BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czekaj Zuzanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorantka)
Tytuł
Zagrożenia klimatyczne w rolnictwie a ubezpieczenia upraw
Climatic Risks in Agriculture and Crop Insurance
Źródło
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2016, nr 2, s. 145-157, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Ubezpieczenia rolnicze, Płody rolne, Ryzyko
Arable farm, Agriculture insurance, Agricultural crops, Risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagrożenia występujące w gospodarstwach rolnych i wskazano przyczyny ich powstawania. Zaproponowano również sposób klasyfikacji tych zagrożeń. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia związane z klimatem. Wybór ten nie jest przypadkowy, bowiem zagrożenia przyrodnicze w znacznej mierze wpływają na wielkość produkcji roślinnej, która stanowi podstawową działalność większości gospodarstw rolnych w Polsce.
Celem pracy jest przedstawienie ubezpieczenia upraw rolnych jako narzędzia minimalizującego zagrożenie o charakterze klimatycznym w gospodarstwie rolnym. W artykule dokonano próby określenia, które z zagrożeń o charakterze przyrodniczym jest w Polsce najistotniejsze. Omówiono także wykorzystanie instrumentu ubezpieczenia upraw w Polsce, począwszy od wielkości areału objętego ochroną ubezpieczeniową, poprzez typy najczęściej ubezpieczanych upraw, a skończywszy na rodzajach wybieranego ryzyka. Wysnuto wnioski dotyczące niedopasowania struktury zawieranych ubezpieczeń do potrzeb polskich gospodarstw rolnych. (abstrakt oryginalny)

This article presents possible risks to farms. It indicates the causes of characteristic threats to agriculture and attempts to classify these dangers. Particular attention has been paid to climatic risks. This choice is not accidental because natural hazards have a significant effect on plant production, which is the core business for most farms in Poland. The aim of the study is to present crop insurance as a means of minimizing farming risks related to climate. The article attempts to determine which of the natural hazards in Poland is the most important. It also discusses the use of crop insurance in Poland; starting from what area is covered by insurance, through which crops are frequently insured, and ending with selected types of risk. It proposes insurance matched to the needs of Polish farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BBC News, Sri Lanka landslide: ‚100 feareddead', http://www.bbc.com/news/world-asia-29813981 [dostęp: 19.11.2015].
 2. Czekaj Z., Świadomość ubezpieczeniowa rolników w zakresie zarządzania ryzykiem (praca magisterska), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2015.
 3. GUS, Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010 Powszechny Spis Rolny 2010, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2013.
 4. Handschke J., Łyskawa K., Społeczne aspekty ubezpieczeń majątkowych gospodarstw rolnych, [w:] Szumlicz T. [red.], Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010.
 5. Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., Rozumek P., Farm income insurance as an alternative for traditional crop insurance, The Procedia Economics and Finance 33 (2015), s. 439 - 449, http://ac.els-cdn.com/S221256711501727X/1-s2.0-S221256711501727X-main.pdf?_tid=02b90228-6f9a-11e6-9caa-00000aa cb360&acdnat=1472661974_6a46232fb31c3946f131fd94469bf0c5
 6. Kaczała M., Ubezpieczenia z dopłatami Państwa jako element ochrony gospodarstw rolnych przed skutkami ryzyk przyrodniczych, [w:] Kierunki zmian ubezpieczeń produkcji rolnej w Polsce, Handschke J., Łyskawa K. [red.], Biblioteka Ubezpieczeniowa, Poznań 2008.
 7. Kaczała M., Łyskawa K., Ubezpieczenia przedsiębiorstw / gospodarstw rolnych, [w:] Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa (tom 2), Gąsiorkiewicz L., Monkiewicz J. [red.], Poltext, Warszawa 2010.
 8. Klimkowski C., Innowacyjne instrumenty ubezpieczenia rolnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2007.
 9. Kucharski K., Gospodarstwa wielkoobszarowe w Wielkopolsce na rynku zbóż i rzepaku po 2003 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 10. Pawłowska-Tyszko J., Soliwoda M., Pieńkowska-Kamieniecka S., Walczak D. [red.], Stan obecny i perspektywy rozwoju systemu podatkowego i ubezpieczeniowego polskiego rolnictwa, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2015.
 11. Polska Izba Ubezpieczeń, Dobrowolne ubezpieczenia dla rolników, http://www.piu.org.pl/dobrowolne- ubezpieczenia-dla-rolnikow [dostęp: 14.11.2015].
 12. Puślecki D., Społeczne ubezpieczenie wypadkowe rolników zagadnienia prawne, Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, Warszawa-Poznań, 2011.
 13. Stempel R., Ubezpieczenie upraw polowych na terenie Polski północnej, [w:] KRUS, "Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia. Kwartalnik" 2013, nr 47.
 14. Stroiński E., Ubezpieczenia majątkowe i osobowe w rolnictwie, Wydawnictwo Akademii Finansów, Warszawa 2006.
 15. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 1984, nr 136, poz. 969 z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2005, nr 150, poz. 1249 z późn. zm.).
 17. Uzasadnienie do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 12 marca 2015 r.
 18. Wicka A., Wojciechowska-Lipka E., Wspólna Polityka Rolna a ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie polskim, "Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing" 2009, nr 2(51).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu