BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lissowska Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Instytucje a polityka gospodarcza
Institutions and economic policy
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 99, s. 111-136, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Perspektywy polityki gospodarczej
Słowa kluczowe
Instytucje, Polityka gospodarcza, Zmiany instytucjonalne
Institutions, Economic policy, Institutional changes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest próba rozgraniczenia pola zastosowania polityki instytucjonalnej i polityki gospodarczej. Stoję na stanowisku, że instytucje nie powinny zastępować narzędzi bieżącej polityki gospodarczej. Podstawą rozgraniczenia jest klasyfikacja instytucji i określenie roli przez nie spełnianej. Potrzeba zmian instytucjonalnych, spowodowana zasadniczymi i trwałymi zmianami w realnej gospodarce i społeczeństwie, wywołuje pokusę wykorzystywania takich zmian do doraźnych celów, których realizacja powinna być przedmiotem polityki gospodarczej. Przedstawiam cele i ograniczenia z jednej strony polityki instytucjonalnej, a z drugiej polityki gospodarczej. Wracam uwagę, że dla zapewnienia przewidywalności zachowania partnerów transakcji i stąd dla efektywnego działania rynków niezbędna jest spójność norm prawnych między sobą i z normami nieformalnymi, stabilność tych norm i wysoka jakość egzekucji prawa. Dalszym elementem opracowania jest przedstawienie z jednej strony podmiotów czynnych (autorów) każdego z tych rodzajów polityki, a z drugiej podmiotów biernych (wykonawców). Zwracam uwagę, że niektóre pomioty czynne polityki instytucjonalnej mogą być żywotnie zainteresowane realizacj ą celów doraźnych, co może skutkować kierowaniem instytucji na realizację doraźnych celów. Ilustruję ten problem na przykładzie struktury podmiotów polityki instytucjonalnej i polityki gospodarczej w Polsce oraz ich podstawowych kompetencjami. Przedstawiam też przykłady instytucji funkcjonuj ących w prawie polskim które w dużej mierze pełnią funkcj ę instrumentów doraźnej polityki gospodarczej.(abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is to delimitate the field of application of institutional policy and of economic policy. My point is that institutions should not replace the tools of current economic policy. The basis of delimitation is classification of institutions and definition of the role they play. The need of changes of institutions, underpinned by decisive and durable changes in the real economy and society brings about a temptation to use those changes for current needs, which should be addressed by economic policy. I present the objectives and limits of institutional policy on the one hand, and of economic policy on the other. I underline that to ensure predictability of behavior of partners of transactions and thus for efficient functioning of markets coherence of formal norms between them and with informal norms, their stability and high quality of enforcement are necessary. In the following I present the active agents (authors) of each of those kinds of policy, and passive agents (those who apply them). I underline that some active agents of institutional policy may be vitally interested in fulfilling current objectives, and this may direct institutions to fulfillment of those objectives. I illustrate this on the example of the structure of the agents of institutional policy and of economic policy In Poland. I present also the examples of institutions functioning in Polish law which mostly play a role of in tools of current economic policy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aoki, Masahiko, Toward a Comparative Institutional Analysis, The MIT Press, Cambridge Mass. - London, England 2001.
 2. Chavance, Bernard i Magnin, Eric, Emergence of path-dependent mixed economies in Central Europe, w: Beyond Markets and Hierarchies (A. Amin i J. Hausner, red.), Edward Elgar 1997.
 3. Chavance, Bernard, Why National Trajectories of Post-socialist Transformation Differ?, "East-West Journal of Economics and Business" 2002, V (1).
 4. Chavance, Bernard, Formal and Informal Rules in Post-socialist Transformation, w: Melting the Boundaries: Institutional Transformation in the Wider Europe (S. Mizobata, K. Yagi, red.), Kyoto University Press 2008.
 5. Deakin Simon, Gindis David, Hodgson Geoffrey M., Huang Kainan, Pistor Katharina, Legal Institutionalism: Capitalism and the Constitutive Role of Law, "Journal of Comparative Economics", 2017, vol.45, no.1, s.188-200, doi:10.1016/jjce.2016.04.005
 6. Denzau, Arthur T. i North, Douglass C., Shared Mental Models: Ideologies and Institutions, "Kyklos" 1994, 47, no. 1, s. 3 - 31.
 7. Fiori, Stefano, Alternative Visions of Change in Douglass North 's New Institutionalism, "Journal of Economic Issues" 2002, vol. XXXVI, no. 4, s.1025- 1043.
 8. Henisz, Witold J. i Zelner, Bennet A., Legitimacy, Interest Group Pressures and Change in Emergent Institutions: The Case of Foreign Investors and Host Country Governments, "Academy of Management Review" 2005, vol. 30, no. 2, s. 361-392.
 9. Nielsen, Klaus, An institutional approach to transformation in Central and Eastern Europe, w: Institutional change, values and learning (K. Nielsen red.), Edward Elgar, Cheltenham 2006.
 10. North, Douglass C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press 1990.
 11. Treaty on the functioning of the European Union (consolidated version), Office of the Publications of the European Union, Luxembourg 2010.
 12. Williamson, Oliver E., The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, "Journal of Economic Literature" 2000, vol. XXXVIII, s. 595-613.
 13. Wojtyna A., Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 5-6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu