BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piątek Wojciech (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Rozpoznanie sprawy przez sąd administracyjny bez nieuzasadnionej zwłoki
Examination of the Matter by the Administrative Court without Undue Delay
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2017, nr 2, s. 47-57, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Postępowanie sądowe, Postępowanie administracyjne, Pokusa nadużycia, Sąd administracyjny
Legal proceedings, Administrative proceedings, Moral hazard, Administrative court
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z elementów prawa do sądu jest jego realizacja w rozsądnym terminie. Przedmiotem opracowania jest analiza tego warunku w działalności orzeczniczej polskich sądów administracyjnych. Działalność ta została poddana analizie zarówno z punktu widzenia dostępnych materiałów statystycznych, z których wynika stopniowo rosnący wpływ skarg i skarg kasacyjnych, jak i regulacji ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W pracy sformułowana została umiarkowanie pozytywna ocena sprawności postępowania sądowoadministracyjnego. O ile przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi postępowanie toczy się stosunkowo szybko, o tyle aktualnie wysiłki powinny zostać skupione na zapewnieniu zbliżonego poziomu szybkości działania NSA. (abstrakt oryginalny)

One of the elements of the right to a court is the exercise of this right within a reasonable time. The aim of the study is the analysis of this condition in the judicial activity of Polish administrative courts. This activity has been analysed both from the point of view of available statistics which show a gradually increasing influence of complaints and cassation appeals and the regulations of the Law on Proceedings before Administrative Courts. A moderately positive assessment of the efficiency of administrative litigation has been formulated. It has been found that although proceedings before regional administrative courts are conducted relatively quickly, efforts should now be focused on ensuring a similar level of turn-over in proceeding before the Supreme Administrative Court. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Skoczylas, Modele uprawnień orzeczniczych sądów administracyjnych w Europie, "Państwo i Prawo" 2012, z. 10.
 2. B. Banaszak, J. Michalska, Artykuł 145a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w świetle Konstytucji RP, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2016, z. 4.
 3. Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2004 r., Warszawa 2005.
 4. Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2005 r., Warszawa 2006.
 5. Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2014 r., Warszawa 2015.
 6. Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2015 r., Warszawa 2016.
 7. J.P. Tarno et al., Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006.
 8. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 2007.303.1.
 9. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483 ze zm.
 10. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r., Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284 ze zm.
 11. M. Hadel, Nadużycie prawa w prawie administracyjnym, "Przegląd Prawa Publicznego" 2016, z. 5.
 12. M. Zirk-Sadowski, Wystąpienie Prezesa NSA na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów NSA w dniu 18 kwietnia 2015 r., "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2016, z. 3.
 13. P. Grzegorczyk, Recenzja książki M.G. Plebanka "Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym" (Warszawa 2012), "Państwo i Prawo" 2013, z. 12.
 14. P. Przybysz, Nadużycie prawa w prawie administracyjnym w: H. Izdebski, A. Stępkowski (red.), Nadużycie prawa, Warszawa 2003.
 15. Przesłanka potrzeby ochrony prawnej jako instrument przeciwdziałania nadużyciu prawa do skargi w niemieckim postępowaniu sądowoadministracyjnym, artykuł zaakceptowany do druku w "Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego".
 16. R. Hauser, A. Kabat, Właściwość sądów administracyjnych, "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" 66, 2004, z. 2.
 17. R. Hauser, Konstytucyjny model polskiego sądownictwa administracyjnego w: J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz (red.), Polski model sądownictwa administracyjnego, Lublin 2003.
 18. R. Hauser, U progu reformy sądownictwa administracyjnego, "Państwo i Prawo" 2002, z. 11.
 19. R. Hauser, W. Piątek, A. Skoczylas, Środki odwoławcze w postępowaniu sądowoadministracyjnym w świetle ustawy nowelizującej z dnia 9 kwietnia 2015 r. - analiza najistotniejszych zmian, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2015, z. 4.
 20. T. Woś, Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne a konstytucyjne prawo do rozpatrzenia sprawy "bez nieuzasadnionej zwłoki", "Państwo i Prawo" 2003, z. 8.
 21. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, t.jedn.: Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.
 22. Ustawa z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, t.jedn.: Dz.U. 2016, poz. 1259 ze zm.
 23. Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.jedn.: Dz.U. 2016, poz. 718 ze zm.
 24. Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. 2015, poz. 658.
 25. Uzasadnienie projektu ustawy z 9 kwietnia 2015 r. http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1633 [dostęp: 29.11.2016].
 26. W. Piątek, A. Skoczylas, M. Wiącek, Względna dewolutywność skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2016, z. 3.
 27. W. Piątek, A. Skoczylas, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 10: Sądowa kontrola administracji publicznej, Warszawa 2016.
 28. W. Piątek, Glosa do wyroku TK z 8 kwietnia 2014 r., sygn. akt SK 22/11, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2014, z. 4.
 29. W. Piątek, Wiążące wskazania sądu administracyjnego oraz okoliczności sformułowane w przez organ odwoławczy w perspektywie ponownego rozpatrzenia sprawy administracyjnej w: D.R. Kijowski, J. Radwanowicz-Wanczewska, M. Wincenciak (red.), Kryzys prawa administracyjnego?, t. 4: Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego, Warszawa 2012.
 30. Z. Kmieciak, Efektywność sądowej kontroli administracji publicznej, "Państwo i Prawo" 2010, z. 11.
 31. Z. Kmieciak, Merytoryczne orzekanie przez sądy administracyjne w świetle konstytucyjnej zasady podziału władz, "Przegląd Legislacyjny" 2015, z. 2.
 32. Z. Kmieciak, Nadużycie prawa do środka odwoławczego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, "Państwo i Prawo" 2011, z. 10.
 33. Z. Kmieciak, Projekt regulacji prawnej dotyczącej wstępnego badania skargi kasacyjnej w postępowaniu przed NSA, "Europejski Przegląd Sądowy" 2012, z. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu