BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Ryszard (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu)
Tytuł
Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie
Conditions for the Use of Waste Fuels in the Power and Heating Plants
Źródło
Logistyka Odzysku, 2017, nr 3(24), s. 51-56, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Odpady, Rynek paliw, Zużycie paliwa, Przemysł paliwowy, Energia elektryczna, Energia cieplna, Recykling, Uzdrowienie gospodarki
Wastes, Fuel market, Fuel consumption, Fuel industry, Electric power, Thermal energy, Recycling, Economic recovery
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Energetyczna waloryzacja odpadów poprzez wytwarzanie z nich paliw o stabilnych parametrach jakościowych oraz ich efektywne energetycznie i bezpieczne środowiskowo wykorzystanie stanowi ważne zagadnienie we współczesnym systemie gospodarki odpadami. Od szeregu lat na terenie Unii Europejskiej, jak i poza jej obszarem obserwuje się rozwój zarówno technologii wytwarzania, jak i wykorzystania paliw z odpadów. Paliwa z odpadów są szeroko wykorzystywane w energochłonnych gałęziach przemysłu, takich jak produkcja klinkieru czy papieru, ale również do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Trwa również merytoryczna dyskusja o regulacjach prawnych i normalizacyjnych dotyczących jakości paliw z odpadów oraz ich właściwego traktowania formalnego. W Polsce jedynym odbiorcą paliw z odpadów są obecnie cementownie, których zdolność przerobowa nie pokrywa w pełni potencjału wytwórczego. Ponadto cementownie mają wymagania jakościowe, szczególnie w zakresie wysokiej wartości opałowej, których nie spełniają gorszej jakości paliwa z odpadów komunalnych. Rosnący krajowy potencjał produkcyjny paliw z odpadów, poszukując nowych kierunków zbytu, z nadzieją spogląda w stronę energetyki. Jeżeli nie otworzy się możliwość wykorzystania w energetyce i ciepłownictwie - część wytwórców paliw alternatywnych nie znajdzie odbiorców w kraju. W ostatnim dziesięcioleciu przeprowadzono w tym zakresie liczne testy przemysłowe, które jednak nie zakończyły się działaniami w fazie komercyjnej. W artykule przedstawiono podstawowe uwarunkowania formalne, technologiczne i środowiskowe związane ze współspalaniem paliw z odpadów w krajowych instalacjach produkcji energii elektrycznej i ciepła. (abstrakt oryginalny)

The energetic evaluation of waste used for derivation of fuels of stable quality parameters and their energy efficient and environmentally safe utilization is an important issue in the modern waste management system. In the European Union and beyond it, the development of both, production technology and utilization of waste derived fuels has been observed in last several years. Waste derived fuels are widely used in energydemanding industries such as clinker or paper production, but also in the production of power and heat. There is also a substantive discussion about the legal status and standardization of the waste derived fuels quality and their proper formal treatment procedures. In Poland, currently only cement factories uses waste derived fuels, but their capacity does not fully cover the production potential. Additionally, cement plants have quality requirements, especially in terms of high calorific value of fuel, which is not met by the poor quality of municipal waste. Hence, increasing domestic production potential of waste derived fuels needs new routes of sale. The most attention is given to the production of power and heat. If the possibility of alternative fuel use in the power and heat industry is not open - part of producers will not find customers at domestic market. In the last decade, numerous industrial tests have been carried out in this field, but they have not been completed in the commercial level. The article presents basic formal, technological and environmental conditions related to the co-combustion of waste derived fuels in national power and heat plants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Refuse derived fuel, current practice and perspectives. Final Report. European Commission - Directorate General Environment, 2003.
 2. Kakaras E., Grammelis P., Agraniotis M., Derichs W., Schiffer H. P., Maier J., Hilber T., Glorius T., Becker U.: Solid Recovered Fuels as Coal Substitute in the Electricity Generation Sector, Thermal Science Journal, 2005, 9, s. 17-30.
 3. Sobolewski A., Wasielewski R., Dreszer K., Stelmach S.: Technologie otrzymywania i kierunki zastosowań paliw alternatywnych otrzymywanych z odpadów, Przemysł Chemiczny, 2006, 85 (8-9), s.1080-1084.
 4. Nasrullah M., Vainikka P., Hannula J., Hurme M., Karki J., Mass, energy and material balances of SRF production process. Part 1: SRF produced from commercial and industrial waste, Waste Management, 34 (2014) 1398-1407.
 5. Hilber T., Maier J., Scheffknecht G., Agraniotis M., Grammelis P., Kakara E., Glorius T., Becker U., Derichs W., Schiffer H.P., De Jong M, Torri L.: Advantages and Possibilities of Solid Recovered Fuel Co-combustion in the European Energy Sector, Journal of the Air & Waste Management Association, 2007, 57, s. 1178-1189.
 6. Velis C. A., Longhurst P. J., Drew G. H., Smith R., Pollard S. J. T.: Production and Quality Assurance of Solid Recovered Fuels Using Mechanical-Biological Treatment (MBT) of Waste: A Comprehensive Assessment, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 2010, 40 (12), s. 979-1105.
 7. Thiel S., Thomé-Kozmiensky K. J.: Co-combustion of solid recovered fuels in coal- -fired power plants, Waste Management & Research, 2012, 30 (4), s. 392-403.
 8. Del Zotto L., Tallini A., Di Simone G., Molinari G., Cedola L.: Energy enhancement of solid recovered fuel within systems of conventional thermal power generation, Energy Procedia, 2015, 81, s. 319-338.
 9. Manders J. L. C., The renewable energy contribution of "Waste to energy" across Europe, CEWEP, 2008.
 10. Van Tubergen J., Glorius T., Waeyenbergh E.: Classification of Solid Recovered Fuels, ERFO, 2005.
 11. Wasielewski R., Stelmach S.: Stałe paliwa wtórne. Część I - Klasyfikacja i charakterystyka, KARBO, 2007, 3, s. 164-170.
 12. PKN-CEN 15357: 2011, Stałe paliwa wtórne - Terminologia, definicje i określenia.
 13. Pomberger R., Sarc R.: Use of Solid Recovered Fuels in the Cement Industry, Waste Management, 2014, 4, s. 471-488.
 14. Duczkowska-Kądziel A., Sitkowska J.: Problemy logistyczne przy stosowaniu paliw alternatywnych w przemyśle cementowym. Materiały Konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, 2016, tom I, s. 915-924.
 15. Wasielewski R., Sobolewski A.: Uwarunkowania i perspektywy wykorzystania paliw z odpadów do generowania energii elektrycznej i ciepła, Przemysł Chemiczny, 2015, 94 (4), s. 1000-1005.
 16. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 (Monitor Polski, 2016, poz. 784).
 17. Ochrona Środowiska 2016, Główny Urząd Statystyczny.
 18. Wasielewski R., Tora B.: Bariery stosowania paliw alternatywnych w energetyce, Polityka Energetyczna, 2008, 10 (2), s. 129-138.
 19. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21).
 20. Utrata statusu odpadu - rzeczywiste ułatwienie czy recyklingowa fikcja?, Logistyka Odzysku, 2017, 23 (2), s. 23-33.
 21. Badyła K., Krawczyk P.: Jeszcze do wykorzystania czyli paliwa alternatywne pożądanym surowcem dla energetyki, Energetyka Cieplna i Zawodowa, 2017, 1, s. 32-35.
 22. Kruś M., Piotrowska A.: Procedura utraty statusu odpadu, Przegląd Komunalny, 2014, 4, s. 24-27.
 23. Massarini P., Muraro P.: RDF: from waste to resource - the Italian case, Energy Procedia, 2015, 81, s. 569-584.
 24. Verdnung des Bundesministers fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und des Bundesministers fur Wirtschaft, Familie und Jugend, mit der die Abfallverbrennungs-verornung geandert wird (AVV-Novelle 2010), Bundesgesetzblatt fur die Republik Ősterreich, Jahrgang 2010, 476, Verordnung.
 25. Kupka T., Mancini M., Irmer M., Weber R., Investigation of ash deposit formation during co-firing of coal with sewage sludge, saw-dust and refuse derived fuel, Fuel, 2008, 87, s. 2824-2837.
 26. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L312/3 z 22 listopada 2008 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu