BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malinowska Ewa (Uniwersytet Gdański), Szymańska-Brałkowska Małgorzata (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Świadomość konsumenta w aspekcie bezpieczeństwa żywności
The Consumer Awareness in the Aspect of Food Safety
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 451-467, tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Świadomość konsumenta, Bezpieczeństwo żywnościowe, Jakość żywności, Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, Badania ankietowe, Wyniki badań
Consumer awareness, Food security, Food quality, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Głównym celem publikacji jest przedstawienie oceny poziomu świadomości młodych konsumentów produktów żywnościowych i usług żywieniowych w zakresie funkcjonowania systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Wymuszają one na producentach żywności zachowanie odpowiednich standardów w celu podjęcia działań prewencyjnych, które mają na celu eliminację potencjalnych zagrożeń. Wyniki badań przedstawiają przeciętną ocenę wiedzy konsumenta na tematy związane z bezpieczeństwem żywności, wskazują na potrzebę zapewnienia dostępu konsumentowi do ogólnie dostępnych informacji na badany temat. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the paper is to provide the assessment of the level of the awareness of the young consumers of food products and nutrition services in terms of the functioning of the food safety systems. These systems force the food manufacturers to follow the appropriate standards in order to take preventive actions to eliminate potential threats. The results suggest the average rating of the state of consumer's knowledge on areas related to ensure food safety. They point out the need to ensure consumer access to publicly available information on researched area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Baryłko-Pikielna, N. (1995). Konsument a jakość żywności. Żywność. Technologia. Jakość, 4(5), 3-10.
 2. Codex Alimentarius. Ford Hygiene. Basic Text, (1997).
 3. Dąbrowska, A. i Babicz-Zielińska E. (2011). Zachowania konsumentów w stosunku do żywności nowej generacji. Hygeia Public Health, 46.1 39-46.
 4. Dębowski, J. (2001). Świadomość. Poznanie. Naoczność poznania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2001/95/WE) z 3 grudnia 2001 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz. Urz. L 11 z 15.01.2002 r.).
 6. Goryńska-Goldmann, E. i Ratajczak, P. (2010). Świadomość żywieniowa a zachowania żywieniowe konsumentów. Journal of Agribusiness and Rural Development, (04 [18]), 41-48.
 7. Goryńska-Goldmann, E. (2010). Tendencje zmian w konsumpcji pieczywa w Polsce. Oeconomia, 9(1), 73-86.
 8. Górecka, D., Czarnocińska, J., Idzikowski, M. i Kowalec, J. (2009). Postawy osób dorosłych wobec żywności funkcjonalnej w zależności od wieku i płci. Żywność Nauka Technologia Jakość, 16(4), 320-326.
 9. Gregory, R. (2000). Mózg i maszyny. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 10. Kijowski. J., Sikora, T. (red.). (2003). Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, integracja i informatyzacja systemów. Warszawa: WNT.
 11. Knechtges, P. L. (2011). Food safety: Theory and practice. Sudbury: Jones & Bartlett Publishers.
 12. Kołłajtis-Dołowy, A., Kosińska, M. i Boniecka, I. (2007). Częstotliwość i ilość spożycia wybranych produktów spożywczych w grupie 10-12-letnich dzieci z terenu Grójca, Żyw. Człow, 1(2), 176-181.
 13. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. (1998). HACCP. Koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Warszawa: SITSPOŻ.
 14. Kołożyn-Krajewska, D., Sikora, T. (2010). Zarządzanie bezpieczeństwem żywności: teoria i praktyka. Warszawa: CH Beck.
 15. Kowalczyk, S. (2016). Bezpieczeństwo i jakość żywności. Warszawa: PWN.
 16. Małysz, J. (2009). Ekonomiczna interpretacja bezpieczeństwa żywnościowego, W: S. Kowalczyk (red.), Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji. Warszawa: Wyd. SGH.
 17. Małysz, J. (2009). Współczesny problem żywnościowy, W: S. Kowalczyk (red.), Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji. Warszawa: Wyd. SGH.
 18. Ostasz, L. (1995). Świadomość i podświadomość, Kraków: Towarzystwo Interdyscyplinarnych Badań nad Świadomością.
 19. Ozimek, I., Gutkowska, K., i Zakowska-Biemans, S. (2004). Postrzeganie przez konsumentów zagrożeń związanych z żywnością. Żywność Nauka Technologia Jakość, 11(4 Spec.), 1000-111.
 20. Paster, T. (2007). HACCP food safety training manual. Hoboken: John Wiley & Sons.
 21. Rozporządzenie 178/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 22. Rozporządzenie 882/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. Dz. Urz. UE L, 165.
 23. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 24. Rozporządzenie 2074/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004.
 25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).
 26. Stranks, J. W. (2007). The AZ of food safety. London: Thorogood Publishing.
 27. Szczucki, C. (1970). Zakresy znaczeniowe podstawowych pojęć w kontroli produktów mięsnych. Gospodarka Mięsna, 2-5.
 28. Szczygieł, A. (1975). Podstawy fizjologii żywienia. Warszawa: PWN.
 29. Szymaniak, M. (2009). System bezpieczeństwa żywności w Polsce - ochrona konsumenta przed zafałszowaniami żywności, W: S. Kowalczyk (red.), Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji. Warszawa: Wyd. SGH.
 30. Szymczak, M. (red.). (1989). Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
 31. Szymencka, A. (2009). Prawne aspekty działania systemów bezpieczeństwa żywności w UE oraz Stanach Zjednoczonych ze szczególnym uwzględnieniem organizmów genetycznie modyfikowanych, W: S. Kowalczyk (red.), Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji. Warszawa: Wyd. SGH.
 32. Turlejska, H. (2000). System bezpieczeństwa żywności w Polsce. Materiały konferencyjne III Dorocznej konferencji ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów: Działalność publicznych służb nadzoru na rzecz ochrony konsumenta. Warszawa: PZH.
 33. Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. nr 171 poz. 1225 z 27.09.2006 r.
 34. Wierzejska, R. (2011). Zagrożenia związane z żywnością. Sondaż konsumencki EFSA. Przemysł Spożywczy, 65, 2-5.
 35. Wiśniewska, M., i Malinowska, E. (2011). Zarządzanie jakością żywności: systemy, koncepcje, instrumenty. Warszawa: Difin.
 36. Wiśniewska, M. (2016). Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem. Gdańsk: Wydawnictwo UG.
 37. Wiśniewska, M. (2005). Od gospodarstwa do stołu. Organizacja i zarządzanie jakością oraz bezpieczeństwem produktu żywnościowego. Gdańsk: Wydawnictwo UG.
 38. Zalewski, G. (1992). Psychologiczne modele świadomości i samoświadomości. Białystok: dział wydawnictw filii UW w Białymstoku.
 39. Zrozumieć politykę Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo żywności. "Od pola do stołu" - bezpieczna i zdrowa żywność dla każdego. https://europa.eu/european-union/topics/food-safety_pl. (17.10.2016).
 40. Żakowska-Biemans, S. (2009). Bezpieczeństwo żywności w opinii polskich konsumentów. Brom. Chem. Toksykol, 3(42), 1000-1005.
 41. Żakowska-Biemans, S. (2011). Bezpieczeństwo żywności jako czynnik determinujący zachowania konsumentów na rynku żywności. Probl. Hig. Epidemiol, 3(92), 621-624.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu