BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
O'Flaherty Michael (Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Austria)
Tytuł
Ochrona praw człowieka w dzisiejszej Europie
Protecting Human Rights in Today's Europe
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2017, nr 1, s. 49-57, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Prawa człowieka, Ochrona praw człowieka, Dyskryminacja
Human rights, Human rights protection, Discrimination
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Unia Europejska (UE)
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), European Union (EU)
Abstrakt
Fundamenty europejskiego systemu ochrony praw człowieka są dzisiaj coraz częściej i coraz odważniej kwestionowane. Mowa nienawiści, wymierzona w różne grupy, przybiera na sile pomimo wysiłków, jakie przez lata Unia Europejska czyniła w tym zakresie. Swobodzie wypowiedzi, będącej przecież podstawą europejskiej demokracji, zagraża tendencja stanowienia prawa, które pod pretekstem zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom de facto powstrzymuje media przed wykonywaniem ich społecznej misji. Wreszcie, w retoryce wielu polityków bezpieczeństwo narodowe jest stawiane w opozycji do praw i wolności jednostki, podczas gdy te dwie wartości wcale się nie wykluczają. Wręcz przeciwnie - uzupełniają się wzajemnie, o ile stanowimy prawo w oparciu o zasadę praworządności, dbamy o edukację społeczeństwa obywatelskiego i nie powtarzamy błędów historii. (abstrakt oryginalny)

Today, the foundations of the European system of the protection of human rights are increasingly frequently and more boldly challenged. Despite the continued efforts of the European Union in this respect, hate speech continues to be directed at various groups. Likewise, the freedom of speech which underlies the European democracy is being threatened by a trend observed in the law making, where under the pretext of ensuring the security of the citizens, preventive measures are taken to stop the media from fulfilling their social function. The rhetoric of many politicians places national security in opposition to the rights and freedoms of an individual. And yet, these two values do not exclude each other. On the contrary, they are complementary to each if only a state is built on the rule of law, the education of a civil society is ensured and the errors of the historical past are not repeated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. C. Miłosz, Dolina Issy, Kraków 2000.
 2. European Union Agency for Fundamental Rights, Ensuring justice for hate crime victims: professional perspectives, Luxembourg 2016. Tekst dostępny: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-justice-hate_crime-victims_en.pdf.
 3. http://fra.europa.eu/pl.
 4. http://www.krasp.org.pl/pl/komunikaty/apel.
 5. http://www.un.org/ga/webcast/statements/polandE.htm.
 6. https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1979/october/documents/hf_jp-ii_spe_19791002_general-assembly-onu.html.
 7. Human Rights in Europe, Poland: Nils Muižnieks issues "human rights backsliding" warning, 12 lutego 2016 r. Tekst dostępny: http://www.humanrightseurope.org/2016/02/poland-nilsmuiznieks-issues-human-rights-backsliding-warning/.
 8. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, OJ C 202 z 7 czerwca 2016 r.
 9. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie 4 listopada 1950 r., Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284 ze zm.
 10. Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 9 grudnia 1948 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z 18 lipca 1950 r.), Dz. U. 1952, Nr 2, poz. 9.
 11. ONZ, Stanowisko Sekretarza Generalnego ONZ (Kofi Annan), 13 czerwca 2001, SG/SM/7842. Pełny tekst: http://www.un.org/press/en/2001/sgsm7842.doc.htm.
 12. Przemówienie Jana Pawła II do wiernych na Białorusi z 17 października 1998 r. Pełny tekst: https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1998/october/documents/hf_jp-ii_spe_19981017_pilgrim-belarus.html.
 13. Zgromadzenie Ogólne ONZ, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 10 grudnia 1948, 217 A (III). Tekst oryginalny dostępny: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu