BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewęgłowski Marek (University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce / Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Pielech Joanna (University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce / Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Agricultural Advisory Services in Eastern Mazovia in the Activity of the Mazovian Agricultural Advisory Centre
Rolnicze usługi doradcze na wschodnim Mazowszu w działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Źródło
Economic and Regional Studies, 2017, vol. 10, nr 1, s. 85-99, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Studia Ekonomiczne i Regionalne
Słowa kluczowe
Doradztwo rolnicze, Ośrodki doradztwa rolniczego, Wyniki badań
Agricultural advisory, Agricultural advisory centers, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R11, Z32
Artykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach, summ., streszcz.
Kraj/Region
Region siedlecki
Siedlce region
Abstrakt
Przedmiot i cel pracy: W opracowaniu przedstawiono efekty rolniczych usług doradczych we wschodniej części Mazowsza. Efektem pracy doradczej była ilość wykonanych przez doradców usług na przestrzeni ich trzyletniej pracy. Instytucją państwową, która świadczy usługi doradcze dla rolników na tym terenie jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego (MODR) z siedzibą w Warszawie Oddział Siedlce. Głównym celem przeprowadzonego badania było dokonanie oceny pracy doradców rolniczych na terenie sześciu powiatów: siedleckiego, węgrowskiego, garwolińskiego, łosickiego, sokołowskiego i mińskiego położonych we wschodniej części województwa mazowieckiego.
Materiały i metody: Przeanalizowano działalność Oddziału Siedlce w latach 2012 - 2014. Szczególną uwagę zwrócono na rozmieszczenie i dostępność usług dla rolników. Opracowanie powstało na podstawie analizy dostępnych dokumentów wewnętrznych MODR oraz literatury przedmiotu.
Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że doradztwo rolnicze spełnia bardzo ważną funkcję w dostosowaniu gospodarstw do zmieniających się warunków otoczenia.
Wnioski: W obecnych czasach w dobie globalizacji i integracji rolnicy stają przed nowymi wyzwaniami, którym trudno byłoby sprostać bez sprawnego systemu doradztwa rolniczego. (abstrakt oryginalny)

Subject and purpose of work: The study presents the effects of agricultural advisory services in the eastern part of Mazovia. The effect of advisory work was the number of services provided by advisers over a three-year-long period of their work. The state institution providing advisory services for farmers in this area is the Warsaw-based Mazovian Agricultural Advisory Centre (MAAC) with a Branch Office in Siedlce. The main objective of the conducted research was to assess the performance of agricultural advisers within six counties: Siedlce, Węgrów, Garwolin, Łosice, Sokołów and Mińsk, located in the eastern part of Mazovian (pol. Mazowieckie) Province.
Materials and methods: The activity of the Siedlce Branch was analysed during the years 2012-2014. Particular attention was paid to the distribution and availability of services to farmers. This study was prepared on the basis of an analysis of available internal documents from MAAC and the literature on this field.
Results: Based on the performed studies, it was found that agricultural advisory services play a very important role in the adaptation of farms to changing environmental conditions.
Conclusions: Nowadays, in the era of globalisation and integration farmers face new challenges, which would be difficult to meet without an efficient agricultural advisory system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Firlej K., Rydz A. (2012), System doradztwa rolniczego w Polsce oraz jego wykorzystanie w ramach działania 114 PROW 2007-2013. Roczniki Ekonomiczne, nr 5, s. 199-222.
 2. Grzelak A. (2009), Efektywność powiązań gospodarstw rolnych z otoczeniem w świetle doświadczeń Polski po roku 1990. Roczniki Ekonomiczne, nr 2, s. 57-74.
 3. Kania J. (2006a), Przyszłość doradztwa rolniczego w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1, s. 63-74.
 4. Kania J. (2006b), Znaczenie doradztwa w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, W: Miejsce doradztwa we wspieraniu rozwoju rolnictwa i wsi na Kujawach i Pomorzu. Materiały konferencyjne. Minikowo, s. 22-35.
 5. Kania J. (2007), Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Rozprawy, z. 318, s. 201.
 6. Kujawiński W. (2003), Nowy zawód - doradca rolniczy. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1/2, s. 15-27.
 7. Matuszak E. (2002), Doradztwo rolnicze w kontekście integracji z Unią Europejską. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 3/4, s. 17-23.
 8. Nowogródzka T. (2009), Wpływ rozwoju regionalnego na zmiany organizacji doradztwa rolniczego w Polsce. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, nr. 83, s. 111-120.
 9. Regulamin organizacyjny Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Załącznik do uchwały Nr 109/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2010 roku.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu działalności za 2012 r. MODR Oddział Siedlce, Siedlce, styczeń 2013r. (materiał powielany).
 11. Sprawozdanie z realizacji programu działalności za 2013 r. MODR Oddział Siedlce, Siedlce, styczeń 2014r. (materiał powielany).
 12. Sprawozdanie z realizacji programu działalności za 2014 r. MODR Oddział Siedlce, Siedlce, styczeń 2015r. (materiał powielany).
 13. Staniszewski J. (2014), Doradztwo rolnicze, jako element instytucjonalnego otoczenia polskiej wsi. Roczniki Ekonomiczne, nr 7, s. 266-276.
 14. Ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego z dn. 22 października 2004 r. (Dz.U. z 2013 poz. 474 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu