BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyszkowska Zofia (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Jakubczak Anna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Doering Marek (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Styl kierowania a satysfakcja z życia zawodowego pracowników w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym
Management Style and Employee Satisfaction With the Quality of Work Life in a Small Manufacturing Company
Źródło
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2015, z. 9, s. 111-121, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Style kierowania, Jakość życia, Życie zawodowe, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Management styles, Quality of life, Professional life, Production enterprise, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem badań było określenie możliwości wpływania za pomocą odpowiedniego stylu kierowania na zadowolenie z życia zawodowego pracowników. Metodami badawczymi były studium przypadku oraz analiza dokumentacji, a także wywiad bezpośredni. Umożliwiły one uzyskanie szczegółowych informacji i przeprowadzenie pogłębionej analizy problemu badawczego. Zastosowano metodę wywiadu kierowanego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety oraz metodę wywiadu pogłębionego. Badanie stylów kierowania oparto na koncepcji teoretycznej J.W. Reddina. Wyniki wskazują, że style kierowania kształtowane są intuicyjnie i uzależnione są od profilu przedsiębiorstwa oraz szczebla zarządzania. Potwierdzono hipotezę o znaczeniu stylu kierowania w kształtowaniu zadowolenia z jakości życia zawodowego.(abstrakt oryginalny)

The main aim of the research was to determine the possible influence with the appropriate style of leadership on satisfaction of life of workers. The main research methods were a case study and analysis of documentation and direct interview. These methods allowed obtain detailed information and to conduct thorough analysis of a research problem. The method of directed interview using a questionnaire and the method of depth interview have been used. Study of management styles based on the theoretical concept of J.W. Reddin. The results indicate that management styles are shaped intuitively and depends on the profile of the company and management level. The hypothesis about importance of management style in the formation of satisfaction with quality of working life has been confirmed(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie jakości życia Polaków, Philips Index 2010, s. 9, 23, 30.
 2. Brun J.P., Scope of the Problem. How Workplace Stress is Shown, A Series: Mental Health at Work ...From Defining to Solving the Problem, Booklet 1, University of Laval, Quebec 2005, s. 3.
 3. Czerw A., Babiak J., Transformacyjny styl kierowania w tworzeniu pozytywnej organizacji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2010, nr 6, s. 46.
 4. Chmielak H., Jermakowicz W., Rozwiązywanie problemów organizacyjnych, PTE, Warszawa 1982, s. 56-80.
 5. Jakubczak A., Management style as competitiveness factor, [w:] Becht A., Creating Organisation's Competitiveness, Technical University of Lodz, Łódź 2009, s. 43-46.
 6. Jakubczak A., Style kierowania a sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw rolniczych, streszczenie pracy doktorskiej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2009, s. 166-171.
 7. Jakubczak A., Styl kierowania jako czynnik związany z sytuacją ekonomiczno- finansową przedsiębiorstw rolniczych, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2010, t. 12, z. 3, s. 130-135.
 8. Jakubczak A., Gotowska M., Styl kierowania a występowanie mobbingu w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2011, nr 34, s. 237-245.
 9. Jakubczak A., Wyszkowska Z., Style kierowania w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolniczych, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G: Ekonomika rolnictwa" 2008, t. 95, z. 4, s. 57-66.
 10. Kälin K., Müri P., Kierować sobą i innymi. Psychologia dla kadry kierowniczej, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 105.
 11. Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2007, s. 27-30.
 12. Mroziewski M., Style kierowania i zarządzania, Wybrane koncepcje, Difin, Warszawa 2005, s. 56.
 13. Pietrzak M., Baran J., Podstawy zarządzania, studia przypadków i inne ćwiczenia aktywizujące, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007, s. 56-64.
 14. Praca jest po to, aby budować swoje życie, a nie je niszczyć?, http://www.biomedical.pl/zdrowie/praca-jest-po-to-aby-budowac-swojezycie- a-nie-je-niszczyc-1923.html, s. 1 [stan z 22.06.2011].
 15. Romanowska M. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2001, s. 55.
 16. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 458-589.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-2999
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu