BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwacewicz-Orłowska Anna (University of Finance and Management in Białystok / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Tytuł
Territorial and Social Diversity of Social Security in Poland in Years 2010-2014
Terytorialne i społeczne zróżnicowanie bezpieczeństwa socjalnego w Polsce w latach 2010-2014
Źródło
Economic and Regional Studies, 2017, vol. 10, nr 1, s. 5-20, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Studia Ekonomiczne i Regionalne
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo socjalne, Ubóstwo, Wykluczenie społeczne, Zróżnicowanie regionalne
Social security, Poverty, Social exclusion, Regional diversity
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D63, I31
Artykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach, summ., streszcz.
Abstrakt
Przedmiot i cel pracy: Rozważania podjęte w artykule dotyczą różnic w poziomie bezpieczeństwa socjalnego. Praca ma na celu analizę zróżnicowania terytorialnego oraz społecznego bezpieczeństwa socjalnego w Polsce w latach 2010-2014.
Materiały i metody: Praca została wykonana na podstawie analizy i syntezy literatury przedmiotu, zebranych danych statystycznych oraz własnych przemyśleń autorki.
Wyniki: Różnice w poziomie bezpieczeństwa socjalnego zależą w duży stopniu od następujących czynników: położenia terytorialnego oraz wielkości miejscowości, od grupy wiekowej, grupy społeczno-ekonomicznej oraz typu gospodarstwa domowego. Poziom bezpieczeństwa socjalnego jest więc zróżnicowany terytorialnie oraz społecznie.
Wnioski: Najbardziej zagrożeni ubóstwem są mieszkańcy małych miast leżących w północno-wschodniej części kraju oraz osoby w przedziale wiekowym 16-24 lata. W przypadku Polski niepokój budzi także wysoki odsetek zagrożenia ubóstwem osób pracujących. Najniższy poziom ubóstwa notowany jest w grupie osób powyżej 55 roku życia, czyli osób pobierających świadczenia emerytalne. (abstrakt oryginalny)

Subject and purpose of work: The discussion undertaken in this article concerns differences in the level of social security. The main aim is to analyse the territorial and social diversity of social security in Poland in years 2010-2014.
Materials and methods: The research study presented was carried out on the basis of the analysis and synthesis of literature, statistical data, as well as the author's reflections.
Results: Differences in the level of social security to a large extent depend on the following factors: the territorial location and the size of the locality, age group, types of socio-economic groups, and type of household. Social security level is diversified territorially and socially.
Conclusions: The residents of small cities from the north-east part of the country and people aged between 16-24 are most threatened with poverty. In the case of Poland a high percentage of poverty threat is a matter of concern amongst working people. The lowest poverty level is in the group of 55- year olds, that is people receiving retirement benefits. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Główny Urząd Statystyczny (2012), Sytuacja gospodarstw domowych w 2011. Materiały Konferencyjne, Warszawa.
 2. Główny Urząd Statystyczny (2012), Ubóstwo w Polsce. Warszawa.
 3. Combating poverty and social exclusion. A statistical portrait of the European Union 2010 (2010), Publications Office of the European Union, Eurostat Statistical Office, Luxembourg.
 4. Di Falco E. (2014), Income inequality: nearly 40 per cent of total income goes to people belonging to highest (fifth) quintile. Statistics in focus, 12, http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistics-in-focus/-/KS-SF-14-012 (data dostępu 12.06.2016).
 5. Dzieci korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w Polsce w 2011 r. (2013), GUS Urząd Statystyczny w Krakowie.
 6. Förster M., Pearson M. (2002), Income Distribution and Poverty in the OECD Area: Trends and Driving Forces. OECD Economic Studies, 34, https://search.oecd.org/eco/growth/2968109.pdf (data dostępu 18.06.2016).
 7. Grundiza S., Lopez Vilaplana C. (2013), Is the likelihood of poverty inherited? Statistics in focus, 27, http://ec.europa.eu/eurostat/ web/products-statistics-in-focus/-/KS-SF-13-027 (data dostępu 15.06.2016).
 8. Grusky D., Kanbur R. (2006), Poverty and inequality. Stanford University Press, California USA.
 9. In 2010, 23% of the population were at risk of poverty or social exclusion (2012), Eurostat News release, 21, http://ec.europa.eu/ eurostat/documents/2995521/5152374/3-08022012-AP-EN.PDF/954b7373-e946-4cbd-8b21-540d5e6e9f78 (data dostępu 21.06.2016)
 10. Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2014). (2015), GUS, Warszawa.
 11. Kołodko G.W. (2008), Wędrujący świat. Prószyński i Spółka, Warszawa.
 12. Kuszewski T. (2008), Nierówności ekonomiczne we współczesnym świecie. Pomiar i oceny zjawiska, W: M. Garbicz, W. Pacho (red.), Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 155-179.
 13. Leszczyński M. (2008), Bezpieczeństwo socjalne jako obszar zainteresowania badawczego i składnik bezpieczeństwa państwa, W: M. Lisiecki (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem - wyzwania XXI wieku. Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, Warszawa, s. 543-558.
 14. Leszczyński M. (2009), Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno -Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce.
 15. Leszczyński M. (2011), Bezpieczeństwo społeczne a współczesne państwo. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 2 (185), s. 123-132.
 16. López Vilaplana C. (2013), Children were the age group at the highest risk of poverty or social exclusion in 2011, Eurostat, Statistics in focus 4/2013.
 17. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna (2013), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 18. Stiglitz J., Sen A., Fitoussi J.P. (2009), Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm (data dostępu 20.02.2016).
 19. The EU in the world. 2015 edition (2015). Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 20. Warunki życia rodzin w Polsce (2014), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 21. Żukrowska K. (2006), Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja, W: K. Żukrowska, M. Grącik (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka. Wyd. SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu