BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janowicz-Lomott Marietta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Łyskawa Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Funkcjonowanie dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce
The Functioning of Subsidized Crop Insurance in Poland
Źródło
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2016, nr 2, s. 69-92, tab., rys., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia rolnicze, Płody rolne, Ochrona ubezpieczeniowa
Agriculture insurance, Agricultural crops, Insurance protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przeprowadzono krytyczną analizę dziesięciu lat funkcjonowania dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich powszechności. W pracy zawarto także podstawowe wnioski, które zdaniem autorów mogłyby wspomóc upowszechnić ubezpieczenia upraw. W artykule autorzy odnieśli się również do proponowanych aktualnie zmian w regulacjach prawnych dotyczących dotowanych ubezpieczeń, które mogą mieć istotny wpływ na przyszły kształt rynku ubezpieczeń upraw w Polsce. (abstrakt oryginalny)

This paper conducted a critical analysis of 10 years' operation of subsidized crop insurance in Poland with particular emphasis on the universality of insurance. The article contains basic proposals, which, according to the authors, could popularize crop insurance in Poland. The authors also analysed proposed changes in the regulations regarding subsidized insurance, which may have a significant impact on the future of the crop insurance market in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cenkier A., Zagadnienie opłacalności w partnerstwie publiczno-prywatnym, [w:] Finanse publiczne, Pomorska A. [red.], Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.
 2. Gozdowski D., Samborski S., Sioma S., Rolnictwo precyzyjne, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.
 3. Handschke, J., Kaczała M., Łyskawa K., Koncepcja polis indeksowych i możliwość ich zastosowania w systemie obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa 2015.
 4. Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., The Current Situation and Developments in the Different Member States on Risk Management in Agriculture, The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in The Changed World, Split 6-8 May 2016.
 5. Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., Kształtowanie indeksowych ubezpieczeń upraw oparte na indywidualizmie w postrzeganiu ryzyka przez gospodarstwa rolne w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2014, nr 371, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=284862
 6. Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., Instrumenty stabilizacji dochodu - wymogi Wspólnej Polityki Rolnej a adaptacja w Polsce, "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich" 2014, nr 101, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/RNR_2014_T101_z4_s68.pdf
 7. Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., Rozumek P., Farm Income Insurance as an Alternative for Traditional Crop Insurance, Procedia Economics and Finance, Elsevier, vol. 33, 2015, s. 439-449, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221256711501727X
 8. Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., Wspieranie rolnictwa w USA z wykorzystaniem instrumentów ubezpieczeniowych (Farm Bill 2014), "Studia Oeconomica Posnaniensia" 2015, nr 3, http://soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie numery/Rok 2015/11_janowicz-lomott_lyskawa.pdf
 9. Janowicz-Lomott M., Mutual fund jako forma zarządzania ryzykiem w rolnictwie, "Zarządzanie i Finanse" 2013, nr 2(5), http://jmf.wzr.pl/pim/2013_2_5_6.pdf
 10. Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., Partnerstwo publiczno-prywatne w ubezpieczeniach rolnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr 183.
 11. Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo - doświadczenia polskie i wskazania unijne, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2009, nr 2, https://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU2_09lyskawa.pdf
 12. Kołosowska B., Walczak D., Rynek ubezpieczeń rolnych w Polsce - stan obecny i perspektywy, "Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu" 2011, nr 181.
 13. Łuczak P., Co i na jak długo zostało ze wsparcia krajowego?, "Top Agrar Polska" 2006, nr 3.
 14. Łyskawa K., Historyczny rozwój rynku ubezpieczeń upraw w Polsce, [w:] Kaczała M., Rojewski K. [red.], Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce, Poltext, Warszawa 2015.
 15. Pawłowska-Tyszko J., Soliwoda M., Pieńkowska-Kamieniecka S., Walczak D., Stan obecny i perspektywy systemu podatkowego i ubezpieczeniowego polskiego rolnictwa, Instytut Ekonomii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2015.
 16. PZU, Instrukcja technicznej likwidacji szkód w uprawach, Warszawa 2012.
 17. Rojewski K., Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w Polsce, http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/ Mnrd Konf Rolna/1 Historia i stan obecny ubezpiecze rolnych w Polsce - K.pdf
 18. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich, GUS, Warszawa 2008.
 19. Rocznik statystyczny rolnictwa 2009, GUS, Warszawa 2010.
 20. Uzasadnienie do projektu ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, www.sejm.gov.pl/archiwum.
 21. Wicka A., [red.], Uwarunkowania ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej z wykorzystaniem ubezpieczeń, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014.
 22. Wicka A., Ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie w latach 2004-2010, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2011, nr 13.1.
 23. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, (Dz. U. 2015, poz. 892).
 24. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2005 nr 150, poz. 1249).
 25. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2012, poz. 803).
 26. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 1990 nr 59, poz. 344).
 27. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 28. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
 29. Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE.
 30. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2016 r. (Dz. U. 2015, poz. 2003).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu