BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysocka Kamila (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Kompetencje orzecznicze sądów administracyjnych a realizacja funkcji ochronnej praw jednostki w postępowaniu
Comptences of Administrative Courts to Adjudicate and the Implementation of the Protective Function of Individual's Rights in Court Proceedings
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2017, nr 1, s. 145-158, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Sąd administracyjny, Prawo, Prawo administracyjne, Orzecznictwo sądu
Administrative court, Law, Administrative law, Judicial decision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest zmianom, jakie następują w kasacyjnym modelu jurysdykcji sądów administracyjnych w związku z rozwijaną w europejskim case law i soft law koncepcją efektywnej ochrony sądowej. Porównanie rozwiązań prawnych przyjętych w Niemczech, Austrii oraz w Polsce stanowi potwierdzenie, że w każdym z tych krajów doszło do wzbogacenie kompetencji sądów o środki prawne właściwe modelowi pełnego orzekania. Wśród przyczyn podnosi się niską efektywność procedur, zwłaszcza na etapie wykonania wyroku przez organy administracji publicznej. Zmiany te należy jednak postrzegać w szerszej perspektywie związanej z nową rolą sądów administracyjnych, które są gwarantem skutecznej ochrony praw jednostki i które powinny posiadać właściwe instrumenty prawne dla jej realizacji. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the changes occurring in the annulment model in administrative courts jurisdiction in connection with the concepts of the effective judicial protection that have been recently developed in European 'case law' and 'soft law'. The comparison of the legal solutions adopted in Germany, Austria and Poland confirms that in each of the abovementioned countries courts have acquired competences and legal instruments appropriate for the full appeal model. One of the reasons that leads to the adoption of such changes is, among others things, low effectiveness of legal procedures, especially at the stage of judicial decisions being enforced by the public authorities. These changes, however, should be considered in a wider perspective related to the new role of administrative courts since these courts are seen as guarantors of effective protection of individual rights and as such ought to be equipped with appropriate legal instruments necessary for its implementation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Kotowski, Modele dyskursów prawniczych, Toruń 2013.
 2. A. Krawczyk, Reforma sądownictwa administracyjnego w Austrii, "Państwo i Prawo" 2013, z. 4.
 3. A. Skoczylas, Stan i obecne problemy sądownictwa administracyjnego, w: I. Lipowicz, Z. Kmieciak (red.), Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich, Warszawa 2012.
 4. A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
 5. A. Wróbel, Prawo podmiotowe publiczne, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2015.
 6. A.J. Bok, Judicial review of administrative decision: recours objectif or recours subjectif?, w: F. Stroink, E. van der Linden, Judicial Lawmaking and Administrative Law, Antwerpen-Oxford 2005.
 7. B. Adamiak, J. Borkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, Warszawa 2015.
 8. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2015.
 9. C. Starck, Kontrola administracji przez ogólne sądy administracyjne w Niemczech, w: I. Skrzydło-Niżnik (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa prof. dr. hab. J Filipka, Kraków 2001.
 10. E. Mak, Judicial Decision-Making in a Globalised World: A Comparative Analysis, Oxford-Portland 2013.
 11. H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, T. Woś, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2015.
 12. Ł. Baczyński, R. Hauser, Niemieckie ogólne sądownictwo administracyjne, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 4-5, 2006.
 13. L. Garlicki, Komentarz do art. 184 Konstytucji, w: L. Garlicki (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. 4.
 14. M. Jaśkowska, Możliwości reformatoryjnego orzekania sądów administracyjnych na przykładzie spraw dostępu do informacji publicznej - głos w dyskusji, w: I. Lipowicz, Z. Kmieciak (red.), Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich, Warszawa 2012.
 15. M. Kamiński, Orzekanie sądów administracyjnych. Uwagi na tle szwajcarskiego, austriackiego i niemieckiego systemu prawnego, w: I. Lipowicz, Z. Kmieciak (red.), Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich, Warszawa 2012.
 16. M. Kunnecke, Tradition and Change in Administrative Law: An Anglo-German Comparison, Berlin-Heidelberg 2007.
 17. M. Romańska, Skuteczność orzeczeń sądów administracyjnych, Warszawa 2010.
 18. M. Zirk-Sadowski, Pojęcie, koncepcje i przebieg wykładni prawa administracyjnego, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Wykładnia w prawie administracyjnym, Warszawa 2015.
 19. M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa 2011.
 20. R. Hauser et al. (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi: komentarz, Warszawa 2015.
 21. R. Hauser, J. Drachal (red.), Metodyka pracy w sądach administracyjnych, Warszawa 2015.
 22. R. Hauser, Wstępne założenia nowelizacji ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, "Państwo i Prawo" 2013, z. 2.
 23. R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, Kraków 1998.
 24. Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. 2002, Nr 153, poz. 1270.
 25. W. Piątek, Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa 2011.
 26. W. Piątek, Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego, Warszawa 2015.
 27. W. Sawczyn, Konstytucyjne podstawy sądownictwa administracyjnego, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Sądowa kontrola administracji publicznej, Warszawa 2014.
 28. Z. Kmieciak, Europejskie standardy prawa do sądu w sprawach z dziedziny administracji publicznej, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Europeizacja prawa administracyjnego, Warszawa 2014.
 29. Z. Kmieciak, Merytoryczne orzekanie przez sądy administracyjne w świetle konstytucyjnej zasady podziału władz, "Przegląd Legislacyjny" 2015, nr 2.
 30. Z. Kmieciak, P. Florianowicz-Błachut, Austria - reforma sądownictwa administracyjnego. Wybór przepisów znowelizowanych 51. Ustawą federalną Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 4, 2013.
 31. Z. Kmieciak, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Warszawa 2010.
 32. Z. Kmieciak, Wykonanie wyroku sądu administracyjnego, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, Z. Wróbel (red.), Sądowa kontrola administracji publicznej, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu