BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lach Daniel E. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Kryteria "kosztowe" kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako gwarantowanych a prawo do ochrony zdrowia
The Criteria of 'Cost' Used in the Qualification of Guaranteed Healthcare Services and the Right to Health Care
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2017, nr 2, s. 73-85, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Świadczenia zdrowotne, Koszty ochrony zdrowia, Prawo ochrony zdrowia, Opieka zdrowotna, Ochrona zdrowia
Health care benefits, Health costs, Health protection law, Health care, Health care protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest przedstawienie kryteriów przewidzianych ustawowo na potrzeby procedury kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako gwarantowanych oraz wydawania decyzji refundacyjnych, a także ocena dopuszczalności wyłączania z katalogu świadczeń gwarantowanych określonych świadczeń lub leków z uwagi na skutki finansowe dla systemu opieki zdrowotnej lub koszt uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość w świetle konstytucyjnoprawnych regulacji dotyczących prawa do ochrony zdrowia oraz obowiązku władzy publicznej zapewnienia obywatelom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w ramach systemu opieki zdrowotnej, jako instrumentu służącego realizacji prawa do ochrony zdrowia w jego indywidualnym i świadczeniowym wymiarze. W artykule omówiono kwestię ograniczenia zakresu ustawowej gwarancji jako naruszenie prawa do ochrony zdrowia oraz możliwość konstruowania roszczenia o udzielenie/sfinansowanie świadczeń nieobjętych systemową gwarancją na podstawie prawa do ochrony zdrowia. (abstrakt oryginalny)

The subject of this paper is the legal criteria for the procedure of qualifying healthcare services as guaranteed and subsequent reimbursement decisions, as well as the assessment of the admissibility of the exclusion of certain services or drugs from the catalogue of guaranteed services because of the financial implications for the healthcare system or the cost of obtaining an additional year of life. The latter cost is adjusted by the quality against the background of the constitutional regulations concerning the right to health care and the duty of the public authority to secure the citizens equal access to health care services financed from public funds in a frame of a healthcare system as an instrument for the realisation of 'the right to protection of health' in its individual and service-concerning meaning. The question of the limitation of the scope of the catalogue of guaranteed services as the violation of the right to protection of health and the possibility of giving a rise for a claim for the financing of services beyond the legal guaranty based on the right to protection of health is also discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Buchanan, Prawo do akceptowalnego minimum opieki zdrowotnej, w: W. Galewicz (red.) Sprawiedliwość w medycynie, cz. 1: Wokół prawa do opieki zdrowotnej, Kraków 2015.
 2. A. Penner, A. Bohmeier, Die Umsetzung des Nikolaus-Beschlusses durch die Sozialgerichtsbarkeit, "Wege zur Sozialversicherung" 2009.
 3. A. Williams, Nierówności zdrowotne i sprawiedliwość międzypokoleniowa, wszystkie opracowania w: W. Galewicz (red.) Sprawiedliwość w medycynie, cz. 2: Dystrybucja zasobów w opiece zdrowotnej, Kraków 2015.
 4. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa 2012.
 5. Ch. Fried, Równość i prawa w opiece zdrowotnej, w: W. Galewicz (red.) Sprawiedliwość w medycynie, cz. 1: Wokół prawa do opieki zdrowotnej, Kraków 2015.
 6. D.E. Lach, Koszyk świadczeń gwarantowanych w systemie opieki zdrowotnej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009, nr 12.
 7. D.E. Lach, Refundacja leków a równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 76, 2014, z. 1.
 8. D.E. Lach, Stosunki prawne między instytucją ubezpieczenia zdrowotnego a świadczeniodawcami w Niemczech i w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 67, 2005, z. 4.
 9. D.E. Lach, Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011.
 10. D.E. Lach, Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w: idem (red.), Konstytucyjnoprawne wytyczne dla konstruowania systemów opieki zdrowotnej w Niemczech i w Polsce, Kraków 2016.
 11. G. Outka, Sprawiedliwość społeczna i równy dostęp do opieki zdrowotnej, w: W. Galewicz (red.) Sprawiedliwość w medycynie, cz. 1: Wokół prawa do opieki zdrowotnej, Kraków 2015.
 12. http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm [dostęp: 29.12.2016].
 13. http://www.raredisease.org.uk/what-is-a-rare-disease/ [dostęp: 31.12.2016].
 14. http://www.zdrowie.abc.com.pl/artykuly/aotmit-koszt-uzyskania-dodatkowego-roku-zycia-na-poziomie-nie-wiecej-niz-125-955-zl,9780.html [dostęp: 29.12.2016].
 15. I. Rudawska, Ekonomizacja relacji pacjent-usługodawca w opiece zdrowotnej, Szczecin 2006.
 16. J. Adamski, K. Urban, E. Warmińska, Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz, Lex 2014.
 17. J. Jończyk, Glosa do uchwały SN z dnia 24 stycznia 2007 r., III UZP 4/06, OSP 2008, nr 4.
 18. J. Joussen, § 2 Abs. 1a SGB V - Die Umsetzung des Nikolausbeschlusses des BVerfG, "Die Sozialgerichtsbarkeit" 2012.
 19. J. Nimis, Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenkassen für neue Behandlungsmethoden - 8 Jahre Nikolausentscheidung des BVerfG, "Die Krankenversicherung" 2013.
 20. J. Trzciński, Konstytucyjne prawo do zdrowia na tle art. 35 Karty Podstawowych Praw Unii Europejskiej, w: L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, Warszawa 2003.
 21. J.F. Childress, Prawo do opieki zdrowotnej?, w: W. Galewicz (red.) Sprawiedliwość w medycynie, cz. 1: Wokół prawa do opieki zdrowotnej, Kraków 2015.
 22. Komunikat Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie obowiązującej od 4 listopada 2015 r. wysokości progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość, http://wwwold.aotm.gov.pl/index.php?id=1064 [dostęp: 29.12.2016].
 23. M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP, t. 1: Komentarz do art. 1-86, Warszawa 2016.
 24. N. Rescher, Alokacja świadczeń w ramach zaawansowanych terapii ratujących życie, w: W. Galewicz (red.) Sprawiedliwość w medycynie, cz. 2: Dystrybucja zasobów w opiece zdrowotnej, Kraków 2015.
 25. Rozporządzenie (WE) nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych (Dz. Urz. UE L 018, 22/01/2000).
 26. S. Huster, Sprawiedliwość (społeczna) w niemieckim ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym, w: D.E. Lach (red.), Konstytucyjnoprawne wytyczne dla konstruowania systemów opieki zdrowotnej w Niemczech i w Polsce, Kraków 2016.
 27. U. Becker, Das Recht auf Gesundheitsleistungen, w: G. Manssen, M. Jachmann, Ch. Gröpl (Hrsg.), Nach geltendem Verfassungsrecht: Festschrift für Udo Steiner zum 70. Geburtstag, Stuttgart-München-Hannover-Berlin-Weimar-Dresden, Boorberg 2009.
 28. Ustawa z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, T.jedn.: Dz. U. 2016, poz. 2047.
 29. Ustawa z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, t.jedn.: Dz. U. 2016, poz. 1536 ze zm.
 30. Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji, T.jedn.: Dz. U. 2015, poz. 1483.
 31. Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, t.jedn.: Dz. U. 2016, poz. 1793 ze zm.
 32. Wytyczne przeprowadzania Oceny Technologii Medycznych (HTA), Kraków-Warszawa marzec 2007, http://wwwold.aotm.gov.pl/assets/files/wytyczne_hta/2007/Wytyczne_HTA_w_AOTM_03_2007.pdf [dostęp: 29.12.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu