BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowska-Weiss Kamila (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Czynniki ekonomiczne warunkujące aktywność i destynacje turystyczne chicagowskiej Polonii
Economic Factors Conditioning Activity and Tourist Destinations of Chicago Polonia
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017, vol. 31, nr 3, s. 32-49, rys., tab.,bibliogr. 26 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Rozwój wybranych działów sektora usług = The Development of Selected Branches of the Services Sector
Słowa kluczowe
Aktywność turystyczna, Ekonomika turystyki, Badanie ruchu turystycznego, Podróże turystyczne, Polonia
Tourist activity, Tourism economics, Tourism movement research, Touristic travel, Polish community abroad
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Czas wolny od nauki i pracy powoduje wzrost popytu na dobra i usługi turystyczne, ale istotnym czynnikiem popytu zrealizowanego, a nie takiego, który pozostaje tylko w sferze marzeń, jest siła nabywcza ludności (Gaworecki, 2007). O konsumpcji dóbr i usług turystycznych w dużym stopniu decydują warunki ekonomiczne, co często podkreślają różni autorzy zajmujący się tą problematyką, np. R. Brudnicki (2006). Należy tutaj dodać, że uprawianie turystyki nie musi być związane z ogromnymi wydatkami, szczególnie gdy turystą jest student, a standard usług nie jest wysoki. Analizy prowadzone na poziomie makroekonomicznym wykazują jednak, że istnieje korelacja między wysokim poziomem rozwoju ekonomicznego w danym kraju a dużą aktywnością turystyczną jego obywateli. Wysoka aktywność turystyczna stanowi jedną z podstawowych cech rozwiniętych gospodarczo społeczeństw. Głównym celem artykułu jest przedstawienie czynników ekonomicznych warunkujących aktywność oraz destynacje turystyczne chicagowskiej Polonii. Wśród tych czynników wyróżniono takie aspekty, jak: poziom dochodów badanych osób, ich wydatki na podróże, ich własna ocena sytuacji materialnej oraz sytuacja zawodowa. Celem badania było również sprawdzenie, czy cena, koszt wyjazdu jest ważnym wskaźnikiem dla Polonii chicagowskiej, który wpływa na jej aktywność turystyczną oraz wybór destynacji turystycznej. Główną metodą badań była metoda ilościowo-jakościowa. W artykule zaprezentowana zostanie metoda sondażu diagnostycznego w postaci badań ankietowych wśród Polonii w liczbie 1014 (w tym ankieta internetowa online - 347, tzw. CASI), w języku polskim i angielskim. W opracowaniu zostaną przedstawione wyniki badań, które mówią o tym, że wraz z miesięcznym wzrostem dochodów zwiększa się ilość pieniędzy wydawanych na podróże, częstotliwość wyjazdów w ciągu roku oraz długość trwania wypoczynku turystycznego, natomiast wzrost miesięcznych dochodów nie wpływa na wybór destynacji turystycznej chicagowskiej Polonii. (abstrakt oryginalny)

Time free from education and work results in an increase in demand for tourist goods and services, however, an important factor of the realized demand and not only remaining in the sphere of dreams is purchasing power of the population (Gaworecki, 2007). Economic conditions mainly decide about consumption of tourist goods and services, which is often emphasized by various authors dealing with this topic, e.g. R. Brudnicki (2006). It must be added here that practising tourism does not have to be connected with huge expenditures, particularly when a tourist is a student and the standard of services is not high. However, the analyses conducted at the macroeconomic level confirm that there is a correlation between a high level of the economic development in a specific country and high tourist activity of its citizens. High tourist activity constitutes one of the basic features of the economically developed societies. The main objective of the article is to present the economic factors conditioning activity and tourist destinations among Chicago Polonia. Among these factors the following aspects have been differentiated: a level of income of the respondents, their expenditures on travelling, their assessment of the financial situation and professional status. The objective of the research was also to check whether a price, cost of travelling constitutes an important indicator for Chicago Polonia that influences tourist activity and their choice of tourist destination. The main research method was a quantitative and qualitative one. The method of diagnostic survey in the form of surveys in the amount of 1014 (including the internet survey online 347, the so-called CASI) among Polonia in the Polish and English language will be presented in the article. The results of the research confirming that the amount of money spent on journeys and frequency of travelling during the year as well as duration of tourist relaxation increase with monthly rising income levels whereas increased monthly income does not influence the choice of the tourist destination of Chicago Polonia will be presented in the thesis.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2013 Yearbook of Immigration Statistic (2014, sierpnień) (2016, 31 grudnia). Pozyskano z 2013 Yearbook of Immigration Statistic
 2. Alejziak, W. (2009). Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.
 3. Andrykiewicz-Feczko, Z. (1986). Psychospołeczne podstawy wartościowania cech jakości produktu. Raport nr 111.41 z badań na temat "Relacje między jakością towarów rynkowych a potrzebami konsumentów", Kraków.
 4. Berlińska-Dzikowska, R., Majewska-Śliwa, M., Bosiacki, S. (1987). Wyjazdy turystyczne ludności Polski w 1985 roku i związane z nimi wydatki. Warszawa: Instytut Turystyki.
 5. Blalock, H.M. (1987). Statystyka dla socjologów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Bomirska, L., Gawlak-Kica, G., Kraśnicki, E. (1988). Społeczno-ekonomiczne bariery uczestnictwa młodzieży szkolnej i studiującej w turystycznych formach rekreacji. W: S. Wykrętowicz (red.). Wyznaczniki i bariery uczestnictwa w turystycznych formach rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.
 7. Bosiacki, S. (1987). Konsumpcja dóbr i usług turystycznych w gospodarstwach domowych. Warszawa: Instytut Turystyki.
 8. Brudnicki, R. (2006). Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zachowań turystycznych mieszkańców Torunia. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 9. Cooper, C. (1999). The European school travel market. Travel & Tourism Analyst, 5.
 10. Crompton, J. (1997). Motivations for pleasure travel. Annual of Tourism Research, 6, 408-424.
 11. Gaworecki, W. (2007). Turystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 12. Jedlińska, M. (2006). Specyfika zachowań konsumenckich na rynku turystycznym. W: A. Nowakowska, M. Przydział (red.). Turystyka w badaniach naukowych. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 13. Kozak, M. (2002). Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations. Tourism Management, 23, 221-232.
 14. Krzymowska-Kostrowicka, A. (1999). Geoekologia turystyki i wypoczynku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Mili, R., Morrison, A. (1999). The Tourist System.An Introductory Text, Third Edition. Dubuąue, Iowa: Kend- all/Hunt Publisching Company.
 16. Nowakowska, A. (1989). Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego w układach przestrzennych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 88.
 17. Różycki, P. (2006). Determinanty aktywności turystycznej młodzieży. Problemy Turystyki, 1-4.
 18. Senyszyn, J. (1998). Koszty okołokonsumpcyjne i ekonomiczna efektywność konsumpcji turystycznej. W: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym. Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego.
 19. Sojka, E. (2003). Statystyka w przykładach i zadaniach. Tychy: Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych.
 20. Urry, J. (2007). Spojrzenie turysty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. U.S. Census Bureau (2016, 31 grudnia). Pozyskano z https://www.census.gov/
 22. Uysal, M., Hagan, L.R. (1993). Motivation of pleasure to travel and tourism. In: M. Khan, M. Olsen, T. Var (Eds.). Encyclopedia of hospitality and tourism. New York: Van Nostrand Reinhold, 798-810.
 23. Wartecka-Ważyńska, A. (2007). Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 24. Wasiak, H. (1978). Czynniki kształtujące konsumpcję w dziedzinie turystyki, wypoczynku i innych form rekreacji w układach regionalnych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 130.
 25. Yavuz, N., Baloglu, S., Uysal, M. (1998). Market segmentation of European and Turkish travelers to North Cyprus. An International Journal of Tourism and Hospitality, 9(1), 4-18.
 26. Zawadzki, M. (1993). Metody badania uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Problemy Turystyki, 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24917/20801653.313.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu