BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żaba Aleksandra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Rola edukacji w kreacji kapitału społecznego - zarys problematyki
Role of the Education in Creating of the Social Capital - Attempt of the Problem Analysis
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2016, Vol. 25, nr 4, s. 235-245, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Wykształcenie, Szkolnictwo wyższe, Edukacja
Social capital, People's education, Higher education, Education
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Kapitał społeczny to pojęcie z pogranicza socjologii i ekonomii. Termin ten po raz pierwszy wprowadził do literatury socjologicznej P. Bourdieu w latach 70. XX w. W obecnych czasach koncepcja kapitału społecznego jest coraz bardziej popularna. W ciągu ostatnich 20 lat można zauważyć dynamiczny wzrost publikacji dotyczących tej tematyki. Ze względu na to, że koncepcja jest stosunkowo młoda, termin ten nie doczekał się jeszcze jednolitej definicji. Najczęściej kapitał społeczny jest rozumiany jako potencjał współdziałania osadzony w powiązaniach międzyludzkich i normach społecznych, który może przynieść korzyści osobom, grupom i społeczeństwom. Z racji wielości definicji trudno jest dokonać pomiaru kapitału społecznego oraz określić czynniki odpowiedzialne za jego wzrost. Analizując kapitał społeczny Polski, należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak: zaufanie, poziom społeczeństwa obywatelskiego (stopień zrzeszania się obywateli), wykształcenie oraz jakość i zadowolenie z życia Polaków. Socjologowie i ekonomiści uważają, że kapitał społeczny jest kluczowym źródłem dla osiągnięcia dobrobytu oraz pomyślności gospodarki państwa. Obecnie wszystkie badania pokazują, że w Polsce występuje deficyt kapitału społecznego spowodowany dramatycznie niskim poziomem zaufania. (abstrakt oryginalny)

A social capital is comprehending sociology and economics from the borderland. For the first time P. Bourdieu entered this date into sociological literature in the 1970s. In the today concept of social capital is more and more popular. Recently within 20 years, it is possible to notice the dynamic it still hasn't received one, particular definition. However the social capital is most often understood as the potential of the cooperation settled in the interpersonal connections and social norms which can bring benefits for persons, groups and societies. Due to the variety of definitions it is hard to make the measurement of the social capital and to determine the factors responsible for its height. Analyzing the social capital of Poland we should consider such factors as: confidence, level of civil society (degree of forming an union of citizens), education and quality and life satisfaction of Poles. Sociologists and economists think that the social capital is a crucial source for achieving the prosperity and the auspiciousness of the country's economy. At present all research is showing that in Poland there is a deficit of the social capital caused by capital dramatically low confidence level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baryczkowska A., Kapitał społeczny a zjawiska patologii społecznej w wielkim mieście, Kraków 2011.
 2. Będzik B., Deficyt kapitału społecznego zwiastunem nadchodzących kłopotów, "Acta Scientarium Polonorum. Oeconomia" 2010, nr 9.
 3. Brzostowski N., Edukacja dla innowacyjności, [w:] Edukacja w społeczeństwie ryzyka, red. M. Gwoździcka-Piotrowska, A. Zduniak, Poznań 2007.
 4. Czapiński J., Polska - państwo bez społeczeństwa, "Nauka" 2006, nr 1.
 5. Dasgupta P., The Economics of Social Capital, Working Paper, Cambridge 2005.
 6. Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2005.pdf [dostęp: 27.01.2016].
 7. Fukuyama F., Kapitał społeczny, [w:] Kultura ma znaczenie, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Kraków 2003.
 8. Gajowiak M., Kapitał społeczny. Przypadek Polski, Warszawa 2012.
 9. Kłak M., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Kielce 2010.
 10. Kwiatkowski M., Kapitał społeczny, [w:] Encyklopedia socjologii. Suplement, red. Z. Bokszański, Warszawa 2005.
 11. Lambin J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, Warszawa 2001.
 12. Mianowska E., Walentynowicz-Moryl K., Konceptualizacja i operacjonalizacja kapitału społecznego, http://50plus.wpsnz.uz.zgora.pl/data/uploads/kapital_spoleczny.pdf [dostęp: 25.01.2016].
 13. Mikiewicz P., Kapitał społeczny i edukacja. Perspektywy teoretyczne i aplikacje empiryczne, Warszawa 2014.
 14. Mikołajczyk Z., Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, Katowice 2003.
 15. Niemierko B., Jak mierzyć kapitał ludzki i kapitał społeczny? Edukacyjne perspektywy operacjonalizacji pojęć ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej" 2011, z. 4.
 16. Pluta-Olearnik M., Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 2010.
 17. Przybyszewski R., Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa 2007.
 18. Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, www.zds.kprm.gov.pl/userfiles/raport_polska_2030.pdf [dostęp: 28.01.2016].
 19. Sierocińska K., Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, "Studia Ekonomiczne" 2011, nr 1.
 20. Skawińska E., Diagnoza kapitału społecznego dla rozwoju Wielkopolski, [w:] Determinanty rozwoju i integracji krajów europejskich, red. M. Wąsowicz, Warszawa 2007.
 21. Tracz M., Rola edukacji w budowaniu kapitału społecznego w Polsce, Kraków 2013.
 22. Turcza P., Inteligencja współczesnych organizacji, [w:] Wiedza i technologia we współczesnej organizacji, red. M. Cisek, S. Antczak, Siedlce 2006.
 23. Wosiek M., Tendencje rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce na tle krajów UE, "Unia Europejska.pl" 2014, nr 4.
 24. Wykształcenie ma znaczenie? Komunikat z badań CBOS, oprac. N. Hipsz, Warszawa 2013, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_096_13.PDF [dostęp: 27.01.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.4.235
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu