BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golej Robert (Wrocław University of Economics)
Tytuł
Selected Determinants of Mezzanine Financing in Poland
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2016, vol. 12, nr 3, s. 57-84, tab., rys., netografia, bibliogr. s. 80-83
Tytuł własny numeru
Innovation In Finance
Słowa kluczowe
Innowacje, Finansowanie mezzanine, Projekty innowacyjne
Innovations, Mezzanine finance, Innovative Projects
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Szczególną formą aktywności przedsiębiorstwa decydującym o jego rozwoju, a nawet przetrwaniu jest działalność innowacyjna. Pozyskanie kapitału na realizację innowacji, jest ważnym ale, nie jednym czynnikiem wprowadzenia innowacji. Cechy innowacji, a w szczególności ryzyko powodzenia sprawiają, że istnieje istotna trudność pozyskania finansowania zewnętrznego, w szczególności obcego na ich rozwój i wdrożenie. Przedmiotem rozważań w artykule jest finansowanie hybrydowe w formule mezzanine projektów innowacyjnych realizowanych tak w firmach start-up jak i w firmach o już ugruntowanej pozycji. Za cel artykułu przyjęto przeprowadzenie dyskusji dotyczącej możliwości oraz analizy praktyki stosowanej przez fundusze mezzanine w Polsce wobec aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw. Badania przeprowadzono na podstawie informacji o inwestycjach funduszy mezzanine w Polsce. Pierwsza część artykułu poświęcona jest osadzeniu finansowania mezzanine, w tym celu wskazano cechy innowacji decydującej o możliwości ich finansowania zewnętrznego. Zaprezentowane różne strategie inwestycyjne funduszy Private Equity Fund w skali globalnej, w której uwidocznione jest znaczenie i cechy finansowania mezzanine. Wskazano również na podstawie danych statystycznych jaki jest potencjalny rynek finansowania innowacji w Polsce. W dalszej kolejności wskazano istotę finansowania typu mezzannine oraz jego potencjalne możliwości wsparcia rozwoju i innowacji. Na tym tle przeprowadzono analizę możliwości finansowania innowacji w firmach typu start-up oraz w firmach o utrwalonej pozycji rynkowej. Na tym tle zaprezentowano przykładowe finansowania mezzanine jakie miały miejsce w Polsce w ostatnich latach. Praca przybrała zatem formę analizy dedukcyjno-indukcyjnej. Przeprowadzone badania prowadzą do wniosku że, następuje stopniowy rozwój finansowania mezzanine w Polsce. Transakcje są różnorodne tak, co do branży jak i wielkości inwestycji. Odnotowuje się jednak obniżanie minimalnych kwot pojedynczych inwestycji, co powoduje, że zainteresowanie tą formą finansowania może wzrosnąć. Należny jednak stwierdzić, że fundusze mezzanine swoją aktywność koncentrują na firmach średnich i dużych w dobrej kondycji finansowej, które nie mają zdolności kredytowej dla realizacji wszystkich przedsięwzięć rozwojowych. Posiadają one cechy organizacji dojrzałej. A zatem mają: strategię, doświadczony zarząd, dobre przepływy finansowe, dobrą pozycję rynkową i potencjał wzrostu. Barierą rozwoju funduszy mezzanine w innowacje realizowane w sektorze MSP, może być koszt stały transakcji oraz koszty realizacji funkcji kontrolnej funduszu w pojedynczej inwestycji. (abstrakt oryginalny)

A very significant form of company activity determining its development and even survival is innovation activity. Raising capital for the implementation of innovation is an important but not the only factor in the introduction of innovation. Characteristics of innovation, and in particular the risk of failure, make for a significant difficulty in obtaining external financing, particularly from third parties, which is an obstacle to their development and implementation. The subject of discussion in the article is the hybrid formula mezzanine type of financing innovative projects implemented both in start-up companies and in already well established companies. The purpose of the article is to discuss the possibilities and to perform an analysis of the practices followed by mezzanine funds in Poland in respect to the innovation activities of Polish companies. Research presented in the article was conducted on the basis of information on investments performed by mezzanine funds in Poland. Of particular importance for the innovativeness of the economy is to have companies from the SME sector, and therefore we also carried out research in this group. Innovations are often initiated in special purpose companies, start-up, etc., that operate in the SME sector. Therefore, the financing of innovation cannot be ignored as a thread of innovation in SMEs. The study involved interviews in several companies in the sector. The study concerned the possibilities of financing innovation involving mezzanine, knowledge of hybrid forms of financing, preparedness for hybrid financing. Studies are not representative, but are rather sounding a view to clarify any further research. Hypothesis: mezzanine financing, utilizing its specific benefits, is increasingly used to finance the gap in the financing of innovation, in particular special purpose companies in the SME sector. So the hypothesis raises two strands of research. The first concerned the financing of innovation as seen from the mezzanine fund. The second concerns the willingness of enterprises to use this form of financing. The first part of the article is devoted to the embeddedness of mezzanine financing. For that purpose, the specific innovation feature decisive to the possibility of external financing was indicated. Various investment strategies of Private Equity Funds on a global scale were presented in a way intended to highlight the meaning and characteristics of mezzanine financing. Also, on the basis of statistical data, the potential market for innovation financing in Poland was indicated. Subsequently the essence of mezzanine type financing and its potential to support development and innovation was presented. Upon this background, an analysis of the possibilities for financing innovation in startups and established companies was conducted. Also, examples of mezzanine financing that took place in Poland in recent years were presented. The article, therefore, is constructed in the form of deductive-inductive analysis. The conducted research leads to the conclusion that there is a gradual development of mezzanine financing in Poland. The transactions are also diverse as to the industry sector and the size of the investment. There is also a noticeable lowering of the minimum quota of individual investments, which means that the popularity of this form of financing could increase. What needs to be noticed, however, is that mezzanine funds focus their activity on companies in good financial condition, which do not have the credit capacity for the implementation of all their development projects. They have the characteristics of a mature organization. So they have: a strategy, experienced management, good cash flow, good market position and growth potential. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Angielsko-polski słownik terminologiczny programów rozwoju regionalnego. (2002). Warszawa, Poland: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 2. Anson, M. J. P., Fabozzi, F. J., & Jones, F. J. (2010). The Handbook of Traditional and Alternative Investment Vehicles: Investment Characteristics and Strategies. Hoboken: John Wiley & Sons.
 3. Augustyniak, S. (2007, June). Mezzanine nie czeka na lepsze czasy - rozmowa z Andrew Philipsem dyrektorem zarządzającym ICG oraz Aleksandrem Ferencem reprezentującym w Polsce ICG. CEO Magazyn Top Managerów.
 4. Baruk, J. (2006). Zarządzanie Wiedzą i Innowacjami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 5. Beck, T. (2007). Financing Constraints of SMEs in Developing Countries: Evidence, Determinants and Solutions. KDI conference on Financing Innovation-Oriented Businesses to Promote Entrepreneurship. Retrieved from https://pure.uvt.nl/ws/files/1107677/Financing_Constraints_of_ SMEs.pdf
 6. Brokamp, J., Hollasch, K., Lehmann, G., & Meyer, L. (2004). Mezzanine-Financing, Bridging the Gap. 2nd Edition, Deloitte.
 7. Brzozowska, K. (2009). Kapitał wysokiego ryzyka w niwelowaniu luk kapitałowych przedsięwzięć inwestycyjnych, In B. Bernaś (Ed.) Zarządzanie finansami firm: teoria i praktyka. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 48, (pp. 66-75), Wrocław, Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 8. Cardullo, C.M. (1999). Technological Entrepreneurism: Enterprise Formation, Financing and Growth. Baldock, United Kinstong: Research Studies Press Ltd.
 9. Cooper, R.G. (1993). Winning at New Products. Accelerating the Process from Ides to Lunch. Massachusetts Addison-Wesley Publishing Company.
 10. Duliniec, A. (2011). Polish Statistical Office. Finansowanie Przedsiębiorstwa. Strategie i Instrumenty. Warszawa, Poland: PWE.
 11. Edgett Scott, J. (2015). Idea-to-Launch (Stage-Gate®) Model: An Overview. Retrieved from http://www.stage-gate.net/downloads/wp/wp_10.pdf
 12. Giurca Vasilescu, L. (2010). Financing gap for SMEs and the mezzanine capital. Ekonomska istrazivanja, 23(3), 57-67.
 13. Główny Urząd Statystyczny. (2015). Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2015 r. Opracowanie sygnalne. Retrieved from http://stat.gov.pl/ download/ gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5496/8/5/1/ dzialalnosc_badawcza_i_rozwojowa.pdf
 14. Golej, R. (2011), Małe i średnie przedsiębiorstwa jako uczestnik procesu dyfuzji wiedzy i innowacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nauki o Zarządzaniu, 7(164), 74-89.
 15. Hallberg, K. (2000). A Market- Oriented Strategy for Small and Medium-Scale Enterprises. Washington DC: IFC Discussion Paper World Bank, 40.
 16. Janasz, W., Janasz K., Prozorowicz M., Świadek A., & Wiśniewska J. (2002). Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. Szczecin, Poland: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 17. Janasz, W., & Kozioł, K. (2007). Determinanty Działalności Innowacyjnej Przedsiębiorstw. Warszawa, Poland: PWE.
 18. Janasz, W., & Kozioł- Nadolna, K. (2011). Innowacje w Organizacji. Warszawa, Poland: PWE.
 19. Juszczyk, S., & Nagórka, A. (2009). Finansowanie typu mezzanine jako rozwiązanie pośrednie między emisją akcji a kredytem bankowym. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej, 78, 4758.
 20. Konecny, Z. (2013). Estimating Cost of Mezzanine Capital. Trends of Economics and Management, 7(16), 57-64.
 21. Kusak, Ł. (2004). Jak wybrać najkorzystniejsze źródło finansowania. Serwis Finansowo - Księgowy, 26(480).
 22. Meluzin, T., & Zinecker, M. (2009). IPO - The Initial Public Offering as a Source of Financing for Business Development. Brno, Czech Republic: Computer Press.
 23. Newberry, D. (2006). The role of SME in the futures of emerging economies. World Resource Institute.
 24. OECD, Eurostat. (2005). Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd Edition. The Measurement of Scientific and Technological Activities, OECD Publishing.
 25. Ostaszewski, J. (2003). Zarządzanie Finansami w Spółce Akcyjnej. Warszawa, Poland: Wydawnictwo Difin.
 26. Pankiewicz, J. (2009). Mezzanine a klasyczne finansowanie, Biuletyn Euro Info, 1(09), 4-7.
 27. Panfil, M. (2005). Fundusze Private Equity. Wpływ na Wartość Spółki. Warszawa, Poland: Difin.
 28. Panfil, M. (2008, June). Mezzanine jako źródło finansowania dla przedsiębiorstwa. CEO Magazyn Top Managerów.
 29. Prędkiewicz, K. (2012). Is it possible to measure a funding gap? Zarządzanie finansami firm teoria i praktyka, tom II, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 271, 152-159.
 30. Rothwell, R. (1992). Successful industrial innovation: Critical factors for the 1990's. R&D Management, 22(3), 221-239.
 31. Schumpeter, J. (1960). Teoria Rozwoju Gospodarczego. Warszawa, Poland: PWE.
 32. Silbernagel, C., & Vaitkunas, D. (2006, January). Mezzanine Finance, Bond Capital.
 33. Song, X.M., & Parry, M.E. (1997). A cross-national comparative study of new product development processes: Japan and the United States. Journal of Marketing, 61(2), 1-18.
 34. Sulima, M. (2008). Pozyskiwanie przez spółkę finansowania typu mezzanine, In M. Panfil (Ed.), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków (pp. 412-429). Warszawa, Poland: Difin.
 35. Svedik J., & Tetrevova L. (2015). Use of public debt mezzanine instruments in the Czech Republic. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 210, 449-455
 36. Szydłowski, K. (2013). Rynek kapitału wysokiego ryzyka jako źródło finansowania innowacji w przedsiębiorstwach. In A. Buszko (Ed.) Finansowanie Innowacji (pp.89-108). Olsztyn, Poland: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Retrieved from http://www.uwm.edu.pl/pro-edu/upload/ file/podreczniki/Zad.2/Finansowanie%20innowacji.pdf
 37. Volkmann, C.K., Tokarski, K.O., & Grünhagen, M. (2010). Entrepreneurship in a European Perspective: Concepts for the Creation and Growth of New Ventures. Wiesbaden: Gabler Verlag.
 38. Welz, S. (2006), Mezzanine Financing. München: GRIN Verlag.
 39. Type of investment by CEE country, Poland 2008-2015. Retrieved from European Private Equity & Venture Capital Association, www.evca.eu (30.10.2016) and http://www.investeurope.eu/media/504370/invest-europe-cee- statistics-2015.pdf (30.10.2016)
 40. Definition of private equity. Retrieved from http://www.bvca.co.uk (30.05.2012)
 41. Normal distribution figure Retrieved from http://www.naukowiec.org/ wiedza/statystyka/rozklad-normalny-rozklad- gaussa_710.html (10.10.2016)
 42. https://www.analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne/profil-funduszu/ NOB21/Mezzanine-FIZ-AN.html (10.2016)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20161233
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu