BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żemła Michał (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Rola koncepcji ekonomii doświadczeń w postmodernistycznej interpretacji trendów rynkowych w turystyce i budowie nowoczesnych produktów turystycznych
The Role of Experience Economy in the Postmodern Interpretation of Market Trends in Tourism and in the Creation of Contemporary Tourism Products
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017, vol. 31, nr 3, s. 7-16, bibliogr. 28 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Rozwój wybranych działów sektora usług = The Development of Selected Branches of the Services Sector
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Marketing doświadczeń, Postmodernizm, Gospodarka doświadczeń
Tourist product, Experience marketing, Postmodernism, Experience economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł odwołuje się do koncepcji gospodarki doświadczeń (ang. experience economy) jako jednej z ważniejszych prób opisania gospodarki w czasach postmodernistycznych. Na rynku turystycznym koncepcja ta w oczywisty sposób trafia na bardzo podatny grunt. Produkt turystyczny bywa definiowany jako doświadczenie turysty związane z pobytem w określonym miejscu, co wskazuje na kluczową rolę do- świadczeń konsumentów na tym właśnie rynku. Związek między koncepcją gospodarki doświadczeń a rynkiem turystycznym w literaturze prezentowany jest przede wszystkim poprzez wskazywanie elementów wspólnych na poziomie teoretycznym, natomiast pozycje pokazujące przykłady wykorzystania w praktyce dorobku gospodarki doświadczeń na rynku turystycznym są stosunkowo rzadkie. W artykule zaprezentowane zostały: interpretacja dziedzictwa kulturowego oraz swoista logika aktywności typu LARP, jako przykłady efektywnych działań podnoszących jakość doświadczeń turystów konsumujących produkty często obecne na rynku od wielu lat. Celem artykułu jest omówienie możliwości wykorzystania wymienionych koncepcji do tworzenia produktów turystycznych zgodnie z zasadami prezentowanymi w gospodarce doświadczeń. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with the concept of experience economy as one of the most important attempts at presenting the postmodern view of current economy. This concept is obviously a very promising theory to be implemented on tourism market. Tourism product is often defined as a tourist's experience connected with spending time in a particular place, which underlines the key role of consumers' experiences in that particular market. This link between experience economy and tourism market is presented in the literature mainly by pointing out common theoretical elements, and papers presenting examples of achievements of experience economy on tourism market are relatively rare. The paper presents concepts of heritage interpretation and LARP logic as examples of effective actions increasing the quality of experiences of tourists consuming products being present on the market often for many years. The aim of the paper is discussion of opportunities of usage of stated concepts in creation of tourism products in accordance to the rules presented in experience economy.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersson, T. (2007). The tourist in the experience economy. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 7(1), 46-58.
 2. Antonides, G., Van Raaij, W.F. (2003). Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Frochot, I., Batat, W. (2013). Marketing and designing the tourist experience. Oxford: Goodfellows.
 4. Holbrook, M.B., Hirschman, E.C. (1982a). Hedonic consumption: emerging concepts, methods and proposition. Journal of Marketing, 43(3), 92-101.
 5. Holbrook, M.B., Hirschman, E.C. (1982b). The experiential aspects of consumption: consumer fantasies, feelings and fun. Journal of Consumer Research, 9.
 6. Idziak, P. (2009). Konkurencyjność muzeów w gospodarce doznań i kreatywności. W: A. Stasiak (red.). Kultura i turystyka - wspólnie zyskać! Łódź: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa.
 7. Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2005). Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. Kostera, M. (1996). Postmodernizm w zarządzaniu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 9. Kozak, M. (2009). Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 10. Krippendorf, J. (1982). Towards new tourism policies: The importance of environmental and sociocultural factors. Tourism Management, 3(3), 135-148.
 11. Kruczek, Z., Kurek, A., Nowacki, M. (2010). Krajoznastwo. Kraków: Proksenia.
 12. Kubicki, R. (1993). Postmodernistyczny etos świata? Kultura Współczesna, 2.
 13. Lusch, R.F., Vargo, S.L. (2006). The service dominant logic of marketing: Dialog, debate, and directions. New York: M.E. Shape.
 14. MacCannell, D. (2002). Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Warszawa: Muza.
 15. Marciszewska, B. (2010). Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń. Warszawa: CH Beck.
 16. Mazurek-Łopacińska, K. (2003). Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 17. Middleton, V.T.C. (1996). Marketing w turystyce. Warszawa: PAPT.
 18. Mikos von Rohrscheidt, A. (2011). Sylabus miejsc, czyli jak atrakcyjnie pokazać miasto współczesnemu turyście kulturowemu. In Z. Kruczek (Ed.), Piloci i przewodnicy na styku kultur (pp. 97-120). Kraków: Proksenia.
 19. Nowacki, M. (2011). Szlaki dziedzictwa naturalnego i kulturowego drogą ku turystyce kreatywnej. W: B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Kultura i turystyka. Wspólna droga. Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.
 20. Pine, B.J., Gilmore, J.H. (1999). The experience economy: Work is the theatre and every business is a stage. Boston: Harvard Business School.
 21. Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2000). Co-opting consumer competence. Harvard Business Review, 78(1), 79-90.
 22. Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2004). Co-creation experiences: The next practice in value creation. Journal of Interactive Marketing, 18(3), 5-14.
 23. Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2005). Przyszłość konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 24. Rogoziński, K. (2006). Klient jako współtwórca wartości. Marketing i Rynek, 8, 2-7.
 25. Smoleńska, O. (2009). Najnowsze trendy w turystyce eventowej. Gry fabularne i wydarzenia związane z fantastyką i technologią XXI wieku. Turystyka Kulturowa, 8, 31-39.
 26. Stasiak, A. (2005). Obszar jako produkt turystyczny. W: K. Pieńkos (red.). Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, 91-102.
 27. Stasiak, A. (2013). Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń. Turyzm, 23(1), 27-35.
 28. Wacławek, D. (2014a) (2016, 19 grudnia). Hogwart jest w Polsce. Nowe zastosowanie starego zamku. Pozyskano z http://foch.pl/foch/1,132039,17093824,Hogwart_jest_w_Polsce__ Nowe_zastosowanie_starego_zamku.html#BoxSlotIMT
 29. Wacławek, D. (2014b) (2016, 19 grudnia). Założyli szkołę czarodziejów, a teraz chcą kupić w Polsce zamek. Larpowcy - szaleńcy czy wizjonerzy? Pozyskano z http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138589,17521955,Zalozyli_szkole_czarodziejow__a_teraz_chca_kupic_w.html# TRwknd
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24917/20801653.313.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu