BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawa Arkadiusz (Poznan University of Economics, Poland)
Tytuł
Fulfillment Service in e-Commerce Logistics
Usługa fulfillment w logistyce e-handlu
Die Fulfillment-Dienstleistung in der Logistik des e-Handels
Źródło
LogForum, 2017, vol. 13, nr 4, s. 429-438, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Usługi logistyczne
e-commerce, Logistic services
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
This paper has been written with financial support of the National Center of Science [Narodowe Centrum Nauki] - grant numer DEC-2015/19/B/HS4/02287.
Abstrakt
Wstęp: Opisywana w literaturze logistyczna obsługa handlu elektronicznego sprowadza się najczęściej do problematyki dostaw produktów do klientów. Zanim jednak towar trafi do klienta, to wcześniej sprzedawca musi go zamówić u swojego dostawcy. Następnie jest on przyjmowany do magazynu i składowany, a po złożeniu zamówienia - kompletowany, pakowany i wysyłany do klienta. Te procesy określa się w e-handlu jako fulfillment. Z uwagi na ich złożoność i presję czasową oraz kosztową e-klientów są one coraz częściej wykonywane przez zewnętrznych operatorów. Mimo dynamicznego rozwoju usługi fulfillment w praktyce e-handlu jest to jeszcze stosunkowo mało rozpoznane zagadnienie w teorii zarządzania. Celem pracy było zaprezentowanie oraz przeanalizowanie usługi fulfillment w obszarze e-logistyki. Autor podjął próbę wskazania i zdefiniowania głównych modeli procesów logistycznych związanych z usługa fulfillment w tym obszarze, ich słabe i mocne strony. Dodatkowych celem pracy było określenie kierunków rozwojowych rynku usług typu fulfillment.
Metody: Na potrzeby opracowania przeprowadzono badania metodami obserwacji bezpośredniej i analizy źródeł pierwotnych oraz wtórnych. Do materiałów pierwotnych należały dane uzyskane od firm zajmujących się usługami fulfillment w Polsce i zagranicą, a do wtórnych - raporty, opracowania i źródła internetowe. Dodatkowo wykonano pogłębione wywiady z przedstawicielami firm, które oferują usługi fulfillment lub, które są potencjalnymi oferentami.
Wyniki: W artykule szczegółowo opisano usługę fulfillment, która ma coraz większe znaczenie w logistyce e-handlu. Przedstawiono autorski podział i charakterystykę modeli usług fulfillment oraz omówiono potencjalne trendy na rynku usług fulfillment.
Wnioski: Przedstawiona prezentacja oraz charakterystyka modeli usług typu fulfillment umożliwia ocenę zakresu oddelegowania procesów logistycznych do specjalistycznych firm zewnętrznych w celu większego skupienia się na działalności podstawowej e-przedsiębiorstwa. Takie podejście, związane z oddelegowaniem części procesów logistycznych na zewnątrz jest szczególnie korzystne w przypadku dynamicznego rozwoju e-przedsiębiorstwa. Wiąże się to jednak z pewnymi wadami, takimi jak: stosunkowo duże opłaty, brak fizycznego kontaktu z towarem, częściowa utrata kontroli na realizowanym procesem. (abstrakt oryginalny)

Background: The logistics service of e-commerce is usually limited in the literature to the issue of product delivery to customers. However, before goods are sent to the customer, the vendor has to order them from the supplier. Next, they are taken into the warehouse and stored, and after the order has been placed, they are packaged and sent to the customer. These processes are defined in e-commerce as fulfillment. Due to their complexity and time and cost pressure of e-customers, they are more and more often conducted by external operators. Despite the dynamic development of the fulfillment service in e-commerce practice, this still remains a relatively unknown issue in management theory. The aim of this paper is to present and analyze the fulfillment service in e-commerce logistics. The author has made an attempt to indicate and define the main models of logistics processes connected with the fulfillment service in ecommerce logistics, their strengths and weaknesses. An additional aim of this paper was to recognize development directions of the market of fulfillment services.
Methods: For the needs of the paper research was conducted using the methods of direct observation and analysis of primary and secondary sources. The primary materials included data obtained from companies providing fulfillment services in Poland and abroad, and the secondary ones - reports, studies and Internet sources. In addition, in-depth interviews were performed with representatives of companies that offer fulfillment services or those which are potential bidders.
Results: The article characterizes the details of the fulfillment service, whose importance has been increasing in ecommerce logistics. The author has described the division and characteristics of the fulfillment service models and discussed the potential trends in the fulfillment service market.
Conclusions: The presented review and characteristics of various implementations of fulfillment services allows to evaluate to what extent logistic processes should and could be delegated to specialized companies in order to focus on the core competencies only. The usage of fulfillment service is useful especially at the phase of the rapid growth of the ecompany. It involves, however, also some disadvantages, such as relatively high fees, a lack of physical contact with the goods, a partial loss of control over the process. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agatz N.A., Fleischmann M., Van Nunen J.A., 2008. E-fulfillment and multi-channel distribution - A review, European journal of operational research, 187(2), 339-356. http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2016.08.002
 2. Arvato 2017. www.arvato.com (accessed on 6.07.2017).
 3. Azymut 2017. www.azymut.pl/en/ (accessed on 6.07.2017).
 4. Ayanso A., Diaby M., Nair S.K., 2006. Inventory rationing via drop-shipping in Internet retailing: A sensitivity analysis, European Journal of Operational Research 171(1), 135-152. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2004.07.060
 5. Bask A., Lipponen M., Tinnilä M., 2012. Ecommerce logistics: a literature research review and topics for future research. International Journal of E-Services and Mobile Applications, 4(3), 1-22. http://dx.doi.org/10.4018/jesma.2012070101
 6. Cho H., Lee J., 2017. Searching for Logistics and Regulatory Determinants Affecting Overseas Direct Purchase: An Empirical Cross-National Study, The Asian Journal of Shipping and Logistics, 33(1), 11-18. http://dx.doi.org/10.1016/j.ajsl.2017.03.002
 7. Ciechomski W., 2014. E-shops as a condition for the evolution of the trade, LogForum 10 (1), 109-115.
 8. Colla E., Lapoule P. 2012. E-commerce: exploring the critical success factors, International Journal of Retail & Distribution Management, 40(11), 842-864. http://dx.doi.org/10.1108/09590551211267601
 9. Dabidian P., Clausen U., Denecke E., 2016. An Investigation of Behavioural and Structural Characteristics of CEP Service Providers and Freight Demand Considering Ecommerce in Germany, Transportation Research Procedia, 14, 2795-2804. http://dx.doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.473
 10. Del Ser J., Bilbao M.N., Perfecto C., Salcedo-Sanz S., 2016. A harmony search approach for the selective pick-up and delivery problem with delayed drop-off, in: Kim J.H., Geem Z.W., eds., Harmony Search Algorithm, Springer, Berlin, Heidelberg, 121-131. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-47926-1_13
 11. eMarketer, 2015. www.emarketer.com (accessed on 6.07.2017).
 12. European Commission, 2015. Interreg A - Cross-border cooperation, http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/cooperation/european-territorial/crossborder (accessed on 6.07.2017).
 13. FBA, 2017. Fulfillment by Amazon, www.amazon.com/fba (accessed on 6.07.2017).
 14. InPost 2017. https://b2b.paczkomaty.pl/en (accessed on 6.07.2017).
 15. Isac C., 2014. E-fulfillment - a new challenge for electronic business, Annals of the University of Petrosani, Economics, 14(1), 121-128.
 16. Kawa A., 2014. Logistyka e-handlu w Polsce [Logistics of e-commerce in Poland], http://media.pocztapolska.pl/file/attachment/612453/bb/logistyka-e-handlu-w-polsce.pdf (accessed on 6.07.2017).
 17. Kawa A., Zdrenka W., 2016. Conception of integrator in cross-border E-commerce, Logforum 12 (1), 63-73. http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.6
 18. Kawa A., 2017. Supply Chains of Cross-Border e-Commerce, Advanced Topics in Intelligent Information and Database Systems, Springer, 173-183. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-56660-3_16
 19. Khouja M., 2001. The evaluation of drop shipping option for e-commerce retailers, Computers&Industrial Engineering, 41 (2), 109-126. http://dx.doi.org/10.1016/S0360-8352(01)00046-8
 20. Ramanathan R., George J., Ramanathan U., 2014. The role of logistics in e-commerce transactions: an exploratory study of customer feedback and risk, in: Ramanathan R., Ramanathan U. (eds). Supply Chain Strategies, Issues and Models, Springer London, 221-233. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-5352-8_10
 21. Zając D., 2014. Dropshipping as Logistics Business Model of e-Commerce, Logistyka, 4, 5069-5074.
 22. Żuchowski W., 2016. The impact of ecommerce on warehouse operations, LogForum 12 (1), 95-101. http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.9
 23. Żurek J., 2015. E-commerce influence on changes in logistics processes, LogForum 11 (2), 129-138. http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu