BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szozda Natalia (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Industry 4.0 and Its Impact on the Functioning of Supply Chains
Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na funkcjonowanie współczesnych łańcuchów dostaw
Die Vierte Industrielle Revolution und Ihr Einfluss auf die Funktionsausübung Moderner Lieferketten
Źródło
LogForum, 2017, vol. 13, nr 4, s. 401-414, rys., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Przemysł, Rewolucja przemysłowa, Przemysł 4.0
Supply chain, Industry, Industrial revolution, Industry 4.0
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
The study was financed by the National Science Centre as a research project no. 2015/18/M/HS4/00388.
Abstrakt
Wstęp: W przemyśle ma miejsce coraz powszechniejsze wykorzystanie automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych, systemów cyber-fizycznych, Internetu rzeczy i cloud technology. Nowoczesne fabryki ulegają ciągłej transformacji i wpływa to nie tylko na organizację działań wytwórczych, ale również na funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Zmienia się model kontaktu z ostatecznym klientem, który często przenosi się w świat wirtualny, co bezpośrednio przekłada się na kształtowanie kanałów dystrybucji. Zachodzące zmiany nazwane są czwartą rewolucją przemysłową, a my jesteśmy jej naocznymi świadkami. W artykule tym przedłożone są wyzwania przed którymi stoją współczesne łańcuchy dostaw w wyniku czwartej rewolucji przemysłowej. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu czwarta rewolucja przemysłowa wywiera wpływ na organizację przepływów fizycznych i informacji w łańcuchach dostaw.
Metody: W artykule wykorzystane są wyniki badania społecznego, a zastosowaną techniką badawczą jest ankieta przeprowadzona wśród 122 łańcuchów dostaw. Przedstawiono również wyniki badania przeprowadzonego w 2015 roku przez firmę McKinsey w formie wywiadu z 300-toma ekspertami z firm produkcyjnych i usługowych z USA, Japonii i Niemiec. Dodatkowo zaprezentowano 5 case studies: Logistics Knapp AG, Nova Chemicals, BMW, Stratatys oraz Bosch.
Rezultaty: Jednym z rezultatów badawczych artykułu jest przegląd literatury z obszaru rozwoju koncepcji łańcucha dostaw oraz rozwoju przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem czwartej rewolucji przemysłowej. W artykule podjęta jest próba określenia wpływu jaki czwarta rewolucja przemysłowa wywiera na funkcjonowanie współczesnych łańcuchów dostaw. Na bazie badań społecznych oraz case studies zostają wyciągnięte wnioski na temat istotności stosowania założeń Industry 4.0. oraz obaw przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw dotyczących nieuniknionych zmian. Na koniec przedstawiony jest hipotetyczny łańcuch dostaw wykorzystujący założenia czwartej rewolucji przemysłowej na przykładzie producenta elektrycznych szczoteczek do zębów.
Wnioski: Na bazie zgromadzonych przykładów i przedstawionych badań można stwierdzić, że pojęcie Industry 4.0. nie jest obce współczesnym przedsiębiorstwom i ma wpływ na organizację przepływów fizycznych i informacji w łańcuchach dostaw. Menedżerowie oni świadomi następujących zmian w organizacji procesów produkcyjnych, w zaopatrzeniu i dystrybucji w całym łańcuchu dostaw. Obawiają się jednak przeniesienia procesów w świat wirtualny, ze względu na bezpieczeństwo danych oraz przepustowość sieci bezprzewodowych dalekiego zasięgu. (abstrakt oryginalny)

Background: There is an increasing use of automation, data processing and exchange, cyber-physical systems, Internet of things and cloud technology in industry. Modern factories undergo constant transformation, which has impact not only on the organization of manufacturing activities, but also on the functioning of supply chains. The model of contact with the end customer, who frequently moves into the virtual world, is changing, which directly translates to the formation of distribution channels. The occurring changes are referred to as the Fourth Industrial Revolution, and we are its eyewitnesses. This paper explores the challenges for modern supply chains that arise as a result of the fourth industrial revolution. It attempts to answer the question to what extent the Industry 4.0 affects the organization of products and information flows in supply chains.
Methods: The article makes use of the results of social research, whereas the applied research technique was a survey conducted among 122 supply chains. Moreover, the results of the research performed in 2015 by McKinsey in the form of an interview with 300 experts from production and service companies from USA, Japan and Germany were demonstrated. Additionally, the following 5 case studies were presented: Logistics Knapp AG, Nova Chemicals, BMW, Stratatys and Bosch.
Results: One of the research results of the article is a review of the literature on the development of the supply chain concept, as well as on the development of industry, with particular focus on the Fourth Industrial Revolution. The article attempts to determine the impact of the Fourth Industrial Revolution on the functioning of contemporary supply chains.
On the basis of social research and case studies, conclusions are drawn about the significance of application of the assumptions of Industry 4.0, as well as about the concerns of companies and entire supply chains regarding the inevitable changes. Finally, a hypothetical supply chain using the assumptions of the Fourth Industrial Revolution is presented on the example of a manufacturer of electric toothbrushes.
Conclusions: On the basis of the collected examples and presented research, it can be concluded that the idea of Industry 4.0 is not foreign to contemporary companies and has an influence on the organization of physical and information flows in supply chains. Managers are aware of the changes occurring in the organization of production, procurement and distribution processes in the entire supply chains. However, they are concerned about transferring processes into the virtual world, due to data security issues and capacity of long-distance wireless networks. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atzori L., Iera A., Morabito G., 2010, The internet of things: A survey. Computer networks, 54(15), 2787-2805, http://dx.doi.org/10.1016/j.comnet.2010.05.010
 2. Bayraktar E., Jothishankar M.C., Tatoglu E., Wu T., 2007, Evolution of operations management: past, present and future. Management Research News, 30(11), 843-871, http://dx.doi.org/10.1108/01409170710832278
 3. Brdulak H., 2016, Rola handlu internetowego w budowaniu nowego modelu biznesu w łańcuchach dostaw [The role of internet commerce in building a new business model in the supply chains], materials from the conference "Budowanie łańcuchów dostaw jutra", 26-27.09.2016, publication on CD-ROM.
 4. Brynjolfsson E., Hu Y.J. Rahman M.S., 2013, Competing in the age of omnichannel retailing, MIT Sloan Management Review, 54(4), 23-29.
 5. Castro M., Jara A.J., Skarmeta A.F., 2012, An analysis of M2M platforms: challenges and opportunities for the Internet of Things. In: Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing (IMIS), 2012 Sixth International Conference on IEEE, 757-762, http://dx.doi.org/10.1109/IMIS.2012.184
 6. Chen M., Wan J., Li F., 2012, Machine-to-Machine Communications: Architectures,Standards and Applications. KSII Transactions on Internet and Information Systems, 6 (2), 480-495, http://dx.doi.org/10.3837/tiis.2012.02.002
 7. Christopher M., Holweg M., 2011, Supply Chain 2.0: managing supply chains in the era of turbulence, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 41(1), 63-82, http://dx.doi.org/10.1108/09600031111101439
 8. Christopher M., Towill D.R., 2000, Marrying Lean and Agile Paradigms, Proceedings of EUROMA, Ghent Belgium, 114-121.
 9. Christopher M., Towill D.R., 2000, Supply Chain Migration from lean and functional to agile and customised, Supply Chain Management: An International Journal, 5(4), 206-213, http://dx.doi.org/10.1108/13598540010347334
 10. Cummins S., Peltier J., Dixon A., 2016, Omnichannel research framework in the context of personal selling and sales management: a review and research extensions. Journal of Research in Interactive Marketing, 10(1), 2-16, http://dx.doi.org/10.1108/JRIM-12-2015-0094
 11. Drath R., Horch A., 2014, Industrie 4.0: Hit or hype? [industry forum]. IEEE industrial electronics magazine, 8(2), 56-58, http://dx.doi.org/10.1109/MIE.2014.2312079
 12. Dawid H., Decker R., Hermann T., Jahnke H., Klat W., König R., Stummer C., 2017, Management science in the era of smart consumer products: challenges and research perspectives. Central European Journal of Operations Research, 25(1), 203-230, http://dx.doi.org/10.1007/s10100-016-0436-9
 13. Fisher M.L., 1997, What is the Right Supply Chain for Your Product? Harvard Business Review, 75(2), 105-116, https://hbr.org/1997/03/what-is-the-rightsupply-chain-for-your-product
 14. Freeman Ch., Louçã F., 2001, As Time Goes By: From the Industrial Revolutions to the Information Revolution, Oxford University Press, NY USA, http://dx.doi.org/10.1093/0199251053.001.0001
 15. Hadyś Ł., Stachowiak A., Cyplik P., 2014, Production-Logistic System In The Aspect of Strategies for Production Planning and Control and for Logistic Customer Service, LogForum, 10 (3), 331-349, http://www.logforum.net/pdf/10_3_9_14.pdf
 16. Hermann M., Pentek T., Otto B., 2016, Design principles for industrie 4.0 scenarios. In System Sciences (HICSS), 2016 49th Hawaii International Conference, IEEE, 3928-3937, http://dx.doi.org/10.1109/HICSS.2016.488
 17. Industry 4.0. How to navigate digitization of the manufacturing sector, 2015, Raport of McKinsey&Company, https://www.mckinsey.de/files/mck_industry_40_report.pdf
 18. Jaspersen B.D., Skjott-Larsen T., 2005, Supply Chain Management - in Theory and Practice, Copenhagen Business School Press, Copenhagen Sweden.
 19. Jost J., Kirks T., Mättig B., Sinsel A., Trapp T.U., 2017, Der Mensch in der Industrie-Innovative Unterstützung durch Augmented Reality. Handbuch Industrie 4.0 Bd. 1, Springer Berlin, Heidelberg, 153-174, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-45279-0
 20. Liaw C.Y., Guvendiren M., 2017, Current and emerging applications of 3D printing in medicine. Biofabrication, 9(2), 024102, http://dx.doi.org/10.1088/1758-5090/aa7279
 21. Kaipia R., Holmström J., 2007, Selecting the right planning approach for a product, Supply Chain Management: An International Journal, 12(3), 3-13, http://dx.doi.org/10.1108/13598540710724347
 22. Kochan A., 2006, BMW innovates at new Leipzig assembly plant, Assembly Automation, 26(2), 111-114, http://dx.doi.org/10.1108/01445150610658086
 23. Lee H., Padmanabhan P., Whang S., 1997, The bullwhip effect in supply chains, Sloan Management Review, Vol. 38, p. 93-102, http://sloanreview.mit.edu/article/thebullwhip-effect-in-supply-chains/
 24. Lee J., Kao H., Yang S., 2014, Service innovation and smart analytics for Industry 4.0 and big data environment, Proceedings of the 6th CIRP Conference on Industrial Product-Service Systems, 16, 3-8, http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2014.02.001
 25. Mabert V.A., 2007, The Early road to material requirements planning. Journal of Operations Management. 25(2), 346-356, http://dx.doi.org/10.1016/j.jom.2006.04.002
 26. Mendes P., 2011, Demand Driven Supply Chain. A Structured and Practical Roadmap to Increase Profitability, Springer, Berlin.
 27. Ohno T., 1995, Toyota Production System: Beyond Large-scale Production, Productivity Press Inc.
 28. Ottewell S., 2013, Maintenance Gets a Makeover, Chemical Processing, http://www.chemicalprocessing.com/articles/2013/maintenance-gets-a-makeover/
 29. Pfohl H.Ch., Yahsi B., Kurnaz T., The impact of Industry 4.0 on the supply chain, Proceedins of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL) 2015, 29-58, https://hicl.org/publications/2015/20/31.pdf
 30. Potter A., Towill D.R., Christopher M., 2015, Evolution of the migratory supply chain model, Supply Chain Management: An International Journal, 20(6), 603-612, http://dx.doi.org/10.1108/SCM-06-2015-0231
 31. Rader S., 2016, Transforming Orthotics with 3D Printing and Industry 4.0, http://blog.stratasys.com/2016/02/25/3dprinted-orthotics/
 32. Radziwon A., Bilberg A., Bogers M., Madsen E.S., 2014, The Smart Factory: Exploring Adaptive and Flexible Manufacturing Solutions. Procedia Engineering, 69, 1184-1190, http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2014.03.108
 33. Rogers B., Clark L., 2016, CABS: A conceptual model for context-aware B2B sales applications, Journal of Research in Interactive Marketing, 10 (1), 40-66, http://dx.doi.org/10.1108/JRIM-03-2015-0023
 34. Rutkowski K., 2005, Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki. [Logistics in Distribution. The specificity. Development tendencies. Good practice. Warsaw School of Economics Publishing House SGH, Warsaw.
 35. Rüßmann M., Lorenz M., Gerbert P., Waldner M., Justus J., Engel P., Harnisch M., 2015, Industry 4.0: The future of productivity and growth in manufacturing industries. Boston Consulting Group, https://www.zvw.de/media.media.72e472fb-1698-4a15-8858-344351c8902f.original.pdf
 36. Shimizu K., Hitt M.A., 2004, Strategic flexibility: Organizational preparedness to reverse ineffective strategic decisions, Academy of Management Executive, 18(4), 44-59, http://www.jstor.org/stable/4166123
 37. Shrouf F., Ordieres J., Miragliotta G., 2014, Smart factories in Industry 4.0: A review of the concept and of energy management approached in production based on the Internet of Things paradigm, Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 2014 IEEE International Conference on, 697-701, http://dx.doi.org/10.1109/IEEM.2014.7058728
 38. Whang S., 2009, Timing of RFID Adoption in a Supply Chain. Management Science, 56(2), 343-355, http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.1090.1121
 39. Witkowski J., 2010, Zarządzanie łańcuchem dostaw [Supply Chain Management], Polish Economic Publishing House PWE, Warsaw.
 40. Wortmann F., Flüchter K., 2015, Internet of things. Business & Information Systems Engineering, 57(3), 221-224, http://dx.doi.org/10.1007/s12599-015-0383-3
 41. Yu X., Nguyen B., Chen Y., 2016, Internet of things capability and alliance: entrepreneurial orientation, market orientation and product and process innovation, Internet Research, 26(2), 402-434, http://dx.doi.org/10.1108/IntR-10-2014-0265
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu