BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rylski Mikołaj (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Obowiązki informacyjne pracodawcy związane z zawieraniem umów o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy
Employer's Information Obligations Connected with the Conclusion of an Employment Contract after the Amendments to the Polish Labour Code
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2017, nr 2, s. 87-96, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Umowa o pracę, Informacja, Stosunek pracy, Pracodawcy, Prawo pracy, Kodeks pracy
Employment contract, Information, Legal employment relation, Employers, Labour law, Labour Code
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęta w artykule tematyka dotyczy nowelizacji przepisów Kodeksu pracy, która weszła w życie w 2016 r. i polegała m.in. na wprowadzeniu nowych oraz zmodyfikowaniu istniejących obowiązków informacyjnych ciążących na pracodawcach zawierających z pracownikami umowy o pracę. Analiza nowego brzmienia przepisów prowadzi autora do wniosku, że prawidłowa realizacja obowiązków informacyjnych może być dla pracodawców bardzo kłopotliwa, a niekiedy wręcz niemożliwa w praktyce do osiągnięcia. Autor sugeruje również, że organy nadzoru nad pracą mogą napotkać poważne trudności w efektywnym egzekwowaniu od pracodawców zobowiązań o charakterze informacyjnym, albowiem ustawodawca nie wyposażył inspekcji pracy w skuteczne narzędzia szybkiego reagowania na nadużycia. Autor wskazuje także, że na tle niektórych przepisów powstają istotne wątpliwości interpretacyjne, co dotyczy przede wszystkim art. 251 § 5 i 29 § 11 k.p. Wątpliwości dotyczą m.in. tego, jak należy rozumieć prawidłowe wywiązanie się przez pracodawcę z obowiązków wskazanych w tych przepisach, jaką powinno ono przybrać formę, a także jaki rodzaj sankcji grozi pracodawcy lub stronom za nienależyte wywiązanie się z ich realizacji. Znalezienie odpowiedzi na powyższe wątpliwości jest jednym z celów niniejszego artykułu. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the revised Polish Labour Code (LC) and its amendments which entered into force in 2016 and introduced new or modified the existing disclosure obligations imposed on employers concluding employment contracts with employees. The analysis of the new wording of the provisions leads to the conclusion that proper implementation of employer information obligations can be very embarrassing, and sometimes even impossible to achieve in practice. It is also suggested that supervisory organs may face serious difficulties in effectively controlling fulfilment of these obligations because the legislature has failed to equip the labour inspectorate with effective tools to respond to abuse quickly. Further, it is pointed that some of the provisions and Articles 251 § 5 and 29 § 11 LC in particular create serious doubts of interpretation. These relate, inter alia, to the understanding of 'proper fulfilment of obligations' specified in the regulation, which form it should take, as well as the kind of sanctions for improper satisfaction of the obligation. Finding answers to these questions is one of the purposes of this article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Ludera-Ruszel, Ocena nowej regulacji umowy o pracę na czas określony - pozytywny kierunek zmian czy utrzymane status quo?, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2016, nr 2.
 2. I. Jaroszewska-Ignatowska, w: K. Walczak (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Legalis/el. 2016.
 3. J. Stelina, Nowa koncepcja umowy o pracę na czas określony, "Państwo i Prawo" 2015, z. 11.
 4. J. Stelina, w: Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Legalis/el. 2017.
 5. K. Jaśkowski, Nowa umowa o pracę na czas określony, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2015, nr 11.
 6. K. Jaśkowski, Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2016, nr 3.
 7. K. Kulig, Urlop rodzicielski - analiza problemowa, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2016, nr 3.
 8. K. Nogańska, Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem - część 1 i 2, "Inspektor Pracy" 2016, nr 6 i 7-8.
 9. L. Mitrus, Projekt nowelizacji Kodeksu pracy dotyczący umów terminowych, "Monitor Prawa Pracy" 2015, nr 6.
 10. Ł. Pisarczyk, Nowy model zatrudnienia terminowego w prawie pracy? - część 1 i 2, "Monitor Prawa Pracy" 2016, nr 5 i 6.
 11. M. Rylski, Ochrona pracownika przed nadużywaniem terminowego zatrudnienia, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2014, nr 8.
 12. Stanowisko Komisji Europejskiej nr 2013/4161, będące odpowiedzią na skargę wniesioną w dniu 12.09.2012 r. przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność", http://www.solidarnosc.org.pl/stara/uploads/oryginal/1/4/2b5f6_Skarga_calosc.pdf [dostęp: 1.04.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu