BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawrońska Anna (Institute of Logistics and Warehousing in Poznan, Poland), Nowak Filip (Institute of Logistics and Warehousing in Poznan, Poland)
Tytuł
Modelling Medicinal Products Inventory Management Process in Hospitals Using a Methodology Based on the BPMN Standard
Modelowanie procesu zarządzania zapasami produktów leczniczych w szpitalach z wykorzystaniem metodyki opartej o standard BPMN
Modellierung des Prozesses für die Bestandsführung von Arzneimitteln in Krankenhäusern mit Anwendung der an den BPMN-Standard Gestützten Methodik
Źródło
LogForum, 2017, vol. 13, nr 4, s. 455-464, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zapasami, Zarządzanie procesami, Zarządzanie procesami biznesowymi, Szpitalnictwo
Inventory management, Process management, Business Process Management (BPM), Hospital service
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Jedną z terapii wykorzystywanych w procesie leczenia w szpitalu jest farmakoterapia, czyli leczenie za pomocą produktów leczniczych. Według danych szacunkowych przeciętny szpital w Polsce zarządza ok. 130 tys. produktów leczniczych, a leki stanowią drugi - po wynagrodzeniach - element kosztochłonny funkcjonowania szpital. Biorąc również aspekt związany z koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi pacjenta, a w głównej mierze jego bezpieczeństwa, zwłaszcza na gruncie farmakoterapii, zarządzanie zapasami produktów leczniczych w szpitalu stanowi niezwykle istotny obszar funkcjonowania szpitala. Celem artykułu jest przedstawienie założeń modelowania procesu zarządzania zapasami produktów leczniczych w szpitalach z wykorzystaniem metodyki poprawy efektywności procesów opartej o standard BPMN.
Metody: Badanie zostało przeprowadzone w trzech szpitalach na terenie woj. wielkopolskiego w okresie od stycznia 2015 do grudnia 2015. W ramach zastosowanej metodyki posłużono się podejściem procesowym, zakładającym kompleksową identyfikację ról biznesowych, czynności i zdarzeń w badanych procesach. Przedmiotem badania były procesy związane z zarządzaniem zapasami produktów leczniczych szpitalach.
Wyniki: W artykule opisano sposób modelowania procesu zarządzania zapasami produktów leczniczych w szpitalach z wykorzystaniem metodyki opartej o standard BPMN. Autorzy przedstawiają zastosowanie podejścia procesowego w badaniu problemu związanego z racjonalizacją procesu zarządzania zapasami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość uzyskania dostępu w czasie rzeczywistym do danych na temat: rodzaju, lokalizacji i poziomu produktów leczniczych.
Wnioski: Zarządzanie zapasami produktów leczniczych w szpitalu jest procesem złożonym i wielowątkowym, również z uwagi na dużą liczbę regulacji prawnym w przedmiotowym obszarze. Przeprowadzone badania wykazały przydatność podejścia procesowego z wykorzystaniem metodyki opartej o standard BPMN w zakresie racjonalizacji zarządzania zapasami produktów leczniczych. Autorzy dostrzegają konieczność praktycznej weryfikacji uzyskanych danych na drodze implementacji proponowanych zmian przez szpitale. (abstrakt oryginalny)

Background: Pharmacotherapy, or treatment using medicinal products is one of the therapies used as a treatment method in hospitals. According to estimates, an average hospital in Poland manages ca. 130 thousand medicinal products and these products make second biggest - after salaries - cost intensive element in operation of a hospital. Taking into consideration the need to ensure an adequate patient service level, especially in the field of patient safety regarding pharmacotherapy, medicinal products inventory management is a key area of hospital processes. The aim of the article is to present assumptions of modelling medicinal products inventory management process in hospitals using a methodology based on the BPMN standard concentrated on process efficiency improvement.
Methods: The research was conducted in three hospitals in the Wielkopolska Province between January 2015 and December 2015. As part of the applied methodology, process approach was used exploiting complex identification of business roles, activities and events in the analysed processes. The research was concentrated on medicinal products inventory management processes in hospitals.
Results: In the article, modelling medicinal products inventory management process using a methodology based on the BPMN standard has been presented and described. The authors present process approach in the analysis of the problem regarding streamlining of inventory management process, with a special focus on real-time access to data concerning: type, location and level of medicinal products inventory.
Conclusions: Medicinal products inventory management in a hospital is a complex and multi-layered process, also due to the large number of legal requirements in the field in question. The conducted research proved usefulness of process approach using a methodology based on the BPMN standard in the field of streamlining of medicinal products inventory management process. The authors recognise the necessity of practical verification of obtained results through implementation of recommended changes by hospitals. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of September 6, 2001. Pharmaceutical Law, Journal of Laws of 2008, 45, 271, as amended.
 2. Daily A., Kennedy E.D., Fierro L.A., Reed J.H., Greene M., Williams W.W., Evanson H.V., Cox R., Koeppl P., Gerlach K., Evaluation of scanning 2D barcoded vaccines to improve data accuracy of vaccines administered, Vaccine, 34, 47, 11 November 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2016.09.052
 3. Drejewicz Sz., 2012, Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych [Understanding BPMN. Business process modelling], Helion, Gliwice.
 4. Ebel T., George K., Larsen E., Neal E., Shah K., Shi D., 2012, Strength in unity. The promise of global standards in healthcare, McKinsey&Company.
 5. Fertsch M. (ed.), 2006. Słownik terminologii logistycznej [Glossary of logistics], Biblioteka Logistyka, Poznan.
 6. Gabryelczyk R., Rakowska E., 2015, Pomiar procesów jako element oceny wdrożeń systemów IT w administracji publicznej [Process measures as an element of evaluation of IT implementation in public administration], Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH, 36, 205-220.
 7. Gawin B., Marcinkowski B., 2013, Symulacja procesów biznesowych [Business process simulation], Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 8. Gebicki M., Mooney E., Chen S.J., Mazur L.M., 2014, Evaluation of hospital medication inventory policies, Health Care Manag Sci, 17, 215-229.
 9. Hałas E., Krzyżaniak S., Cyplik P., Dopierała J., Kaźmierczak P., Glubiak K., Mielecki P., 2007, Podręcznik przebudowy procesów przepływu leków, materiałów medycznych i pacjentów [Manual for reconstruction of flow processes of medicines, medical supplies and patients], Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznan.
 10. Hałas E. (ed.), 2012, Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie [Barcodes and other global standards in business], Biblioteka Logistyka, Poznan.
 11. IMS Health, 2016, Poland National Sales Data.
 12. Kasprzak T., 2005, Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu [Reference models in business process management], Wydawnictwo DIFIN. Warsaw.
 13. Karkowski T.A., 2015, Świadczenia szpitalne w powiązaniu z procesami zaopatrzenia medycznego i niemedycznego [Hospital services in connection with the processes of medical and non-medical procurement], Wolters Kluwer, Warsaw.
 14. Kuck J., 2013, Nowoczesne technologie w logistyce [Modern technologies in logistics], Akademia Obrony Narodowej, Warsaw.
 15. Marasli H., Halis R., Halis M.F., Lean Medical Inventory Management in Hospitals, 2017, Journal of Academic Value Studies, 3, 8, 16-24.
 16. Organization for Economic Cooperation and Development, 2015, Health at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing, Paryż. http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2015-en
 17. Puckett F., 1995, Medication management component of a point of care information system, American Journal of Health-System Pharmacy, 52, 1305-1309.
 18. Religioni U., 2016, Optymalizacja kosztów leków - wskazówki dla szpitali [Optimization of the cost of medicines - guidelines for hospitals], http://www.medexpress.pl/optymalizacjakosztow-lekow-wskazowki-dlaszpitali/63156 [accessed on: 15.12.2015].
 19. Stair R.M., Reynolds W., 2009, Principles of information systems, Cengage Learning, 13.
 20. Stajniak M., 2015, Mapowanie, modelowanie i symulacja wg teorii BPMN jako doskonalenie procesów transportowych [Mapping, modelling and simulation according to BPMN as transport process improvement], Gospodarka Materiałowa i Logistyka.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu