BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Falecki Janusz (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Tytuł
Analiza systemów zarządzania kryzysowego wybranych państw w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego
The Analysis of Crisis Management Systems Operating in Selected Countries in the Aspect of Public Security
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 2, s. 109-128, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie w kryzysie, Sytuacje kryzysowe, Systemy zarządzania, Bezpieczeństwo, Państwo
Crisis management, Crisis situations, Management system, Security, State
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ważnym źródłem doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego jest również korzystanie z doświadczeń państw, które już takie systemy zbudowały i używają je dla zapewnienia bezpieczeństwa swoich obywateli. Do przeprowadzenia badań wybrano USA, RFN oraz Wielką Brytanię. Z przeprowadzonych analiz wynika, że struktury organizacyjne systemów zarządzania kryzysowego analizowanych państw są wieloszczeblowe i oparte na strukturze administracji publicznej. Składają się z elementów stałych oraz doraźnych, powoływanych w momencie pojawienia się sytuacji kryzysowej. W analizowanych systemach funkcjonuje proces planowania, którego wynikiem są plany zarządzania kryzysowego. Decyzje o uruchomieniu procedur zarządzania kryzysowego podejmowane są na najniższym szczeblu systemu, a jednocześnie szczebel ten jest wspierany przez podmioty wyższych szczebli. W analizowanych systemach proces zarządzania kryzysowego przebiega zgodnie z fazami zarządzania kryzysowego. W sposób szczególny traktuje się udział sił zbrojnych w wsparciu władz cywilnych w zarządzaniu kryzysowym. Należy stwierdzić, ze rozwiązania stosowane w analizowanych państwach nie odbiegają od rozwiązań stosowanych w polskim systemie zarządzania kryzysowego. (abstrakt oryginalny)

An important source for the improvement of the crisis management system is also using of the experience of countries, which already built and used that system to ensure the security of their citizens. United States, Germany and Great Britain were selected for the study. The analyzes show that the organizational structures of the crisis management systems of the analyzed countries are multi-level and based on the structure of public administration. They consist of permanent and temporary elements, appointed at the time of crisis. In the analyzed systems work a planning process that results in crisis management plans. Decisions to launch crisis management procedures are taken at the lowest level of the system and at the same time they are supported by higher level. In the analyzed systems the crisis management process follows in the crisis management phases. Particular attention is given to the participation of the armed forces in the support of civil authorities in crisis management. It should be noted that the solutions used in the analyzed countries do not differ from the solutions used in the Polish crisis management system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielewska M., Aktualny stan organizacji systemu zarządzania kryzysowego w sytuacjach powodowanych przez siły natury w Polsce, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2014.
 2. Falecki J., Dylematy zarządzania kryzysowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2016.
 3. Gierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne - zarys systemu, Diffin, Warszawa 2013.
 4. Grosicka K., Grosicki L., Grosicki P., Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk - Warszawa 2013.
 5. Gryz J., Kitler W., System Reagowania Kryzysowego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 6. Kitler W., Ochrona ludności jako podstawowa misja bezpieczeństwa narodowego, [w:] A. Skrabacz, Ochrona ludności w czasie pokoju oraz w okresie kryzysu i wojny, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2010.
 7. Krzeszowski W., Analiza wybranych systemów zarządzania kryzysowego państw NATO i UE, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011.
 8. Mickiewicz P., System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach ustrojowych wybranych państw, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012.
 9. Smolak L., Zarządzanie kryzysowe w Wielkiej Brytanii, [w:] M. Jabłonowski, L. Smolak (red.), Zarządzanie kryzysowe w Polsce, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2007.
 10. Sobolewski G., Majchrzak D., Sobejko Z., Uwarunkowania organizacji i funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego RP, AON, Warszawa 2014.
 11. Sobolewski G., Majchrzak D., Solarz J., (red.), Podmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym, AON, Warszawa 2014.
 12. Wyligała H., Uwarunkowania systemu zarządzania kryzysowego w Republice Federalnej Niemiec, "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego" 2010/2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.2934
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu