BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Snarski Sławomir J. (Bialystok University of Technology / Politechnika Białostocka,), Martyniuk Marek (University of Bialystok / Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Analysis of Appeal Procedure for Co-financing of Tourism Projects under Regional Operational Programme for Podlaskie Province 2007-2013
Analiza procedury odwoławczej w zakresie dofinansowania projektów turystycznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013
Źródło
Economic and Regional Studies, 2017, vol. 10, nr 1, s. 75-84, tab., bibliogr. 11 poz.
Studia Ekonomiczne i Regionalne
Słowa kluczowe
Regionalny Program Operacyjny, Finansowanie regionów, Finansowanie turystyki, Wyniki badań
Regional Operational Programme (ROP), Regional financing, Tourism financing, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R11, Z32
Artykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach, summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Przedmiot i cel pracy: W artykule przedstawiono badania mające na celu weryfikację skuteczności procedury odwoławczej w zakresie ubiegania się o dofinansowanie projektów turystycznych w ramach RPO WP 2007-2013.
Materiały i metody: W badaniach wykorzystano analizę danych wtórnych pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz literatury z dziedziny objętej obszarem badawczym. Analiza informacji jednostkowych dokonana została z zastosowaniem wnioskowania indukcyjnego.
Wyniki: Żaden z wnioskodawców w ramach Osi priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury RPOWP 2007-2013 nie zdecydował się na realizację swego uprawnienia w zakresie skorzystania z etapu sądowego procedury odwoławczej.
Wnioski: Nie da się jednoznacznie określić stopnia skuteczności procedury odwoławczej w przedmiocie ubiegania się o dofinansowanie projektów turystycznych w ramach RPO WP 2007-2013 jako mechanizmu weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia oceny projektów, gdyż nie miała ona zastosowania w pełnym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Subject and purpose of work: Research targeted at verification of the effectiveness of the appeal procedure for co-financing of tourism projects under the ROPPV 2007-2013 has been presented in the article.
Materials and methods: The article is based on the analysis of the secondary data collected by the Podlaskie Province Marshal's Office in Bialystok and the literature covering the research area. The analysis of detailed information was performed using inductive inference.
Results: None of the applicants under Priority Axis III. Tourism and culture development ROPPV 2007- 2013 decided to exercise their right regarding the use of the judicial stage of the appeal procedure.
Conclusions: It is impossible to clearly determine the degree of effectiveness of the appeal procedure concerning the process of application for the co-financing of tourism projects under the ROPPV 2007- 2013 because the mechanism of verification of the correctness of projects' assessment was not applied in its full extent. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziurbejko T., Mnich K., Mossakowski M., Perkowski M. (2010), Prawo zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 2. Kmieciak Z. (2015), Idea procedur administracyjnych trzeciej generacji (na przykładzie postępowania w sprawach dofinansowania projektów w ramach programów operacyjnych). Państwo i Prawo, nr 5, s. 3-18.
 3. Łacny J. (2015), Ochrona praw podstawowych w wydatkowaniu funduszy Unii Europejskiej. Państwo i Prawo, nr 12, s. 25-45.
 4. Suwaj R., Perkowski M. (2010), Koncepcja zapobiegania bezczynności w postępowaniu administracyjnym. Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok.
 5. Perkowski M. (2009), Monitoring procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich na Podlasiu. Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok.
 6. Perkowski M. (2010), Procedura odwoławcza w systemie wdrażania funduszy europejskich. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
 8. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
 9. Szubiakowski M. (2009), Postępowanie w sprawie rozdziału środków w ramach polityki rozwoju oraz sądowa kontrola w tych sprawach. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 4, s. 31-39.
 10. Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za I półrocze 2015 r., www.rpowp.wrotapodlasia.pl (data dostępu: 18.05.2016).
 11. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, Załącznik do Uchwały Nr XXXV/438/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2006 r., www.strategia.wrotapodlasia.pl (data dostępu: 18.05.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu