BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krztoń Waldemar (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Wojna a zarządzanie ryzykiem
War and Risk Management
Źródło
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2017, T. 9, nr 1, s. 105-120, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem
Risk, Risk management
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Wojna może być prowadzona dobrze lub źle w zależności od tego, czy będzie przebiegała zgodnie z przyjętymi planami, metodami, zasadami sztuki wojennej oraz założonym celem czy też nie. Współczesne społeczeństwo dąży do minimalizowania ryzyka na wojnie, czyli zmniejszania ryzyka dla zdrowia i życia swoich żołnierzy. Z wojną zawsze wiązało się ryzyko śmierci, obrażeń i zniszczeń. Dowódcy dążyli i dążą do zwiększenia bezpieczeństwa swoich żołnierzy, ograniczenia strat. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, że wojna nie jest wynikiem przypadku, lecz aktualnej wiedzy, którą muszą posiadać przede wszystkim dowódcy, a dowodzenie na wojnie polega coraz częściej na zarządzaniu, w tym na zarządzaniu ryzykiem. Proces zarządzania ryzykiem w wojsku obejmuje przedsięwzięcia w aspekcie przeciwdziałania pojawiającemu się ryzyku, które może prowadzić do odniesienia ran, śmierci żołnierzy, uszkodzenia, zniszczenia uzbrojenia i sprzętu oraz może negatywnie wpłynąć na cel realizowanego zadania. W trakcie zarządzania ryzykiem nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka, lecz realne jest wykluczenie jego nieakceptowalnego poziomu(abstrakt oryginalny)

War may be conducted in a successful or unsuccessful way, depending on the fact if the war would or would not be fought in accordance with established plans, methods, rules of the art of warfare and established goal. Modern society aspires to minimize the risk at war - that is to reduce risk to health and life of the soldiers. Risk of death, injuries and damage has always been connected with war. The commanders have been striving to strengthen safety of their soldiers and to limit damage. The aim of the following article is to present that war is not the result of coincidence but the result of factual knowledge which commanders should acquire above all. Commanding at war consists more frequently in management also risk management. The process of risk management in the army includes activities concerning counteracting the risk that may cause injuries, death of soldiers, destruction, damage of weaponry and military equipment. The risk may also have a negative influence on the goal of the conducted mission. In the process of risk management it is not possible to entirely eliminate the risk but it is possible to reduce unacceptable level of the risk(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becmer D., Skorupka D.: Zarządzanie ryzykiem w organizacji militarnej według poglądów amerykańskich, "Zeszyty Naukowe WSOWL" 2011, nr 4 (162)
 2. Bernstein P.L.: Przeciw bogom - niezwykłe dzieje ryzyka, Warszawa: WIG Press 1997
 3. Castells M.: Społeczeństwo sieci, Warszawa: PWN 2008
 4. Clausewitz C.: O wojnie, Lublin: Test 1995.
 5. Field Manual 5-19 (100-14). Composite Risk Management, Washington: Headquarters Department of the Army 2006.
 6. Hofstede G.: Kultury i organizacje, Warszawa: PWE 2000.
 7. Kaczmarek J., Staciwa Cz., Zapolski S.: Doktryna wojenna, Warszawa: MON 1982.
 8. Kaczmarek T.T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa: Difin 2006.
 9. Kamieński Ł.: Nowy wspaniały żołnierz. Rewolucja biotechnologiczna i wojna w XXI wieku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014.
 10. Kamieński Ł.: Technologia i wojna przyszłości. Wokół informacyjnej i nuklearnej rewolucji w sprawach wojskowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009.
 11. Leksykon finansów, Warszawa: PWE 2004.
 12. Leksykon wiedzy wojskowej, Warszawa: MON 1979.
 13. Pióro T.: Wstęp do: M. Howard, Wojna w dziejach Europy, Wrocław-Warszawa: Ossolineum 1990.
 14. Redziak Z.: Zarządzanie ryzykiem w organizacji, Warszawa: AON 2015.
 15. Ryzyko w dowodzeniu, zarządzaniu, inżynierii systemów. Metodologia analizy i oceny ryzyka. Modele podejmowania decyzji w warunkach niepełnej i niepewnej informacji, red. P. Sienkiewicz, Warszawa: AON 2001.
 16. Słownik języka polskiego, t. III, Warszawa: PWN 1981.
 17. Strategia we współczesnym świecie, red. J. Baylis, J. Witz, C.S. Gray, E. Cohen, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009.
 18. Sun Tzu: Sztuka wojny. Gliwice: Wydawnictwo HELION 2008.
 19. Wojna jako przedmiot badań historycznych, red. K. Olejnik, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2006.
 20. Zarządzanie ryzykiem - wyzwania XXI wieku, red. B.R. Kuc. Warszawa: WSZiP 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-1837
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2017.9(45).1-7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu