BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosacka Monika (Poznań University of Technology), Werner-Lewandowska Karolina (Poznań University of Technology), Golińska-Dawson Paulina (Poznan University of Technology, Poland)
Tytuł
Developing Framework for Sustainability Indicators System (SIS) for The Remanufacturing Companies from Automotive Industry - Research Results
System wskaźników zrównoważonego rozwoju (SIS) dla przedsiębiorstw remanufacturingowych z branży motoryzacyjnej - wyniki badań
Źródło
Modern Management Review, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 105-120, tab., bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Wtórne wytwarzanie, Rynek motoryzacyjny
Sustainable development, Remanufacturing, Motorization market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań nad opracowaniem Systemu Wskaźników Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Indicators System - SDIS) dla oceny przedsiębiorstw zajmujących się remanufacturingiem części samochodowych. Badania przeprowadzane były w ramach projektu SIRO "Zrównoważony rozwój w procesie wtórnego wytwarzania" (ang. Sustainability in Remanufacturing Operations) stanowiącego przykład polsko - niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju realizowanego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w latach 2012- 2014. Zrównoważony rozwój to koncepcja oparta na 3 filarach: społecznym, środowiskowym i ekonomicznym, które pozostają ze sobą w relacji trade - off. Implikuje to trudności w realizacji koncepcji. Innym problemem w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju jest trudność w ocenie zgodności podejmowanych działań z założeniami koncepcji. W opinii autorów, aby przedsiębiorstwa mogły realizować koncepcję zrównoważonego rozwoju, koniecznym jest zbudowanie systemu umożliwiającego jego pomiar. Służyć ma to, z jednej strony ocenie stanu obecnego, a z drugiej wyznaczaniu kierunków działań podejmowanych w przyszłości. Autorzy artykuły w ramach przeprowadzonych badań, zaproponowali system 15 wskaźników pozwalający na ocenę każdego z 3 filarów zrównoważonego rozwoju. Autorzy, wnioskując na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych, postawili tezę wskazującą na brak kompleksowego systemu oceny zrównoważonego rozwoju. Dotychczasowe badania prezentują możliwość oceny poszczególnych filarów zrównoważonego rozwoju, jednak wadą tych rozwiązań jest mnogość i niejednoznaczność proponowanych metodyk. W związku z powyższym w ramach przeprowadzonych badań, autorzy zaproponowali jednoznaczną metodykę pozwalającą dokonać oceny zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw przetwarzających pojazdy wycofane z eksploatacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to provide results of research on the development of Sustainability Indicators System (SIS) for sustainability assessment in remanufacturing companies from automotive industry. Research was carried out within the project "Sustainability in Remanufacturing Operations" (hereafter: SIRO), representing cooperation between Poland and German for sustainable development accomplishment at the Faculty of Engineering Management at the Poznan University of Technology in 2012-2014. Sustainable development (hereafter: SD) is a concept based on three pillars including: Economy, Environment and Society, which remain in the trade-off relationship to each other. This implies difficulties in implementing the SD concept. Another equally important issue is the difficulty of the activities' assessment of compatibility with the basis of the concept. Authors state that, in order to realize the SD concept at the company level, the development of the measurement system is required. In the first place, it provides the assessment of the actual state, with simultaneous determining the course of future actions. To address this challenge, authors in the result of conducted research propose SIS consisted of 15 indicators suitable for integrated SD assessment. It was assumed that there is lack of appropriate indicators set capable to address integrated SD assessment at the remanufacturing company level. Previous studies present the opportunity to evaluate the different SD pillars, however, the disadvantage of these solutions is the multiplicity and unclarity of the proposed methodology. Therefore, as part of the study, the authors propose a clear methodology of sustainability assessment for remanufacturing companies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Assefa G., Frostell B.: Social sustainability and social acceptance in technology assessment: A case study of energy technologies, Technology in Society, 29(1),2007, pp. 63-78.
 2. Azapagic A.: Developing a framework for sustainable development indicators for the mining and minerals industry, Journal of cleaner production,12(6), 2014, pp 639-662
 3. Bartkowiak P.: Idea zrównoważonego rozwoju jako jeden ze sposobów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Piotr Bartkowiak.[Aut.] Bartkowiak Piotr. [W :] Współczesne zarządzanie organizacją: determinanty koncepcji zrównoważonego rozwoju - Kalisz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Kaliszu, 2010. s. 51-74
 4. Bernaciak A., Gaczek W. M.: Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo AE, 2002
 5. Brent A., Labuschagne C.: Social indicators for sustainable project and technology life cycle management in the process industry (13 pp+ 4), The International Journal of Life Cycle Assessment, 11(1), 2006, pp. 3-15.
 6. Cooper R.G., EdgettS.J.: Maximizing productivity in production innovation. Res. Technol. Manag., 51, 2008, pp. 47-58.
 7. Diefenbacher H. : Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Zum Verhältnis von Ethik und Ökonomie. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2001
 8. Dobrzański, G., Szymańska, E.: Przedsiębiorstwa Zrównoważone w Województwie Podlaskim-Ujęcie Modelowe i Praktyczne. The Economist, 2013.
 9. Ehrenfeld J.R.: Sustainability needs to be attained, not managed, Sustain. Sci. Pract. Policy 4, 2008, pp.1-11.
 10. Famielec J.: Zrównoważony rozwój w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa, [w:] Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, red. A. Wasiak, G. Dobrzański, Wydawnictwo Politechnika Białostocka, Białystok, 2005
 11. Friedman M.: The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, The New York Times Magazine, 1970, http://www.mvopat.people.ysu.edu/courses/business_ethics/business_ethics_readings/Social_Responsibility_Friedman.pdf [access: 11.02.2016]
 12. Gallopin G.C.: Indicators and their use: Information for decision-making. In Sustainability Indicators, Report of the Project on Indicators of Sustainable Development; Moldan, B., Billharz, S., Eds.; John Wiley & Sons: Chichester, UK, 1997.
 13. Golinska P., Kosacka M., Mierzwiak R., Werner-Lewandowska K.: Grey decision making as a tool for the classification of the sustainability level of remanufacturing companies, Journal of Cleaner Production, 105, 2015, pp. 28-40.
 14. Griffin R.W., (2010) Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 15. Hejduk I.K., Grudzewski W.M.: Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania [w:] Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania, I. K. Hejduk (red)., Warszawa, 2014.
 16. Jeżowski P. : Rozwój zrównoważony we współczesnych koncepcjach ekonomicznych, [w]: Poskrobko B., Kozłowski S. (red.) Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej. Studia nad zrównoważonym rozwojem - tom 1, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy prezydium PAN, Białystok-Warszawa, 2005
 17. Kistowski M.: Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw. Uniwersytet Gdański, 2003.
 18. Kosacka M. Opracowanie systemu społecznych wskaźników zrównoważonego rozwoju (SSDIS) dla przedsiębiorstw przetwarzających pojazdy wycofane z eksploatacji-studium przypadku, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (6 (CD)),2014, s. 71-77.
 19. Kozłowski, J. :Optimal allocation of resources to growth and reproduction: implications for age and size at maturity, Trends in Ecology & Evolution, 7(1), 1992, s.15-19.
 20. Kudłak R.: Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2008.
 21. Lawler John; Bilson Andy: Social Work Management and Leadership : Managing Complexity with Creativity, Routledge, 2013
 22. McKenzie S.: Social sustainability: towards some definitions. Hawke Research Institute Working Paper Series No 27, 2004, http://w3.unisa.edu.au/hawkeinstitute/ publications/downloads/wp27.pdf [access: 15.04.2016]
 23. Meadows D. H.: Indicators and information systems for sustainable polishdevelopment,1998, https://www-auth.uwrf.edu/SCISCD/upload/Indicators-Information.pdf [access: 10.04.2016]
 24. Mikłaszewski A.: Ekorozwój-rozwój zrównoważony, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały, 87(28), 2000, s. 39-46.
 25. Möller L.: Zrównoważony rozwój w aspekcie ekologicznym, ekonomicznym i społecznym [w:] Kryński, A., Kramer, M., & Caekelbergh, A. F. (Eds.). Zintegrowane zarządzanie środowiskiem: systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką. Wolters Kluwer Polska, 2013, s. 68-90.
 26. Ness B., Urbel-Piirsalu E., Anderberg S., Olsson L.: Categorising tools for sustainability assessment, Ecological economics, 60(3),2007, pp. 498-508.
 27. Nidumolu R., Prahalad C. K., Rangaswami M. R.: Why sustainability is now the key driver of innovation, Harvard business review,87(9), 2009, pp. 56-64.
 28. Ogrodnik R.: Identyfikacja aspektów środowiskowych jako podstawa opracowania systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie górniczym. Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 2011, http://ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2011/077.pdf [access: 04.03.2016]
 29. Piontek B.: Koncepcja rozwoju trwałego i zrównoważonego Polski. PWN. Warszawa, 2002.
 30. Pittel K.: Nachhaltige Entwicklung und Wirtschaftswachstum, WiSt, Wirtschaftswissenschaftliches Studium 33 (9), 2004, pp. 537-544.
 31. Porter M.E. : America's green strategy, Scientific American, 264 (4), 1991
 32. Przechodzień W.: Zrównoważone przedsiębiorstwo, Poltext, 2013
 33. Przychodzeń J., Przychodzeń W.: Koncepcja zrównoważonego przedsiębiorstwa. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (5), 2011, s. 57-65.
 34. Raftowicz-Filipkiewicz M.: Konkurencyjność przedsiębiorstw ukierunkowanych na zrównoważony rozwój w warunkach kryzysu gospodarczego, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 19(1), 2013, s. 49-57
 35. Roche C.: Impact Assessment for Development Agencies: Learning to Value Change. Oxfam GB, 1999
 36. Schiavo-Campo S.: Performance in the public sector", Asian Journal of political Science, 1999, 7(2).
 37. Singh S., Olugu E.U. , Musa S.N.: Development of sustainable manufacturing performance evaluation expert system for small and medium enterprises, Procedia CIRP 40,2016, pp. 609-614.
 38. Szadziewska A.: Przejawy realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego w działalności przedsiębiorstw. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu, (4/4), 2010, s. 155-168.
 39. Śleszyński J. : Rola wskaźników realizacji trwałego rozwoju, Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i praktyce Prace naukowe AE we Wrocławiu, Nr.1190, 2007, s. 99-113.
 40. Tan H. X., Yeo Z., Ng. R., Tjandra T. B., Song B.: A sustainability indicator framework for Singapore small and medium-sized manufacturing enterprises, Procedia CIRP, 29, 2015, pp. 132-137.
 41. Waas T., Hugé J., Block T., Wright T., Benitez-Capistros F., Verbruggen A.: Sustainability Assessment and Indicators: Tools in a Decision-Making Strategy for Sustainable Development. Sustainability, 6(9), 2014, pp. 5512-5534. MDPI AG. http://dx.doi.org.scopus.han3.library.put.poznan.pl/10.3390/su6095512 [access: 09.04.2016]
 42. Wasiak A., Dobrzański G.: Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, CSDEM, Białystok, 2005
 43. Wodzikowski C.: Zrównoważony rozwój w dyskursie nad koncepcją ochrony przyrody w Polsce po 1989 r. Problemy Ekorozwoju: studia filozoficzno-sozologiczne, 4(1), 2009, s. 83-92.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.47
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu