BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pacześ Przemysław
Tytuł
Przemysław Polityka stabilizacyjna a cykl polityczny
Stabilization policy and political cycle
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 99, s. 43-63, wykr., bibliogr. 23
Tytuł własny numeru
Perspektywy polityki gospodarczej
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza, Polityka stabilizacyjna, Cykl koniunkturalny, Gospodarka rynkowa
Economic policy, Stabilisation policy, Business cycles, Market economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W gospodarce rynkowej wzrost gospodarczy ma charakter cykliczny. W literaturze ekonomicznej można odnaleźć argumenty uzasadniające konieczność podejmowania prób zmniejszania amplitudy wahań koniunkturalnych, jak również wskazujące negatywne skutki działań stabilizacyjnych. Na przestrzeni lat rola i zakres interwencji była kwestią sporną. Przyjmując jednak, że polityka antycykliczna przynosi więcej korzyści, niż kosztów, trudno wskazać jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy do stabilizacji koniunktury należałoby wykorzystywać narzędzia polityki fiskalnej, czy pieniężnej. Ekonomiści, którym bliższa jest doktryna keynesowska są zwolennikami interwencji fiskalnych. Ci, którzy są związani z nurtem liberalnym, będą się skłaniać w kierunku większej aktywności władz monetarnych. Podejmowane przez polityków działania dyskrecjonalne rodzą jednak ryzyko wykorzystania dostępnych instrumentów w interesie własnym, prowadząc w rezultacie do powstania politycznego cyklu koniunkturalnego zamiast do stabilizacji koniunktury. W rezultacie koszty takiej polityki antycyklicznej mogą przewyższać wynikaj ące z niej korzyści. Jest to szczególnie widoczne w przypadku polityki fiskalnej. Ustrój demokratyczny z cyklicznie powtarzającymi się okresami wyborczymi nie jest systemem umożliwiaj ącym prowadzenie efektywnej polityki stabilizacyjnej przy wykorzystaniu narzędzi polityki fiskalnej. (abstrakt oryginalny)

In the market economy the economic growth is the cyclical one. In the economic literature we can find arguments which justify the necessity of attempts to decrease the amplitude of cyclical fluctuations, as well as arguments indicating the negative effects of stability reactions. Over the years, the scope and role of intervention has been the sticking point. However, assuming that the anti-cyclical policy brings more benefits than costs, it is difficult to indicate one explicit response to the question, if for the stabilisation of economic situation shall we use rather the tool of fiscal policy or the monetary one. Economists who are in favour of Keynes doctrine support the fiscal intervention. These who are related to the liberal mainstream will veer towards higher monetary authority leadership. The discrecional activities, undertaken by politicians, pose a risk of using the available instruments for the self-interest. As a result it can lead to the political business cycle instead of economic stabilisation. In effect, the costs of this countercyclical policy may outweigh the benefits arising from it. It is especially visible in the case of fiscal policy. Democratic system with the recurrent election periods is not the system which enables leading effective stabilization policy using fiscal policy tools. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albiński P., Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2014.
 2. Alesina A., Macroeconomic Policy in a Two Party System as a Repeated Game, "Quarterly Journal of Economics" 1987, no.101.
 3. Alesina A., Comments and Discussion on Nordhaus's Alternative Approaches to the Political Business Cycle, "Brookings Papers on Economic Activity" 1989, no. 2.
 4. Balcerzak A., Polityka antycykliczna, w: Polityka gospodarcza, teoria i praktyka, pod red. B. Kryk, ECONOMICUS, Szczecin 2012.
 5. Balcerzak A., Współczesna polityka stabilizacyjna wobec problemów informacyjnej nieefektywności decydentów gospodarczych: przypadek Stanów Zjednoczonych, Zeszyty Naukowe, PTE, Kraków 2008, nr 6.
 6. Blinder A.S., Is There a Core of Practical Macroeconomics That We Should All Believe?, "American Economic Review" 1997, vol. 87, nr 2.
 7. Cukierman G., A. Meltzer, A Positive Theory of Discretionary Policy, the Cost of Democratic Government and the Benefits of a Constitution, w: "Economic Inquiry" 1986, no. 24, s. 367-388.
 8. Garratt D. , An Analysis Of Political Business Cycle Theory and its Relationship with the New Political Macroeconomics, Department of Economics, University of Leicester, Discussion paper in Economics, 1998, no. 98/4.
 9. Hallenberg M., Vinhas de Souza L., The Political Business Cycles of EU Accesion Countries, Tinberger Institute Discussion Paper, 2000, no. 085/2.
 10. Hibbs D.A., Political Parties andMacroeconomic Policy, "American Political Science Review" 1977, no 71, s. 1467-1487.
 11. Jula D., Economic Impact of Political Cycles - The Relevance of European Experiences for Romania, Research Centre on Transition Economics, Universite Pantheon-Sorbonne, 2001.
 12. Kalecki M., Political Aspects of Full Employment, "Political Quarterly" 1943, vol. XIV. Kowalewski J., Natkowska M., Wykorzystanie mapy statystyki krótkookresowej w procesie organizacji badań przedsiębiorstw prowadzonych przez statystykę publiczną, "Przegląd Statystyczny" 2012, nr 2.
 13. Michałek A., Znaczenie szacowania potencjalnego PKB w kontekście weryfikacji reguły Taylora, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2009, Zeszyt nr 389.
 14. Nordhaus W. D., The Political Business Cycle, "Review of Economic Studies" 1975, no. 42.
 15. Owsiak S., O instytucjonalnych przesłankach trudności w koordynacji polityki monetarnej z polityką fiskalną, Zeszyty Naukowe, PTE, Kraków 2012, nr 12.
 16. Persson T., Tabellini G., Macroeconomic Policy, Credibility and Politics, Harwood Academic Publishers, Switzerland, 1990.
 17. Rebelo S., Real Business Cycle Models: Past, Present, Future, NB ER, 2005.
 18. Rogoff K., Eąuilibrium Political Budget Cycles, "American Economic Review" 1988, no. 80.
 19. Rogoff K., Sibert A., Elections and Macroeconomic Policy Cycles, "Review of Economic Studies" 1998, no. 55.
 20. Taylor J., A Core of Practical Macroeconomics, "American Economic Review" 1997, vol. 87, no. 2.
 21. Taylor J., Stabilization Policy and Long-Term Economic Growth, Stanford University, 1994, prepared for the Center for the Economic Policy Research Conference "Growth and Development: The Economics of the 21st Century".
 22. Wojtyna A., Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, PWN, Warszawa 2000.
 23. Woźniak M., Problemy stabilizacyjne w gospodarce: uwarunkowania systemowe, Zeszyty Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Seria Specjalna, Monografie, 1992, nr 104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu