BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perzanowski Mateusz (Logistyka Odzysku)
Tytuł
Nowe miejsca pracy a gospodarka o obiegu zamkniętym
New Jobs and the Circular Economy
Źródło
Logistyka Odzysku, 2017, nr 3(24), s. 65-69, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Gospodarka, Ekonomia cyrkularna, Zielone miejsca pracy, Gospodarka zamkniętego obiegu
Business models, Economy, Circular economy, Green jobs, Closed circuit economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Działania, których celem jest transformacja modelu gospodarki na zamknięty (GOZ), dotyczą wielu aspektów, nie tylko związanych z gospodarowaniem odpadami czy wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. Prowadzone badania jednoznacznie wskazują, że gospodarka o obiegu zamkniętym może także pozytywnie wpływać na inne obszary gospodarki, takie jak np. spadek bezrobocia - poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Artykuł zawiera prezentację kluczowych obszarów GOZ w odniesieniu do potencjału w kreowaniu zawodów cyrkularnych i przegląd dotychczasowej literatury przedmiotu. Przedstawione zostały również przykłady nowych miejsc pracy oraz obszary, w których dotychczasowe zawody mogą zostać uzielenione. Zaprezentowano także wyniki badań przeprowadzonych przez wiodącą europejską organizację badającą GOZ oraz rezultaty raportu opracowanego przez jeden z polskich zakładów doskonalenia zawodowego. (abstrakt oryginalny)

Activities aimed at transforming the economic model into the circular economy (CE) one cover many aspects, not only related to waste management or the use of renewable energy sources. The conducted research clearly indicates that the circular economy can also have a positive impact on other areas of the economy, including a decline in unemployment by creating new jobs. The article presents the key areas of CE in relation to the potential for creating circular occupations, and reviews the current literature on the subject. Later in the article examples of new jobs and areas where existing occupations can be made 'green' are presented. Also the results of research conducted by a leading European organisation investigating the circular economy and the results of a report by one of the Polish training facilities are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran J., Gospodarka o obiegu zamkniętym - nowe wytyczne Komisji Europejskiej, Stowarzyszenie Ruch Czystej Produkcji, www. cp.org.pl.
 2. Michniewska K., Od kołyski do kołyski, "Logistyka Odzysku" 3/2013 (8).
 3. Ellen Macarthur Foundation, Delivering the circular economy, a toolkit for policymakers, Selection of Key Exhibits, 2015.
 4. Broszura Informacyjna: Gospodarka o obiegu zamkniętym - Jak wydzielić potencjał z planowanych zmian, Deloitte Sustainability Consulting Central Europe, Warszawa 2016.
 5. Bachorz M., Polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym, Opis sytuacji i rekomendacje, 2017.
 6. Ellen Macarthur Foundation, Ku gospodarce o obiegu zamkniętym, Biznesowe usadanienie przyspieszonej zmiany, 2016.
 7. United Nations Environment Programme (UNEP), Green Jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world, 2008.
 8. Hofman C., Van der Ree K., Green Jobs and the skills needed for them, OECD Workshop, Local Strategies for greening jobs and skiils, 2010.
 9. Kryk B., Czas na zielone kołnierzyki, Ekonomia i Środowisko, 3(50), 2014.
 10. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Zielone miejsca pracy a bezpieczeństwo i higiena pracy: Przewidywanie nowych i pojawiających się zagrożeń związanych z najnowszymi technologiami w perspektywie do roku 2020, Streszczenie, 2013.
 11. Grupa Zielony/Wolny Sojusz Europejski w Parlamencie Europejskim, Green New Deal, Zielone Miejsca Pracy - Sprawdzone rozwiązania dla Europy, 2014.
 12. Circle Economy, Erasmus Happiness Economics Research Organisation, Circular Jobs - Unerstanding Employment in the Circular Economy in the Netherlands, 2017.
 13. Gola-Sienkiewicz R., Zielone zawody w gospodarce o obiegu zamkniętym, Recykling 1(185), 2017.
 14. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, Analiza zapotrzebowania na zawody związane z zieloną gospodarką w subregionie płockim, Raport końcowy zrealizowany w ramach projektu "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy", 2012.
 15. Grodkiewicz P., Osiak J., Zawód Recykler - Reaktywacja, Logistyka Odzysku 4/2014 (13).
 16. Grodkiewicz P., Michniewska K., Zero odpadów - utopia czy rozwiązanie zbyt rozwiniętego konsumeryzmu?, Logistyka Odzysku 2/2017 (23).
 17. Michniewska K., Rola ekonomii współdzielonej w dochodzeniu do celów środowiskowych Unii Europejskiej - nowe modele biznesowe w domykaniu pętli łańcucha dostaw (SSC/CLSC), Logistyka Odzysku 3/2016 (20).
 18. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
 19. K. Błachowicz, ,,Poszukiwany, poszukiwana'', czyli pracownik na wagę złota, Recykling 1(185), 2017.
 20. Barczak P., Potencjał gospodarki o obiegu zamkniętym w tworzeniu nowych miejsc pracy - Prelekcja podczas Targów POL-ECO-SYSTEM 2016, Teraz Środowisko, 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu