BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcicka Ewa (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Tytuł
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - uwagi krytyczne
Act of 11 July 2014 on Petitions - Some Critical Remarks
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2017, nr 1, s. 159-172, bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Skarga, Prawo, Administracja publiczna
Plaint, Law, Public administration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Składanie petycji jest jednym z podstawowych praw. Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa. Procedura rozpatrywania petycji określona jest w ustawie z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014, poz. 1195). Akt ten wszedł w życie 6 września 2015 r. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie genezy polskiego ustawodawstwa dotyczącego petycji, a zwłaszcza krytyczna analiza ustawy o petycjach. Analiza ustawy o petycjach prowadzi do wniosku, iż przyjęte rozwiązania dalekie są od jasności i precyzji. Główny zarzut związany jest z tym, że ustawa nie definiuje w sposób wyraźny i jednoznaczny pojęcia petycji, a tym samym nie usuwa wątpliwości co do wzajemnych relacji między petycjami a skargami i wnioskami. (abstrakt oryginalny)

Petitioning is one of the basic rights. Pursuant to Article 63 of the Constitution of the Republic of Poland everyone has the right to submit petitions, proposals and complaints in the public interest, in one's own interest or in the interests of another person - with this person's consent - to organs of public authority, as well as to organisations and social institutions regarding matters connected with the performance of their prescribed duties within the field of public administration. The procedure for considering petitions is specified in the Act of 11 July 2014 on petitions (Dziennik Ustaw 2014, item 1195). This act came into force on 6 September 2015. The purpose of this article is to show the origins of the Polish petitioning legislation and, particularly, to provide a critical analysis of the act on petitions. The results of the analysis allow to draw up a conclusion that the solutions currently adopted lack clarity and precision. The main critical argument is that the act does not define the term of petition in an explicit and unambiguous way. Ipso facto it also fails to eliminate doubts related to the relationships between petitions and complaints or proposals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Jaroszyński, Opinia w sprawie projektu ustawy o petycjach, w: Opinie prawne na temat projektu ustawy o petycjach, Opinie i Ekspertyzy OE-115, Kancelaria Senatu, Warszawa 2009.
 2. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009.
 3. B. Banaszak, Opinia na temat projektu ustawy o petycjach, w: Opinie prawne na temat projektu ustawy o petycjach, Opinie i Ekspertyzy OE-115, Kancelaria Senatu, Warszawa 2009.
 4. B. Banaszak, System konstytucyjny Niemiec, Warszawa 2005.
 5. C. Martysz, Opinia w sprawie projektu ustawy o petycjach (druk nr 1036), w: Opinie prawne na temat projektu ustawy o petycjach, Opinie i Ekspertyzy OE-115, Kancelaria Senatu, Warszawa 2009.
 6. E. Wójcicka, Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015.
 7. H. Zięba-Załucka, Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2010, nr 4.
 8. J. Jaśkiewicz, Komentarz do ustawy o petycjach, System Informacji Prawniczej Lex (Wolters Kluwer), Warszawa 2015.
 9. J. Lang, Wybrane problemy prawnej regulacji wykonywania prawa do składania skarg i wniosków, "Acta Universitatis Wratislaviensis". Prawo CLXVIII, Wrocław 1990.
 10. J. Lipski, Prawo do petycji, skarg i wniosków w polskim systemie prawnym, "Zeszyty Prawnicze BSE" 2004, nr 4(4).
 11. J. Mokry, Odwołalność czynności procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1973.
 12. K. Działocha, Prawo petycji w obowiązującym ustawodawstwie i proponowane kierunki zmian, w: Prawo petycji w ustawodawstwie polskim, Opinie i Ekspertyzy OE-85, Warszawa 2008.
 13. K. Kubuj, Opinia prawna na temat senackiego projektu ustawy o petycjach (druk nr 4261), Warszawa, 27 czerwca 2011 r.
 14. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 15. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2010.
 16. M. Florczak-Wątor, Komentarz do art. 63, w: M. Safjan, L. Bosek (red.), Komentarz do Konstytucji RP, t. 1, Legalis 2016.
 17. M. Florczak-Wątor, Opinia prawna na temat senackiego projektu ustawy o petycjach, "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych" 2014, nr 2.
 18. M. Masternak-Kubiak, P. Kuczma, Prawo petycji jako publiczne prawo podmiotowe (aspekt podmiotowy i przedmiotowy), w: R. Balicki, M. Jabłoński (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, Wrocław 2015.
 19. M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne, Warszawa 2005.
 20. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, www.bip.msw.gov.pl/download.php?s=4&id=4710 [dostęp: 11.09.2014].
 21. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", Dz. U. 2016, poz. 283.
 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 23. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Sejm III kadencji, Druk nr 1453.
 24. S. Gajewski, A. Jakubowski, Petycje, skargi i wnioski. Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o petycjach. Komentarz, Warszawa 2015.
 25. S. Gajewski, Petycja, skarga, wniosek. Uwagi na marginesie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, "Przegląd Prawa Publicznego" 2014, nr 4.
 26. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (druk nr 1453), Sejm III kadencji, Druk nr 2/78.
 27. Uchwała Senatu RP z 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o petycjach, 74. posiedzenie Senatu RP, VII kadencja.
 28. Ustawa o petycjach z 11 lipca 2014 r., Dz. U. 2014, poz. 1195.
 29. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, t.jedn.: Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.
 30. Ustawa z 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa, Dz. U. Nr 162, poz. 1126.
 31. Uzasadnienie do projektu ustawy o petycjach, Senat RP, VIII kadencja, Druk nr 285.
 32. W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2011.
 33. W. Orłowski, Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji, w: Prawo petycji w ustawodawstwie polskim, Opinie i Ekspertyzy OE-85, Warszawa 2008.
 34. W. Orłowski, Prawo składania petycji, wniosków i skarg, w: M. Chmaj et al., Wolności i prawa polityczne, Kraków 2002.
 35. W. Sokolewicz, Uwagi do art. 63, w: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 5, Warszawa 2007.
 36. Wypowiedź L. Wiśniewskiego, w: Biuletyn z XVI Posiedzenia KKZN w 21-22 III 1995, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu