BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sójka Tomasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Odpowiedzialność cywilna zarządzającego portfelem instrumentów finansowych
The Civil Liability of Asset Managers
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2017, nr 1, s. 103-117, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność cywilna, Makler, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Harmonizacja, Dyrektywy UE
Civil liability, Broker, Management of investment portfolio, Harmonisation, EU directives
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszej publikacji jest zagadnienie odpowiedzialności cywilnej zarządzającego portfelem instrumentów finansowych w prawie polskim. Wraz z transformacją ustroju gospodarczego i rozwojem rynku kapitałowego w Polsce znaczenie instytucji zarządzania portfelem instrumentów finansowych sukcesywnie rośnie, choć pozostaje ono niewspółmiernie niższe w porównaniu z rolą instytucji zbiorowego zarządzania inwestycjami w postaci funduszy inwestycyjnych. Celem obu dyrektyw MiFID jest harmonizacja zasad funkcjonowania firm inwestycyjnych świadczących usługi maklerskie w Europie oraz ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich. Jakkolwiek odpowiedzialność cywilna firm inwestycyjnych świadczących usługi maklerskie należy do szeroko rozumianej problematyki ochrony inwestorów korzystających z tych usług, to jednak zagadnienie to pozostawiono poszczególnym państwom członkowskim do unormowania. Rozbieżności w tym zakresie pomiędzy poszczególnymi państwami niewątpliwie zmniejszają harmonizacyjny skutek obu dyrektyw. Zadaniem niniejszego artykułu jest określenie podstawowych zasad odpowiedzialności cywilnej zarządzających portfelem instrumentów finansowych w prawie polskim oraz sformułowanie propozycji rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

This paper focuses on the civil liability of asset managers under Polish law. Following the transformation of the economic system and the development of the capital market in Poland, the importance of asset management has been gradually increasing, though it remains disproportionally lower when compared to the role of collective asset management in the form of investment funds. The chief purpose of both MiFID directives is to harmonise the rules applicable to investment firms providing brokerage services in Europe, and to protect the interests of investors who use brokerage services. Although the civil liability of investment firms offering brokerage services is part of what is broadly construed as investor protection, the regulations on this matter have been left to the Member States' discretion. There is no doubt that discrepancies between Member States in this respect diminish the harmonising effect of both directives. This paper aims to determine the basic rules of civil liability of asset managers in Polish law, and present suggestions for the most common problems in this field. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Chłopecki, w: A. Szumański (red.), System prawa prywatnego, t. 19: Prawo papierów wartościowych, Warszawa 2006.
 2. A. Szpunar, w: Z. Radwański (red.), System prawa cywilnego, t. 3, cz. 2: Prawo zobowiązań - część szczegółowa, Wrocław 1976.
 3. A.W. Kawecki, w: D. Busch, D.A. DeMott, Liability of Asset Managers, Oxford 2012.
 4. CESR Level 3 Recommendations on Inducements under MiFID, Cesr/07-316, May 2007 http://www.esma.europa.eu/system/files/07_316.pdf [dostęp: 12.03.2015].
 5. Ch. Benicke, Wertpapiervermögensverwaltung, Tübingen 2006.
 6. D. Busch, Why MiFID matters to private law - the example of MiFID's impact on an asset manager's civil liability, "Capital Markets Law Journal" 7(4), 2012.
 7. D.A. DeMott, Regulatory techniques and liability regimes for asset managers, "Capital Markets Law Journal" 7(4), 2012.
 8. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG, Dz. Urz. UE L 145 z 30 kwietnia 2004 r.
 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, Dz. Urz. UE L 173 z 12 czerwca 2014 r.
 10. H. Hirte, T.M.J. Möllers (red.), Kölner Kommentar zum WpHG, Köln-Berlin-München 2007.
 11. I. Koller, w: H.D. Assmann, U.H. Schneider (Hrsg.), Wertpapierhandelsgesetz, Köln 2012.
 12. K. Kopaczyńska-Pieczniak, w: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, wyd. 2, Warszawa 2014.
 13. K. Pistor, Ch. Xu, Fiduciary duty in transitional civil law jurisdictions lessons from the incomplete law theory, w: C.J. Milhaupt (ed.), Global Markets, Domestic Institutions: Corporate Law and Governance in a New Era of Cross-Border Deals, New York 2003.
 14. K. Zacharzewski, Szkoda giełdowa i jej naprawienie, Toruń 2015.
 15. L. Enriques, Conflict of interest in investment services: the price and uncertain impact of MiFID's regulatory framework, w: G. Ferrrarini, E. Wymeersch (eds.), Investor Protection in Europe. Corporate Law Making, The MiFID and Beyond, Oxford 2007.
 16. M. Gutowski, Ważność umowy zawartej w zakresie działalności licencjonowanej przez osobę nieposiadającą wymaganej licencji, "Monitor Prawniczy" 2009, nr 3.
 17. M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2014.
 18. M. Kurzajewski, Usługi maklerskie, Warszawa 2014.
 19. M. Tison, The civil law effects of MiFID in a comparative law perspective, w: Festschrift für Klaus J. Hopt. Unternehmen, Markt ung Verantwortung, Bd. 2, Berlin-New York 2010.
 20. N. Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation, Oxford 2014.
 21. N. Moloney, Liability of asset managers: a comment, "Capital Markets Law Journal" 7(4), 2012.
 22. O.O. Cherednychenko, Full harmonization of retail financial services contract law in Europe, w: S. Grundmann, Y.M. Ataner (eds.), Financial Services, Financial Crisis and General European Contract Law.
 23. P. Machnikowski, w: E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - część ogólna, t. 5, wyd. 2, Warszawa 2013.
 24. P. Zapadka, w: M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda, Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2014.
 25. P.O. Mülbert, Auswirkungen der art. 19 ff MiFID auf das Zivilrecht am Beispiel von Vertriebsvergütungen im Effektengeschäft der Kreditinstitute, ZHR nr. 172, 2008.
 26. P.O. Mülbert, The eclipse of contract law in the investment firm-client relationship: the impact of the MiFID on the law of contract from a German perspective, w: G. Ferrrarini, E. Wymeersch (eds.), Investor Protection in Europe. Corporate Law Making, The MiFID and Beyond, Oxford 2007.
 27. Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, t.jedn.: Dz. U. 2015, poz. 878 ze zm.
 28. S. Buczek (red.), Asset Management - zarządzanie aktywami w Polsce, Warszawa 2006.
 29. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania - część ogólna, wyd. 11, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu