BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Jakub (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Obligacje komunalne na rynku Catalyst w latach 2011-2015
Municipal Bonds in the Catalyst Market between 2011 and 2015
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2017, nr 1, s. 223-236, tab., wykr., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Obligacje komunalne, Rynek Catalyst, Samorząd terytorialny
Communal bonds, Catalyst market, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przeprowadzono analizę rynku obligacji komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynku obrotu dłużnymi papierami wartościowymi jednostek samorządu terytorialnego (JST) w latach 2011-2015. Regularny wzrost zadłużenia JST począwszy od 2001 roku jest jedną z przesłanek skłaniających samorządy do poszukiwania alternatywnych do kredytu źródeł finansowania. Jednym z prawnie dopuszczalnych instrumentów finansowania JST są tzw. obligacje komunalne. Od 2009 roku, kiedy to rozpoczął działalność prowadzony przez GPW system autoryzacji i obrotu dłużnymi papierami wartościowymi Catalyst, JST uzyskały możliwość plasowania emisji na rynku regulowanym i alternatywnym. W niniejszym artykule dokonano przeglądu prawnych aspektów emisji obligacji. Następnie zaprezentowano sytuację na rynku obligacji komunalnych plasowanych na rynku Catalyst oraz porównano ww. instrument z kredytem bankowym, kończąc na spostrzeżeniach na temat istoty cenowych i pozacenowych aspektów pozyskiwania finansowania przez JST. (abstrakt oryginalny)

The municipal bonds market is presented against the background of the situation in the trading market for debt securities in Poland between 2011 and 2015. Since 2001 a systematic increase in the debt of local governments has been observed, which consequently forced local governments to seek alternative sources of founding such as bonds. The legal aspects arising in connection with the issuance of municipal bonds have been analysed. The situation in the trading market for debt securities in the years 2011-2015 leads to the conclusion that the non-price aspects of financing have become rather irrelevant. This, in turn, shows that municipal bonds available through the OTC Market Trading are no longer always an advantageous solution for local governments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. "Biuletyn Statystyczny Catalyst" 2011.
 2. "Biuletyn Statystyczny Catalyst" 2012.
 3. "Biuletyn Statystyczny Catalyst" 2013.
 4. "Biuletyn Statystyczny Catalyst" 2014.
 5. "Biuletyn Statystyczny Catalyst" 2015.
 6. D. Korenik Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Kwestie wybrane, w: M. Dylewski (red.), Finanse i ryzyko w kształtowaniu rozwoju regionu, Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu nr 41/2012, Wyd. WSB, Poznań 2012.
 7. Fitch Polska, Podsumowanie I kwartału 2012 na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce.
 8. Fitch Polska, Podsumowanie I kwartału 2016 na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce.
 9. http://www.bip.konopiska.akcessnet.net [dostęp: 22.05.2015].
 10. J. Gliniecka (red), Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2014.
 11. J. Krzyżkowska, Art. 6. Elementy warunków emisji, w: J. Krzyżkowska et al., Ustawa o obligacjach. Komentarz praktyków, PWN SA, Warszawa 2015.
 12. J. Zawora, Obligacje komunalne jako zewnętrzne źródło finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, w: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, WN US, Szczecin 2014.
 13. K. Sobiech-Grabka (red.), Przegląd przedsiębiorstw na rynku PPP w Polsce, Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa 2015.
 14. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483.
 15. L. Lipiec-Warzecha, Ustawa o obligacjach. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 16. Ł. Sobiech, Obligacje komunalne samorządu terytorialnego, http://samorzad.infor.pl/ [dostęp: 7.05.2016].
 17. M. Musiał, Obligacje komunalne jako źródło przychodów jednostek samorządu terytorialnego w: A. Hanusz (red.), Źródła finansowania samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 18. M. Wierzbowski (red.), Ustawa o obligacjach, C. H. Beck, Warszawa 2015.
 19. M. Wójcik, Obligacje przychodowe jako źródło finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, w: D. Zarzecki (red.), Upowszechnianie i transfer wyników badań, WN US, Szczecin 2012.
 20. Marże procentowe obligacji na Catalyst w 2015 r., https://www.globalrating.pl/marze-procentowe-obligacji-na-catalyst-w-2015-r.html [dostęp: 25.05.2016].
 21. Ministerstwo Finansów, Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych IVkw/2015.
 22. R. Woźniak, Ustawa o obligacjach. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa 2015.
 23. Rynek obligacji Catalyst szansą na finansowanie dłużne firm i samorządów,http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/rynek-obligacji-catalyst-szansa-na-finansowanie-dluzne-firm-i-samorzadow/ [dostęp: 25.05.2016].
 24. Rynek obligacji, http://www.gpwcatalyst.pl/, 8 maja 2016 r.
 25. S. Huczek, Obligacje komunalne na rynku Catalyst, Oficjalne Wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa 2010.
 26. S. Huczek, Obligacje komunalne na rynku Catalyst, Oficjalne Wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych, Warszawa 2009.
 27. S. Huczek, Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje komunalne na rynku Catalyst, Oficjalne Wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych, Warszawa 2010.
 28. Strategia Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016-2020.
 29. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2017-2020, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2015.
 30. Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r., Dz. U. 1990, Nr 16, poz. 95.
 31. Ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r., Dz. U. 1998, Nr 91, poz. 578.
 32. Ustawa o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998 r., Dz. U. 1998, Nr 91, poz. 576.
 33. Ustawa z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Dz. U. 2015, poz. 238.
 34. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240.
 35. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu