BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojnarowska Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Quality of Public Space of Town Centre - Testing the New Method of Assessment on the Group of Medium-Sized Towns of the Łódź Region
Jakość przestrzeni publicznej centrum miasta - przetestowanie nowej metody oceny na grupie miast średnich regionu łódzkiego
Źródło
Space - Society - Economy, 2017, nr 19, s. 43-63, rys., bibliogr. 28 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Tytuł własny numeru
Urban development in Poland and Georgia - chosen aspects : Rozwój miast w Polsce i Gruzji - wybrane aspekty
Słowa kluczowe
Przestrzeń publiczna, Badanie jakości, Jakość, Jakość infrastruktury, Centrum miasta, Demografia miasta, Gospodarka miasta, Miasto, Wizerunek miasta
Public space, Quality research, Quality, Infrastructure quality, Centre of urban, City demography, Urban economy, City, City image
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łódź, Region łódzki, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Zduńska Wola, Powiat wieluński
Lodz, Lodz region, Belchatow, Zduńska Wola
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań jakości przestrzeni publicznej centrum miasta przeprowadzonych w wybranych miastach średnich regionu łódzkiego, przy zastosowaniu autorskiej metody oceny. Metoda ta składa się z trzech elementów: waloryzacji graficznej, waloryzacji tabelarycznej i badań sondażowych, w wyniku których otrzymywane są rezultaty liczbowe, umożliwiające dokonywanie analiz porównawczych przestrzeni publicznej miast w różnych aspektach. Ostatecznym efektem metody jest ranking miast, którego wyniki można przeanalizować stosując przyjęte kryteria. Badania wykazały, że najważniejszym czynnikiem wysokiej jakości przestrzeni publicznej centrum miasta jest właściwie zaplanowany i przeprowadzony program rewitalizacji, który wywołuje pozytywne zmiany we wszystkich aspektach zidentyfikowanych jako czynniki jakości przestrzeni publicznej, w tym animację nowych aktywności. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the outcomes of research on the quality of public space of town center, led in chosen medium-sized towns of Łódź region, using the authors' method of assessment. Method consists of three elements: graphic valorisation, checklist valorisation and surveys, each of them giving numerical results, which enables comparison of the quality of public space in different aspects. The final effect of the method is ranking of towns, which can be analysed applying adopted criteria. Research revealed that the most important criterion of the high quality of public space of town center is well planned and executed revitalisation program, which introduces positive changes in all aspects identified as factors of quality of public space, between them animation of new activities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CABE (Commission for Architecture and the Built Environment), 2004, The value of public space, London.
 2. Carmona M., Sieh L., 2004, Measuring Quality in Planning. Managing the Performance Process, Spon Press, London and New York.
 3. Chmielewski J.M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warsaw.
 4. Crowe T.D., 2000, Crime Prevention Through Environmental Design: Applications of Architectural Design and Space Management Concepts, National Crime Prevention Institute (University of Louisville).
 5. Dydkowski G., Tomanek R., 2005, Charakterystyka transportu zbiorowego w małych i średnich miastach w Polsce, [in:] Heffner K. (ed.), Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice: 209- 218.
 6. Gehl J., 2013, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Kraków.
 7. Edwards P., Tsouros A., 2006, Promoting Physical Activity and Active Living in Urban Environments. The Role of Local Governments, WHO Europe.
 8. European Council of Spatial Planners, 2005, Guide to Sustainable Development at the Local Level: 'Try It this Way'.
 9. European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, 2012.
 10. Jacobs J., 1961, The Death and Life of Great American Cities.
 11. Juchnowicz S., 1965, Metoda wyznaczania zasięgu obszaru centrów miejskich. Niektóre problemy ich struktury funkcjonalno-przestrzennej, Warsaw.
 12. Karta Przestrzeni Publicznej, 2009.
 13. Kozłowski S., Wojnarowska A., 2011, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, Łódź: 1-160.
 14. Lorens P., 2007, Tematyzacja przestrzeni publicznej jako wyraz dywersyfikacji struktury urbanistycznej miasta doby globalizacji, [in:] Madurowicz M. (ed.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Warsaw: 83-92.
 15. Lynch K., 1984, Good City Form, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts.
 16. Michalski W., 1989, Bełchatów - miasto ,,nowe". Próba definicji, ,,Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica", 11: 147-165.
 17. Mierzejewska L., 2011, Przestrzeń publiczna strefy podmiejskiej (na przykładzie Poznania), [in:] Wdowicka M., Mierzejewska L. (eds.), Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 15, Poznań: 85-97.
 18. Natland J., 2007, Urban by Design: An Evaluation of Public Spaces in Downtown New Westminster, Simon Fraser University.
 19. Nowakowski M., 1982, Kształtowanie centrum miasta w świetle teorii i praktyki, Kraków.
 20. Parysek J., Guarino E., Mierzejewska L., 1995, Wybrane problemy teoretyczno-metodologiczne delimitacji centrum miasta, [in:] Kaczmarek J. (ed.), Centra i peryferie dużych miast, transformacja i przyszłość. Pojęcia i metody badawcze,VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 21. Sport England, 2007, Active design. Promoting opportunities for sport and physical activity through good design.
 22. Sternberg E., 2000, An Integrative Theory of Urban Design, American Planning Association, ,,Journal of the American Planning Association", Summer 2000.
 23. Trip J.J., 2007, Assessing Quality of Place: A Comparative Analysis of Amsterdam and Rotterdam, ,,Journal of Urban Affairs", 29 (5): 501-517.
 24. Wallis A., 1979, Informacja i gwar - o miejskim centrum, PIW, Warsaw.
 25. Wejchert K., 1984, Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warsaw.
 26. Whyte W.H., 1988, City: Rediscovering the Centre.
 27. Wojnarowska A., 2015, Przestrzeń publiczna Uniejowa, ,,Biuletyn Uniejowski", 4: 25-44.
 28. Wojnarowska A., 2016, Model for Assessment of Public Space Quality in Town Centres, ,,ESRAP", 23(1): 81-109.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-3180
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.19.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu