BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojnowska-Radzińska Julia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Zakaz arbitralnego wydalania cudzoziemców w świetle art. 1 Protokołu nr 7 do EKPC i jego realizacja w polskim prawie i praktyce - wybrane problemy
The Prohibition against Arbitrary Expulsion of Aliens under Article 1 of the Protocol No. 7 to the ECHR and Its Implementation in Polish Law and Practice - Selected Issues
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2017, nr 1, s. 59-71, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Cudzoziemcy, Prawa cudzoziemców, Bezpieczeństwo publiczne, Regulacje prawne
Foreigners, Foreigners' rights, Public security, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest analizie zakazu arbitralnego wydalania cudzoziemców w świetle art. 1 Protokołu nr 7 do EKPC i jego realizacji w polskim prawie i praktyce. Omawiany przepis zapewnienia cudzoziemcowi szeregu gwarancji proceduralnych przed arbitralnym wydaleniem. Stanowi on również, że cudzoziemiec legalnie przebywający na terytorium państwa może być z niego wydalony jedynie w wyniku decyzji podjętej zgodnie z prawem, co oznacza, że prawo krajowe powinno określać organ właściwy w sprawach wydalania cudzoziemców oraz zasady i tryb postępowania w tych sprawach. Stwierdzenie przez organ administracyjny, że cudzoziemiec jest niepożądany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na konieczność ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, musi być poparte przeprowadzeniem stosowanego rozumowania i wskazywać na fakty, które przesądzają o istniejącym, rzeczywistym zagrożeniu z jego strony. (abstrakt oryginalny)

This article provides an overview of the prohibition against arbitrary expulsion of aliens under Article 1 of the Protocol No. 7 to the ECHR and its implementation in Polish law and practice. The provision discussed in the article provides an alien with procedural guarantees against arbitrary expulsion. It should be noted that the analysed regulation stipulates that an alien who is lawfully in the territory of a State may be expelled only in pursuance of a decision reached by a competent authority in accordance with domestic law. The independent courts must be able to react in cases where a Polish authority invokes a threat that an alien poses to national security with no reasonable basis in fact or reveals an arbitrary interpretation of national security. The argument that a lawful alien poses a serious threat to national security or public order as a reason to expel him/her cannot be based on vague; unproven and anonymous allegations or unspecified information contained in a secret internal document. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Wróbel, Protokół nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w: L. Garlicki, P. Hofmański, A. Wróbel, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do art. 19-59, t. 2, Warszawa 2010.
 2. G.S. Goodwin-Gill, International Law and Movement of Persons between States, Oxford 1978.
 3. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=802925&Site=CM [dostęp: 3.11.2016].
 4. I. Cameron, National Security and the European Convention on Human Rights, Uppsala 2000.
 5. J. Borkowski, Prawo o cudzoziemcach. Komentarz, pod redakcją J. Chlebnego, Warszawa, 2006.
 6. J. Chlebny, Europejskie standardy procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej, w: Z. Kmieciak (red.), Postępowanie administracyjne w Europie, Kraków 2005.
 7. J. Chlebny, Ochrona interesu publicznego a prawo cudzoziemca do pobytu w Polsce, "Europejski Przegląd Sądowy" 2007, nr 10.
 8. J. Chlebny, Odmowa dostępu do akt w sprawie administracyjnej, "Państwo i Prawo" 2014, z. 10.
 9. J. Chlebny, Sądowa kontrola administracji w świetle rekomendacji Rady Europy, "Państwo i Prawo" 2005, z. 2.
 10. J. Wojnowska-Radzińska, Prawo cudzoziemca do odwołania w procedurze wydaleniowej w świetle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 75, 2013, z. 3.
 11. J. Wojnowska-Radzińska, The Right of an Alien to be Protected against Arbitrary Expulsion in International Law, Leiden-Boston 2015.
 12. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071.
 13. M. Pellonpaa, International Law and Expulsion of Aliens, Helsinki 1984.
 14. P. Boeles et al., European Migration Law, Antwerp-Oxford-Portland 2009.
 15. P. Boeles, Fair Immigration Proceedings in Europe, The Hague 1997.
 16. P. Figurski, J. Sidorowicz, Nie tylko Ameer twierdzi, że ABW chce go wydalić za to, że odmówił współpracy, "Gazeta Wyborcza" z 26 października 2016 r., http://wyborcza.pl/7,75398,20890478,zabieraj-sie-stad-ameer.html [dostęp: 5.11.2016].
 17. P. Hassan, The word 'arbitrary' as used in the Universal Declaration of Human Rights: 'illegal' or 'unjust'?, "Harvard International Law Journal" 10, 1969.
 18. Protokół nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Dz. U. 2003, Nr 42, poz. 364.
 19. R. White, C. Ovey, The European Convention on Human Rights, Oxford 2010.
 20. S. Jagerskiold, The freedom of movement, w: L. Henkin, The International Bill of Rights. The Covenant on Civil and Political Rights, New York 1981.
 21. Ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz. U. 2013, poz. 1650 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu