, Lublin 1988.
 45. Skubisz R. (ed.), System prawa prywatnego, tom 14A: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012.
 46. Sokołowska A., Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym, [in:] E. Skrzypek, A. Sokół (ed.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 47. Szewc A., Jyż G., Prawo własności przemysłowej, C.H.Beck, Warszawa 2011.
 48. Szewc A., Zioło K., Grzesiczak M., Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006.
 49. Szwaja, J. Sołtysiński A. (ed.), System prawa własności intelektualnej. Prawo wynalazcze, tom III, Ossolineum, Wrocław 1990.
 50. Szwaja J., Szajkowski A. (ed.), System prawa własności intelektualnej, tom 3, C.H.Beck, Warszawa 2013.
 51. Tamowicz P., Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 52. Trzmielak D., Byczko S., Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 2011.
 53. Trzmielak D., Byczko S., Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na uczelni, Gdańsk 2010.
 54. Turczak A., Problemy ochrony patentowej w Polsce, "Equilibrium" 2010, no. 1.
 55. Węgliński B., IP Management - the Key to Successful Economy, [in:] B. Węgliński (ed.), IP Management. Zarządzanie Własnością Intelektualną, Warszawa - Józefowo 2010.
 56. Zaleski J., Zarządzanie własnością intelektualną. Syndrom marchewki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.2927
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu