BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostojski Przemysław (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu)
Tytuł
Sprawiedliwość proceduralna według ReNEUAL Modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej
Procedural Fairness According to ReNEUAL Model Rules on EU Administrative Procedure
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2017, nr 1, s. 133-144, bibliogr. 77 poz.
Słowa kluczowe
Sprawiedliwość, Postępowanie administracyjne, Ochrona praw człowieka, Efektywność
Justice, Administrative proceedings, Human rights protection, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu jest analiza instytucji procesowych zawartych w ReNEUAL Modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej w celu ukazania, jak projektodawca unijny rozumie pojęcie sprawiedliwości proceduralnej, a także jak należy rozumieć samo pojęcie sprawiedliwości w kontekście sposobu przygotowania decyzji w postępowaniu ujętym w Księdze III Modelu. W rezultacie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że sprawiedliwość według ReNEUAL oznacza takie ukształtowanie zasad i reguł postępowania administracyjnego, które z jednej strony przewiduje funkcjonowanie w tym postępowaniu wskazanych standardów ochrony praw jednostek, z drugiej zaś - gwarantuje skuteczność, efektywność i zorientowanie na służbę publiczną w zakresie działań organów administracji. Twórcy projektu zebrali, usystematyzowali i udoskonalili w projekcie kodeksu postępowania administracyjnego Unii dotychczas wypracowane standardy postępowań administracyjnych państw członkowskich. (abstrakt oryginalny)

The subject of this paper is an analysis of the procedures contained in ReNEUAL Model Rules on EU Administrative Procedure, followed by deliberations aimed at establishing how the EU designer understands the concept of procedural fairness, and how the concept of fairness should be understood in the context of the preparation of a decision in the proceedings recognised in Book III of ReNEUAL. It has been found that under ReNEUAL rules, justice means the principles and rules of administrative procedure determined on the basis of how the necessary standards adopted to protect the rights of individuals are secured. On the other hand, however, it is also meant to provide guarantees of the effectiveness and efficiency of the actions taken by administrative bodies and their orientation to public service. The draft of the Model Rules on EU Administrative Procedure of the EU contains standards of administrative procedures developed in individual EU Member States, which the creators of the project have gathered, systematised and perfected. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Hatje, Loyalität als Rechtsprinzip in der Europäischen Union, Tübingen 2007.
 2. A. Marmor, Positive Law and Objective Values, Oxford 2001.
 3. A. Meuwese, Y. Schuurmans, W. Voermans, Towards a European Administrative Act, "Review of European Administrative Law" 2009, nr 2.
 4. A. Skoczylas, Modele uprawnień orzeczniczych sądów administracyjnych w Europie, "Państwo i Prawo" 2012, z. 10.
 5. A. von Arnauld, Rechtssicherheit: perspektivische Annäherungen an eine idée directrice des Rechts, Tübingen 2006.
 6. A. von Arnauld, w: J.P. Terhecht (Hrsg.), Verwaltungsrecht der Europäischen Union, Baden-Baden 2011.
 7. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Warszawa 1956.
 8. C. Franchini, European principles governing national administrative proceedings, "Law and Contemporary Problems" 2004, nr 68.
 9. Ch.U. Schmid, Die Instrumentalisierung des Privatsrecht durch die Europäische Union, Baden-Baden 2010.
 10. E. Schmidt-Aßmann, Gemeineuropäische Verfahrensprinzipien, w: W. Hoffmann-Riem, E. Schmidt-Aßmann, A. Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. 2: Informationsordnung-Verwaltungsverfahren-Handlungsformen, München 2008.
 11. F. Ossenbühl, Verwaltungsverfahren zwischen Verwaltungseffizienz und Rechtsschutzverfahren, "Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht" 1982.
 12. G. della Cananea, C. Franchini, I Principi dell'Amministrazione Europea, Torino 2013.
 13. G. Hirsch, Erwartungen der gerichtlichen Praxis an einen Gemeinsamen Referenzrahmen für ein Europäisches Vertragsrecht, "Zeitschrift für Writschaftsrecht" 2007.
 14. G. Krawiec, Europejskie prawo administracyjne, Warszawa 2009.
 15. H. Izdebski, Elementy teorii i filozofii prawa, Warszawa 2008.
 16. H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007.
 17. H.C.H. Hofmann, G.C. Rowe, A.H. Türk, Administrative Law and Policy of the European Union, Oxford 2011.
 18. H.C.H. Hofmann, General principles of EU law and EU administrative law, w: C. Barnard, S. Peers (eds.), European Union Law, Oxford 2014.
 19. H.-P. Folz, w: Ch. Vedder, W.H. von Heinegg (Hrsg.), Europäisches Unionsrecht, Baden-Baden 2012.
 20. H.P. Nehl, Europäisches Verwaltungsverfahren und Gemeinschaftsverfassung. Eine Studie gemeinschaftsrechtlicher Verfahrensgrundsätze unter besonderer Berücksichtigung "mehrstufiger" Verwaltungsverfahren, Berlin 2002.
 21. http://www.reneual.eu.
 22. http://www.reneual.eu/images/Home/BookIII-Single_CaseDecision-Making_individualized_final_2014-09-03.pdf.
 23. J. Boć, P. Lisowski, Normatywizacja wartości w prawie administracyjnym, w: red. J. Zimmermann (red.), Wartości w prawie administracyjnym, Warszawa 2015.
 24. J. Rawls, A Theory of Justice, Oxford 1971.
 25. J. Schwarze, Rechtsstaatliche Grundsätze des Verwaltungsverfahrens, w: idem, Europäisches Verwaltungsrecht. Enstehung und Entwicklung im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft, Baden-Baden 1988.
 26. J.-P. Schneider, H.C.H. Hofmann, J. Ziller, Die ReNEUAL Model Rules 2014: Ein Verwaltungsverfahrensrecht für Europa, "Juristen Zeitung" 2015, nr 6(70).
 27. J.-P. Schneider, Strukturen und Typen von Verwaltungsverfahren, w: W. Hoffmann-Riem, E. Schmidt-Aßmann, A. Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. 2: Informationsordnung-Verwaltungsverfahren-Handlungsformen, München 2008.
 28. J.-P. Schneider, The ReNEUAL Codification Project - Book III, w: M. Ruffert (ed.), The Model Rules on EU Administrative Procedures: Adjucation, Groningen 2016.
 29. J.P. Terhechte, w: idem, Verwaltungsrecht der Europäischen Union, Baden-Baden 2011.
 30. K. Kowalik-Bańczyk, w: A. Wróbel (red.), Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
 31. K. Pfeffer, Das Recht auf eine gute Verwaltung, Baden-Baden 2006.
 32. K. Raes, Prinicples of justice and the execution and enforcement of rules. The need for a global assessment of the means of implementation in the policies of the European Union, w: U. Bernitz, P. Hallström (eds.), Principles of Justice and the European Union, Stockholm 1996.
 33. K. Rennert, ReNEUAL-Musterentwurf für ein EU-Verwaltungsverfahrensrecht aus der Sicht des BVerwG, "Deutsches Verwaltungsblatt" 2016, z. 2
 34. K.A. Bettermann, Das Verwaltungsverfahren, "Veröffentlichungen der Vereinigung Deutscher Staatsrechtslehrer" 1958, nr 17.
 35. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z 14 grudnia 2007 r., Dz. Urz. UE C 2007 nr 303.
 36. L.L. Fuller, Moralność prawa, Warszawa 2004.
 37. M. Dybowski, Ronalda Dworkina koncepcja zasad prawa, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 63, 2001, z. 3.
 38. M. Fromont, Rechtsschutz gegenüber der Verwaltung in Deutschland, Frankreich und den Europäischen Gemeinschaften, Köln-Berlin-Bonn-München 1967.
 39. M. Klatt, Europäisches Unionsrecht, Bd. 1, H. von Groeben, J. Schwarze, A. Hatje (Hrsg.), Baden-Baden 2015.
 40. M. Kotzur, European Union Treaties, red. R. Geieger, D.-E. Khan, M. Kotzur, München 2015.
 41. M. Martin, Judging Positivism, Oxford 2014.
 42. M. Niedźwiedź, w: System prawa administracyjnego, t 3: Europeizacja prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2014.
 43. M. Ruffert, Von der Europäisierung des Verwaltungsrechts zum Europäischen Verwaltungsverbund, "Die Öffentliche Verwaltung" 2007.
 44. M. Wierzbowski et al., ReNEUAL Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej, Warszawa 2015.
 45. O. Mader, Verteidigungsrechte im Europäischen Gemeinschaftsverwaltungsverfahren, Baden-Baden 2006.
 46. P. Craig, UK, EU and Global Administrative Law. Foundations and Challenges, Oxford 2016.
 47. P. Korzeniowski, Prawne aspekty ochrony środowiska, w: Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2014.
 48. R. Bieber, A. Epiney, M. Haag, Die Europäische Union. Europarecht und Politik, Baden-Baden 2013.
 49. R. Bieber, F. Maiani, Précis de droit européen, Berne 2011.
 50. R. Dworkin, A Matter of Principle, Cambridge-London 2000.
 51. R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998.
 52. R. Geiger, D.-E. Khan, M. Kotzur (eds.), European Union Treaties, München 2015.
 53. R. Scruton, A Dictionary of Political Thought, London 1996.
 54. R. Summers, Form and Function in a Legal System, New York 2006.
 55. R. Summers, Instrumentalism and American Legal Theory, Ithaca-London 1982.
 56. R. Summers, The Jurisprudence of Law's Form and Substance. Collected Essays in Law, Hampshire-Vermont 2000.
 57. R. Tokarczyk, Sprawiedliwość jako naczelna wartość prawa, "Państwo i Prawo" 1997, z. 6.
 58. R. Wahl, J. Pietzcker, Verwaltungsverfahren zwischen Verwaltungseffizienz und Rechtsschutzauftrag, "Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer" 1983, nr 41.
 59. Rezolution (77) 31 on the protection of the individual in relation to the acts of administrative authorities, adopted by the Committee of Ministers on 28 September 1977, Council of Europe, "Information Bulletin on Legal Activities" 1978, June.
 60. S. Jørgensen, Values in Law. Ideas, Principles and Rulet, København 1978.
 61. S. Kadelbach, Allgemeines Verwaltungsrecht unter europäischem Einfluss, Tübingen 1999.
 62. S. Walkila, Horizontal Effect of Fundamental Rights in EU Law, Groningen 2016.
 63. S. Wittkopp, Sachverhaltsermittlung im Gemeinschaftsverwaltungsrecht. Eine Untersuchung zu den Einflüssen des europäischen Gemeinschaftsrechts auf die Sachverhaltsermittlung nim deutschen Verwaltungsverfahren, Hamburg 1999.
 64. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Teoria prawa, Poznań 2001.
 65. T. von Danwitz, Verwaltungsrechtliches System und Europäische Integration, Tübingen 1996.
 66. T.T. Koncewicz, Aksjologia unijnego kodeksu proceduralnego, Warszawa 2010.
 67. V. Skouris, Der Musterentwurf eines EU-Verwaltungsverfahrensgesetzes aus der Sicht des Europäischen Gerichtshofs, "Deutsches Verwaltungsblatt" 2016, z. 4.
 68. W. Cremer, Der Einfluss des Europarechts auf die Gestaltung des Verwaltungsverfahrens in den Mitgliedstaaten, w: W. Erbguth, J. Masing Hrsg.), Verwaltung unter dem Einfluss des Europarechts, Stuttgart-München-Hannover-Berlin-Dresden 2006.
 69. W. Piątek, P. Ostojski, Orzeczenie sądu administracyjnego jako podstawa odpowiedzialności administracji publicznej w Polsce i w Niemczech, w: Odpowiedzialność administracji i w administracji, Warszawa 2013.
 70. Z. Kmieciak, Dylematy reformy prawa o postępowaniu administracyjnym, "Państwo i Prawo" 2016, z. 1.
 71. Z. Kmieciak, Europejskie standardy prawa do sądu w sprawach z dziedziny administracji publicznej, w: System prawa administracyjnego, t. 3.
 72. Z. Kmieciak, Idea sprawiedliwości proceduralnej w prawie administracyjnym (założenia teoretyczne i doświadczenia praktyki), "Państwo i Prawo" 1994, z. 10.
 73. Z. Kmieciak, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Warszawa 2010.
 74. Z. Kmieciak, Sprawiedliwość proceduralna, w: Z. Brodecki (red.), Europa urzędników, Warszawa 2009.
 75. Z. Kmieciak, W poszukiwaniu modelu postępowania odpowiadającego naturze administracji publicznej, "Państwo i Prawo" 2015, z. 11.
 76. Z. Kmieciak, Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.
 77. Z. Ziembiński, O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu