BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrzejczak-Gas Janina (University of Zielona Góra / Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
The Conditions of Development and Operation of Small and Medium-Sized Enterprises in the Sprewa-Nysa-Bobr Euroregion
Warunki rozwoju i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr
Źródło
Economic and Regional Studies, 2017, vol. 10, nr 1, s. 51-61, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Studia Ekonomiczne i Regionalne
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój społeczno-gospodarczy, Wspieranie small businessu, Planowanie gospodarcze
Small business, Social economic development, Small business support, Economic planning
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L26, R58
Artykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach, summ., streszcz.
Firma/Organizacja

Kraj/Region
Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr
Sprewa-Nysa-Bobr Euroregion
Abstrakt
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych aspektów związanych z funkcjonowaniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Euroregionie Sprewa-Nysa -Bóbr oraz wskazanie celów i priorytetów w zakresie jego wspierania.
Materiały i metody: W pracy wykorzystano oficjalne statystyki, obowiązujące regulacje prawne oraz informacje przedstawione w planie działania i rozwoju Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr na lata 2014-2020.
Wyniki: O ważnej roli MŚP w rozwoju społeczno-gospodarczym Euroregionu decyduje to, iż stanowią one ponad 99,9% wszystkich przedsiębiorstw. W latach 2006-2013 w Euroregionie liczba MŚP wzrosła o 3,3%, natomiast liczba firm dużych spadła aż o 15,4%. Euroregion prowadzi aktywną politykę wspierania rozwoju sektora MŚP. Szczególne znaczenie w kształtowaniu tej polityki mają opracowywane od 1993 roku plany rozwoju i działania Euroregionu.
Wnioski: W obowiązującym obecnie planie działania i rozwoju Euroregionu, w ramach 1. celu (Zwiększenie konkurencyjności regionu) ujęto działania, które będą wspierały rozwój sektora MŚP. Rezultatem celu 1. będzie transgraniczna rozbudowa powiązań gospodarczych. Ponadto przedział czasowy obowiązującego obecnie planu pokrywa się z okresem finansowymi UE 2014-2020, co wskazuje na to, że europejskie programy wsparcia będą ważnym źródłem finansowania współpracy transgranicznej w Euroregionie, w tym rozwoju sektora MŚP. (abstrakt oryginalny)

Subject and purpose of work: The aim of this article is to present the most important aspects related to the functioning of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, as well as to indicate the objectives and priorities regarding its support.
Materials and methods: The paper utilized official statistics, existing legal regulations and information presented in the plan of action and development for the Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr for the years 2014-2020.
Results: The important role of SMEs in the Euroregion's socio-economic development is determined by the fact that they constitute more than 99.9% of all enterprises. In the years 2006-2013, the number of SMEs in the region increased by 3.3%, while the number of large companies decreased by 15.4%. The Euroregion pursues an active policy of supporting the development of the SME sector. Of particular importance in the shaping of this policy is the plan for the development and operation of the Euroregion developed ever since 1993.
Conclusions: Within the current plan for the operation and development of the Euroregion, under the first objective (Increasing the competitiveness of the region), measures that will support the development of the SME sector were included. The result of the first objective will be the cross-border expansion of economic relations. Additionally, the timeframe for the past and the present plan deliberately coincide with periods of EU funds which goes on to demonstrate that European support programs are an important source of funding for cross-border cooperation in the Euroregion, including the development of SMEs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Entwicklungsstrategie zur grenzüberschreitenden Vernetzung des Tourismus in der Euro-region Spree-Neiße-Bober (1999). Reppel+Lorenz, Berlin.
 2. Entwicklungs-und Handlungskonzept Euroregion Spree-Neiße-Bober (2006), Regionomica, Berlin.
 3. Grenzüberschreitendes Entwicklungsund Handlungskonzept der Euroregion Spree-Neiße-Bober. Sprewa-Nysa-Bóbr 2014-2020 (2013), INFRASTRUKTUR & UMWELT, LIBiI, Potsdam-Zielona Góra, http://www.euroregion-snb.de/de/3xcms/config/ uploads/dkat6mit121.pdf, (data dostępu: 02.07.2016).
 4. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 w ramach "Europejskiej Współpracy Terytorialnej", Zatwierdzony 25 marca 2008 r., http://pl.plbb.eu/files/?id_plik=3630, (data dostępu 02.07.2016).
 5. Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), https://www.ewt.gov.pl/media/840/bb_pl_pl_18_12_2014.pdf, (data dostępu 05.07.2016).
 6. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999.
 7. SozialWirtschaftliche Entwicklung der Euroregion Spree-Neiße-Bober, (2000).
 8. Umowa o utworzeniu "Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr" zawarta między Stowarzyszeniem Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr" a Stowarzyszeniem "Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr", http://www.euroregion-snb.de/pl/3xcms/ config/uploads/dkat4mit34.pdf, (data dostępu 02.07.2016).
 9. http://euroregion-snb.pl, (data dostępu: 02.07.2016).
 10. http://www.mapadotacji.gov.pl, (data dostępu: 02.07.2016).
 11. http://www.stat.gov.pl, (data dostępu: 29.06.2016).
 12. https://www.destatis.de, (data dostępu: 29.06.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu