BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Byczyk Marcin (Uniwersytet w Pasawie, Niemcy)
Tytuł
Walka z terroryzmem jako zadanie prawa karnego - uwagi na marginesie wprowadzenia do Kodeksu karnego art. 259a
Fighting Terrorism as an Objective of Criminal Law - Remarks Concerning the Introduction of Article 259(A) to the Polish Penal Code
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2017, nr 1, s. 73-84, bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Prawo karne, Zwalczanie terroryzmu, Terroryzm, Prawo konstytucyjne
Criminal Law, Combating terrorism, Terrorism, Constitutional law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mocą ustawy z dnia ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych do polskiego porządku prawnego implementowane zostały postanowienia Protokołu dodatkowego Konwencji Rady Europy o Zapobieganiu Terroryzmowi, w wyniku czego do Kodeksu karnego dodano m.in. art. 259a. Analiza tej regulacji wywołuje szereg wątpliwości o charakterze dogmatycznym, chociażby z powodu dwukrotnego wartościowania szczególnego zamiaru sprawcy, po pierwsze - jako ratio legis kryminalizacji, po drugie - jako podstawa do obligatoryjnego zaostrzenia kary. Wątpliwości te stanowią punkt wyjścia rozważań o charakterze bardziej ogólnym, tj. wyboru właściwego sposobu prawnokarnej reakcji na czynu zabronione sprawców działających z pobudek zasługujących na szczególne potępienie. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że obecny kształt regulacji ukierunkowanych na zwalczanie coraz bardziej rozpowszechnionego w Europie niebezpiecznego zjawiska terroryzmu budzi poważne zastrzeżenia co do ich wewnętrznej spójności oraz zgodności z normami konstytucyjnymi. (abstrakt oryginalny)

By virtue of the Anti-Terrorist Act of 10 June 2016, the provisions of the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of terrorism have been incorporated into to the Polish legal system. As the result, a new Article 259a has been added to the Polish Penal Code. A short analysis of this new regulation conducted within this paper has revealed a number of profound doubts about its wording and its possible interpretations. The legislator appears to be clearly violating the basic principles of good criminal law by valuing twice the same the intent of a perpetrator: primarily as the very ratio legis of criminalization and secondly as the basis for the obligatorily increased severity of punishment. Consequently, the perpetrator is being punished for a normally legal act yet committed with a special intent and because of this special intent is being punished more severely (sic!). Those doubts constitute the starting point for more general considerations about the choice of a proper method of criminal reaction to prohibited acts committed by the perpetrators, whose the motifs are considered to have been especially noxious, like in the case of the terrorists. The analysis has led to a conclusion that the current shape of the regulations in Poland aimed at combating the growing phenomena of terrorism gives rise to serious doubts about their inner coherence and congruence with the constitutional norms. It is to be hoped that as soon as the full democratic procedures in Poland are restored they will be verified by a competent and independent constitutional court. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Mullikin, S.M. Rahman, The ethical dilemma of the USA government wiretapping, "International Journal of Managing Information Technology" 2(4), 2010.
 2. A. Pawłowski, Terroryzm w Europie w XIX i XX wieku, Zielona Góra 1980.
 3. A. Sinn, Moderne Verbrechensverfolgung - auf dem Weg zu einem Feindstrafrecht?, "Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik" 2006, nr 3.
 4. B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Bertelsmann Media, Warszawa 2001.
 5. B. Hołyst, Kryminologia, WP PWN, Warszawa 2009.
 6. B. Kolasiński, Dyrektywy wymiaru kary wobec sprawców określonych w art. 65 k.k., "Prokuratura i Prawo" 2002, nr 5.
 7. B. Lewis, The Assassins, Basic, New York 2002.
 8. B.W. Heinz, Mehr und härtere Strafen - mehr Innere Sicherheit! Stimmt diese Gleichung? Strafrechtspolitik und Sanktionierungspraxis in Deutschland im Lichte kriminologischer Forschung, wykład 31 marca 2007 r., Uniwersytet Kansai, Osaka, Japonia, http://www.unikonstanz.de/rtf/kis/Heinz_Mehr_und_haertere_Strafen_he306.pdf.
 9. C. Sońta, Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w prawie polskim, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2005, nr 4.
 10. Dane grupy badawczej START: https://www.start.umd.edu/ [dostęp: 17.12.2016].
 11. Decyzja ramowej Rady UE z 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (2002/475/WSiSW), Dz. Urz. UE L 164 z 22 czerwca 2002 r.
 12. E. Kunze, Przygotowanie przestępstwa w ujęciu polskiego prawa karnego, WN UAM, Poznań 1991.
 13. E.A. Fernández, M.J. Vallejo, Á.L. Perrino-Pérez, Viajes al extranjero con fines terroristas: el debate sobre la cuestión y la necesidad político criminal de su tipificación penal w: E.A. Fernández (red.), Terrorismo en el siglo XXI, Dykinson 2016.
 14. F. Radoniewicz, Techniki implementacji do polskiego porządku postanowień decyzji ramowych Rady Unii Europejskiej dotyczących prawa karnego materialnego, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2015, nr 3.
 15. http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/SUE-356 [dostęp: 21.12.2016].
 16. http://www.uia.org/yearbook [dostęp: 12.12.2016].
 17. https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010916-2.html [dostęp: 10.12.2016].
 18. J. Günter, Bürgerstrafrecht und Feindstrafrecht, "Höchstrichterliche Rechtsprechung im Strafrecht" 2004.
 19. J. Majewski, Komentarz do art. 115 § 20, teza 13, w: W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna, t. 2, cz. 2: Komentarz do art. 53-116, wyd. 5, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 20. J.N. Maogoto, Battling Terrorism: Legal Perspectives on the Use of Force and the War on Terror, Routledge, New York 2016.
 21. K. Indecki, Stosowanie praw człowieka wobec sprawców aktów terrorystycznych, w: K. Indecki, P. Potejko (red.), Terroryzm. Materia ustawowa?, ABW, Warszawa 2009.
 22. K. Liedel, Terroryzm. Anatomia zjawiska, Scholar, Warszawa 2006.
 23. L. Ehrlich, Interpretacja traktatów, Warszawa 1957.
 24. Ł. Pohl, Struktura normy sankcjonowanej. Zagadnienia ogólne, WN UAM, Poznań 2007.
 25. M. Donini, Das Strafrecht und der "Feind", Lit Verlag, Berlin 2007.
 26. M. Miraglia, Una nuova normalità: metamorfosi della giustizia penale statunitense dopo l'11 settembre, "Cassazione penale" 2005, nr 1224.
 27. M.A. Zöller, Strafrechtliche Verfolgung von Terrorismus und politischem Extremismus "Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik" 9/2014.
 28. M.A. Zöller, Terrorismusstrafrecht. Ein Handbuch, C. F. Müller, Hamburg 2009.
 29. M.A. Zöller, Willkommen in Absurdistan - Neue Straftatbestände zur Bekämpfung des Terrorismus, "Goltdammer's Archiv für Strafrecht" 2010.
 30. Orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju w 2002 r., http://www.opoka.org.pl [dostęp: 17.12.2016].
 31. P. Wilkinson, Terrorism and the Liberal State, John Wiley and Sons, Halsted Press, New York 1979.
 32. Protokół dodatkowy do sporządzonej 16 maja 2005 r. w Warszawie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, Dz. U. 2008, Nr 161, poz. 998.
 33. R. Zagorzały, Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w polskim prawie karnym, "Prokuratura i Prawo" 2007, z. 7-8.
 34. R. Zawłocki, M. Królikowski (red.), Kodeks karny. Komentarz, t. 1, Warszawa 2011.
 35. S. Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku, WN Contact, Poznań 2013.
 36. T. Huk, Glosa do wyroku SN z 22.1.1985, IV KR 336/84, "Palestra" 1986, nr 12.
 37. T. Marzahn, Das Feindstrafrecht als Komponente des Präventionsstaats?, Lit Verlag, Augsburg 2010.
 38. T. Sroka, w: R. Zawłocki, M. Królikowski (red.), Kodeks karny. Komentarz, t. 1, Warszawa 2015.
 39. T.R. Aleksandrowicz, Pojęcie czynu o charakterze terrorystycznym de lege lata i delege ferenda (wybrane zagadnienia), "Problemy Prawoznawstwa" 1988, nr 10.
 40. Ustawa z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, Dz. U. poz. 904.
 41. Ustawa z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, t.jedn.: Dz. U. 2016, poz. 904.
 42. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 93, poz. 889 ze zm.
 43. www.rpo.gov.pl [dostęp: 21.12.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu