BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gad Jacek (University of Lodz)
Tytuł
Information Transparency of the Statement of Comprehensive Income : the Reporting Practice of WIG30 and DAX Companies
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2016, vol. 12, nr 3, s. 113-134, tab., bibliogr. s. 131-133
Tytuł własny numeru
Innovation In Finance
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Wynik finansowy, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Przejrzystość
Financial statements, Financial performance, Warsaw Stock Exchange Index, Transparency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja zmian formy sprawozdania z wyniku całościowego w spółkach należących do indeksów WIG 30 oraz DAX. Celem artykułu jest również identyfikacja oraz gradacja pod względem przejrzystości informacyjnej wariantów prezentacji składników pozostałego wyniku całościowego. W artykule uwzględniono również wpływ wymiarów kultur narodowych na formę sprawozdania z wyniku całościowego. W ramach badania ustalono, że większość badanych spółek prezentuje sprawozdanie z wyniku całościowego w ramach jednego sprawozdania. Na przestrzeni analizowanych lat zwiększyła się liczba not księgowych dotyczących wyniku całościowego prezentowanych przez spółki w sprawozdaniach finansowych. W procesie badawczym zidentyfikowano cztery warianty prezentacji składników pozostałego wyniku całościowego zastosowane przez badane spółki w latach 2012-2014. Poszczególne warianty odzwierciedlają różną przejrzystość informacyjną sprawozdania z wyniku całościowego. Wyniki badań wskazują, że praktyka sprawozdawcza w obszarze wyniku całościowego spółek z indeksu DAX wyprzedza praktykę sprawozdawczą spółek z indeksu WIG 30. Uzyskane wyniki badań dotyczące przejrzystości informacyjnej sprawozdania z wyniku całościowego odpowiadają jednemu z wymiarów kultur narodowych. (abstrakt oryginalny)

This article aims to identify changes in the form of the statement of comprehensive income in companies in the WIG30 and DAX indices. It also aims to identify and grade components of other comprehensive income, in terms of the information transparency of the presentation options. The article demonstrates also the impact of national cultural dimensions on the form of the statement of comprehensive income. The study found that most of the surveyed companies present their statement of comprehensive income in two statements, with the number of accounting notes regarding comprehensive income presented by companies in their financial statements increasing over the period under study. The study identified four options for the presentation of other comprehensive income components used by the surveyed companies in the years 2012-2014, with the particular option chosen reflecting the different information transparency of the statement of comprehensive income. The results show that the practice of reporting in the area of the statement of comprehensive income of the DAX index companies is ahead of that in the WIG30 index. The research results on information transparency of the statement of comprehensive income correspond to one of the national cultural dimensions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bamber, L., Jiang, J., Petroni, K., & Wang, I. (2010). Comprehensive income: Who's afraid of performance reporting? The Accounting Review, 85(1), 97-126.
 2. Barton, J., Hansen, T. B., & Pownall, G. (2010). Which performance measures do investors around the world value the most - and why. The Accounting Review, 85(3), 753-789.
 3. Bek-Gaik, B. (2013). Rachunek zysków i strat - Czas na zmiany? In A. Karmańska (Ed.), Nauka o Rachunkowości na Progu Gospodarki Opartej na Wiedzy (pp. 907-922). Warsaw, Poland: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 4. Black, F. (1993). Choosing Accounting Rules. Accounting Horizons, 7(4), 1-17.
 5. Chambers, D., Linsmeier, T. J., Shakespeare, C., & Sougiannis, T. (2007). An Evaluation of SFAS No. 130 Comprehensive Income Disclosures. Review of Accounting Studies, 12, 557- 593.
 6. Chartered Financial Analyst Institute. (2013). Financial Reporting Disclosures: Investor Perspectives on Transparency. Trust. and Volume. Condensed Report. Retrieved from https://www.cfainstitute.org/ethics/Documents/ investor-perspectives-on-disclosures.pdf
 7. Cheng, A., Cheung, J., & Gopalakrishnan, V. (1993). On the Usefulness of Operating Income. Net Income and Comprehensive Income on Explaining Security Returns. Accounting and Business Research, 23(91), 195-203.
 8. Deloitte. (2010). Drowning by Numbers. Surveying Financial Statements in Annual Reports. Retrieved from http://www.iasplus.com/en-gb/ publications/uk/other/drowning-by-numbers-2014-surveying- financial-statements-in-annual-reports/at_download/file/Drowning by numbers.pdf
 9. Dhaliwal, D., Subramanyam, K. R., & Trezevant, R. (1999). Is comprehensive income superior to net income as a measure of firm performance? Journal of Accounting and Economics, 26(1-3), 43-67.
 10. Doupnik, T., & Salter, S. (1995). External environment, culture and accounting practice: A preliminary test of a general model of international accounting development. The International Journal of Accounting, 30(3), 189-202.
 11. Feltham, J., & Ohlson, J. A. (1995). Valuation and clean surplus accounting for operating and financial activities. Contemporary Accounting Research, 11(2), 689-731.
 12. Gad, J. (2016). The pillars of internal control and risk management systems in relation to financial reporting: The perspective of the Polish and German capital markets. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 88(144), 37-60.
 13. Hirst, D. E., & Hopkins, P. E. (1998). Comprehensive income reporting and analysts' valuation judgments. Journal of Accounting Research, 36(3), 47-75.
 14. Hofstede, G., & Hofstede. G. J. (2007). Kultury i Organizacje. Warsaw, Poland: PWE.
 15. Holthausen, R. W., & Watts, R. L. (2001). The relevance of the value relevance literature for financial accounting setting. Journal of Accounting and Economics, 31(1-3), 3-75.
 16. International Accounting Standard 1 Presentation of Financial Statements. (2008, December 17). Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R1274
 17. International Accounting Standard 1 Presentation of Financial Statements. (2012, June 5). Retrieved from https://publications.europa.eu/ en/publication-detail/-/publication/eccfbe52-781d- 4b5e-9c5a-13b25bdfb1bb/language-en
 18. International Accounting Standards Board. (2013). Discussion Forum-Financial Reporting Disclosure Feedback Statement. Retrieved from http://www. ifrs.org/Alerts/PressRelease/Documents/2013/Feedback-Statement-Discussion-Forum-Financial-Reporting-Disclosure- May-2013.pdf
 19. Johnson, L., Reither, C., & Swieringa, R. (1995). Toward reporting comprehensive income. Accounting Horizons, 9(4), 128-137.
 20. Lawrence, S. (1996). International Accounting. London, England: International Thomson Business Press.
 21. Lin, S. (2006). Testing the Information Set Perspective of UK Financial Reporting Standard No. 3: Reporting Financial Performance. Journal of Business. Finance and Auditing, 33, 1110-1141.
 22. Maines, L. A., & McDaniel, L. S. (2000). Effects of comprehensive income characteristics in nonprofessional investors' judgments: The role of financial statement presentation format. The Accounting Review, 75(2), 179-207.
 23. Marcinkowska, M. (2003). Istota wyniku całościowego i jego ujmowanie w sprawozdawczości finansowej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 17(33), 89-109.
 24. O'Hanlon, J. (2000). Discussion of value relevance of mandated comprehensive income disclosures. Journal of Business Finance and Accounting, 27(9), 1303-1309.
 25. Ohlson, J. A. (1995). Earnings, book values, and dividends in equity valuation. Contemporary Accounting Research, 11(2), 661-687.
 26. Rees, L. L., & Shane, P. B. (2012). Academic research and standard-setting: The case of other comprehensive income. Accounting Horizons, 26(4), 789-815.
 27. Smith, P. A., & Reither, C. L. (1996). Comprehensive income and the effect of reporting it. Financial Analysts Journal, 52(6), 14-19.
 28. Szychta, A. (2012). Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Folia Oeconomica, 263, 65-88.
 29. Tarca, A., Brown, P., Hancock, P., Woodliff, D., Bradbury, M., & van Zijl, T. (2008). Identifying decision useful information with the matrix format income statement. Journal of International Financial Management and Accounting, 19(2), 184-217.
 30. Turktas, B., Georgakopoulos, G., Sotiropoulos, I., & Vasileiou, K. Z. (2013). Reporting comprehensive income: Reasons for reporting choices and investor reactions. International Journal of Economics and Finance, 5(4), 1-20.
 31. Vos, P. (2013a). First step towards reduction of disclosure overload. MCA: Tijdschrift voor Financial Executives, 2, 24-30. Retrieved from http:// executivefinance.nl/wp-content/uploads/2015/02/MCA201302_031. pdf
 32. Vos, P. (2013b). A first step towards reducing disclosure overload. Financial Management. Retrieved from http://www.fm-magazine.com/feature/ depth/first-step-towards-reducing-disclosure-overload
 33. Walińska, E. (2009). Bilans jako Fundament Sprawozdawczości Finansowej w Kontekście Zmian Współczesnej Rachunkowości. Warsaw, Poland: Wolters Kluwer.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20161235
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu