BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guth Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Smędzik-Ambroży Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ subsydiów wspólnej polityki rolnej na dochody gospodarstw mlecznych FADN w krajach Unii Europejskiej w latach 2004-2013
The Impact of the Common Agricultural Policy Subsidies on the Income of FADN Dairy Farms in the European Union Countries in 2004-2013
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 1, s. 53-62, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Wspólna Polityka Rolna, Produkcja mleka, Gospodarstwa rolne, Subwencjonowanie rolnictwa
Farm Accountancy Data Network (FADN), Common Agricultural Policy (CAP), Milk production, Arable farm, Agricultural subsidies
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem głównym artykułu była ocena wpływu subsydiów wspólnej polityki rolnej na dochody gospodarstw mlecznych FADN w latach 2004-2013. Zbadano udział subsydiów ogółem łącznie z dopłatami do inwestycji na poziom dochodu z gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na jednostkę pracy rodziny (FWU) w gospodarstwach mlecznych FADN w krajach Unii Europejskiej z podziałem na kraje UE-10 i UE-15. Następnie zaprezentowano trendy kształtowania się dochodu z gospodarstwa rolnego/FWU z i bez dopłat w badanym okresie. W celu zaprezentowania, które z grup dopłat miały największy wpływ na kształtowanie się dochodu z gospodarstwa rolnego/FWU przeprowadzono regresję panelową. Na jej podstawie określono, że najbardziej istotne dla dochodów gospodarstw mlecznych FADN w latach 2005-2013 były dopłaty decoupled oraz dodatkowe wsparcie wraz z pozostałymi subsydiami. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article was to assess the impact of the Common Agricultural Policy subsidies on the income of FADN dairy farms in 2004-2013. The share of total subsidies, including subsidies on investments on farm income per unit of work (FWU) on FADN dairy farms in EU countries, with the division to EU-12 and EU-15, was examined. The trend of family farm income with and without subsidies during the period under review was presented. In order to demonstrate which of the groups of subsidies had the greatest impact on family farm income, a panel regression was conducted. It turned out that the most significant for the FADN dairy farm income in 2005-2013 was decoupled payments and additional aid with other support. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz, M. (2005). Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a agronomia, Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska Lublin - Polonia, Lublin.
 2. Bouamra-Mechemache, Z., Requillart, V. (2000). Analysis of EU dairy policy reform, European Review of Agricultural Economics, Vol 27 (4), 409-430.
 3. Bouamra-Mechemache, Z., Jongeneel, R., Requillart, V. (2007). The dairy industry in an expending EU policies and strategies, EDIM/KOM: Meeting at DG Agri, April 24, 2007 Brussels.
 4. Czyżewski, A., Guth, M. (2016). Zróżnicowanie produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej z wyróżnieniem Polski, PWN, Warszawa.
 5. Dz. Urz. UE 2006 C 321E., Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej, Wersja skonsolidowana Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Pobrano 24 lipca 2014 r. z: http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14436&Itemid=436.
 6. Gołasa, P. (2010). Wpływ wybranych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na kształtowanie się dochodów gospodarstw rolnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej Finanse i Marketing Nr 4 (53),173 180.
 7. Grontkowska, A. (2012). Zmiany w wynikach produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw mlecznych najsilniejszych ekonomicznie w latach 2004-2009 w krajach Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 99, z. 1, 58-69.
 8. Guba, W., Dąbrowski, J. (2012). Deregulacja rynku mleka w Unii Europejskiej - skutki i zalecenia dla Polski. Rocznik Nauk Rolniczych, seria G, T. 99, z. 1., 32-42.
 9. Guth, M. (2015). Diversity of FADN milk farms in milk farms in the regions of the European Union in 2011. Roczniki Naukowe SERiA, XVII (3), 119-124.
 10. Hergrenes, A., Hill, B., Linem, G. (2001). Income instability among farm households - evidence from Norway. Farm Management. Journal of the Institute of Agricultural Management, 11(1), 37-48.
 11. Kowalczyk, S., Sobiecki, R. (2011). Europejski model rolnictwa wobec wyzwań, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, z. 4.
 12. Lehtonen, H. (2008). Impact of phasing out milk quotas on structure and production of Finnish dairy sector, MTT Agrifood Research Finland, Economic Research, Helsinki 2008.
 13. Majewski, E., Wąs, A., Guba, W., Dalton, G. (2007). Oszacowanie ryzyka dochodów rolniczych w gospodarstwach mlecznych w Polsce na tle gospodarstw innych kierunków produkcji w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej. Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 93, z. 2, 98-106.
 14. Marks-Bielska, R., Babuchowska K. (2009). Wsparcie dochodów rolników w formie dopłat bezpośrednich. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 75, 135-148.
 15. Phimister, E., Roberts, D., Gilbert, A. (2004). The Dynamics of Farm Incomes. Journal of Agricultural Economics, t. 55, 2, 197-220.
 16. Runowski, H. (2011). Zmienność dochodów gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej i jej przyczyny, Roczniki Naukowe SERiA, tom XIII, zeszyt 1, 327-331.
 17. Parzonko, A. (2006). Możliwości rozwojowe gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G Ekonomika Rolnictwa, t. 93, z. 1, 83-91.
 18. Parzonko, A. (2008). Strategie rozwoju polskich gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej UE, Wydawnictwo SGGW, Warszawa. G, t. 97, z. 4, 157 - 170.
 19. Parzonko, A. (2013). Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa.
 20. Sass, R. (2004). Sytuacja ekonomiczna gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka. Roczniki Naukowe SERiA, Tom IV, z.1, Warszawa- Poznań-Puławy, 189-194.
 21. Sass, R. (2007). Wielkość stada a dochód z zarządzania w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 93, z. 2, 71-79.
 22. Share of direct payments and total subsidies in agricultural factor income (2011-15 average). Pobrano 10 marca 2017 r. z: http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-post-2013/graphs/graph5_en.pdf.
 23. Szajner, P. (2010). Sektor mleczarski w Polsce - problemy i perspektywy. Przemysł Spożywczy, nr 7-8, 28 - 34.
 24. Szajner, P. (2014). Wpływ likwidacji kwot mlecznych i zmian regulacji rynku mleka na perspektywy rozwoju polskiego mleczarstwa. Pobrano 20 czerwca 2015 r. z: https://www.ierigz.waw.pl/download/NDYyMg==.
 25. Świtłyk, M., Ziętara, W. (red.) (2008). Analiza efektywności produkcji mleka i żywca wołowego - Raport 2008, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin.
 26. Świtłyk, M., Ziętara, W. (red.) (2012). Analiza efektywności produkcji mleka i żywca wołowego. Raport 2012, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 27. Tomczak, F. (1998). Hasło "gospodarstwo rodzinne", w: Encyklopedia agrobiznesu, Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Warszawa.
 28. Woś, A. (1996). Agrobiznes - mikroekonomia, t. 2, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 29. Wójcik, A. (2010). Koszty i dochodowość produkcji mleka w gospodarstwach krajów europejskich. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 97, z. 1, 67-73.
 30. Wójcik, A. (2012). Koszty i dochodowość produkcji mleka w europejskich gospodarstwach utrzymujących do 50 krów. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 99, z.1, 100-107.
 31. Ziętara, W. (2003). Efektywność produkcji mleka w wybranych gospodarstwach mlecznych w Polsce i w Unii Europejskiej. Przegląd Hodowlany nr 2, 4-8.
 32. Ziętara, W. (2006). Ekonomiczne i organizacyjne aspekty produkcji mleka przy wysokiej wydajności krów. Przegląd Hodowlany nr 12, 1-4.
 33. Ziętara, W. (2010). Koszty i dochodowość produkcji mleka w polskich gospodarstwach w latach 2006-2008. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G Ekonomika Rolnictwa T. 97, z. 1, 53-66.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.1.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu