BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szlachta Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Europejski kontekst strategii rozwoju w Polsce
European context of development strategy in Poland
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 99, s. 137-154, bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Perspektywy polityki gospodarczej
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, Polityka regionalna, Polityka spójności
Social economic development, Social economic development programming, Regional policy, Cohesion policy
Uwagi
streszc., summ.
Abstrakt
W części wstępnej opracowania przedstawiono kontekst programowania rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. W części zasadniczej opisane zostały: brak ciągłości doświadczeń Polski w zakresie strategicznego programowania rozwoju, znaczenie reformy samorządu terytorialnego wprowadzonej dwuetapowo, od 27 maja 1990 roku i od 1 stycznia 1999 roku; kluczowe znaczenie dla programowania rozwoju członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w tym znaczenie europejskiej polityki spójności;dualizm programowania rozwoju przestrzennego i społeczno- gospodarczego; znaczenie rozwiązań dotyczących wymiaru terytorialnego, w tym programowania rozwoju na poziomie regionalnym; instytucjonalne usytuowanie programowania rozwoju, znaczenie wymiaru politycznego, a także format polskich dokumentów programowych. W drugiej części przedstawiono najważniejsze wnioski dotyczące przyszłości strategicznego programowania rozwoju w Polsce. Sytuacja wymaga reakcji polityk publicznych, ze względu na negatywne dla Unii Europejskiej megatrendy globalne oraz zjawiska kryzysowe występujące w Unii Europejskiej. Także pozycja ekonomiczna Polski w ramach Unii Europejskiej systematycznie poprawia się, co oznaczać będzie ograniczenie wsparcia ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Wymaga to rozwinięcia po roku 2020 modelu programowania rozwoju bazuj ącego przede wszystkim na środkach polskich, co jest największym wyzwaniem.(abstrakt oryginalny)

In introduction part of this paper importance of programming of socio-economic development in Poland has been presented. In key part of this study most important features of strategic programming were presented: lack of continuity of experience in that area; importance of self-government reforms implemented from May 27-th 1989 and from January 1-st 1999; key importance of EU membership, also of cohesion policy; dualism of programming spatial and socio-economic development; importance of: territorial dimension, also on regional level, institutional arrangements, political dimension and format of programming documents. In last part key conclusions concerning future of strategic programming in Poland were elaborated. Public policy response is necessary because of negative for EU global megatrends, and crisis phenomenon. Because economic position of Poland within EU is improving assistance from European Structural and Investment Funds will be in future reduced. It means that after 2020 model of programing socio-economic development must be based on polish funds, what is the greatest challenge.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barcz J., Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
 2. Dziemianowicz W., Szmigiel-Rawska K., Nowicka P., Dąbrowska A., Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 3. Dziennik Ustaw RP, Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Warszawa 2014, 29 sierpnia, poz. 1146.
 4. Gawlikowska-Hueckel K., Szlachta J. (red.), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 5. Główny Urząd Statystyczny, Polska w Unii Europejskiej 2004-2014, Warszawa 2014.
 6. Górniak J., Mazur S. (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 7. Komisja Europejska, Europa 2000. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Bruksela 2010, KOM(2010)2020 wersja ostateczna, 3.3.2010.
 8. Komisja Europejska, Wspólne Ramy Strategiczne. Dokument roboczy służb Komisji. Elementy Wspólnych Ram Strategicznych na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Bruksela 2012, SWD(2012)61 final część I i II, 14 marca.
 9. Komisja Europejska, Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Planowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach. Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Bruksela 2014.
 10. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia rozwoju kraju, Warszawa 2013, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego.
 11. Ministerstwo Gospodarki, Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 2000-2003, Warszawa 2000.
 12. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 2003a, Narodowy Plan Rozwoju Polski 2004-2006, Polska. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Warszawa, przyj ęty przez Radę Ministrów 14 stycznia.
 13. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 2003b, Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla Polski 2004-2006, Warszawa, przyj ęte przez Radę Ministrów 23 grudnia.
 14. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Zbiór aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 20142020, Warszawa 2014.
 15. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015a, Krajowa Polityka Miejska 2023, Warszawa, przyjęta przez Radę Ministrów 20 października.
 16. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015b, Przegląd regionalny Polski 2015, Warszawa.
 17. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Warszawa 2006, przyjęta przez Radę Ministrów 29 listopada.
 18. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Narodowa Strategia Spójności, Warszawa 2007, maj.
 19. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 20102020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, Warszawa 2010, przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca.
 20. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2011a, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Warszawa, przyjęta przez Radę Ministrów 13 grudnia.
 21. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2011b, Plan Uporządkowania Strategii Rozwoju, tekst uwzględniający dokonane w dniu 10 marca 2010 r. oraz 30 kwietnia 2011 r. reasumpcje decyzji Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r., Warszawa, kwiecień.
 22. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012a, Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2012 roku, Monitor Polski, 22 listopada 2012 roku, poz. 882.
 23. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012b, Nowy model zarządzania strategicznym rozwojem w Polsce. Materiał szkoleniowy cz. 1, 2 i 3, Warszawa.
 24. Ministerstwo Rozwoju, 2015a, Umowa Partnerstwa. Programowanie Perspektywy Finansowej 2014-2020, Warszawa.
 25. Ministerstwo Rozwoju, 2015b, Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno- gospodarczy Polski i regionów, Warszawa.
 26. OECD, 2008, Territorial Reviews. Poland, Paris.
 27. OECD, 2011, OECD Urban Policy Reviews. Poland, Paris.
 28. Szlachta J., Wizja i strategia rozwoju w systemie zarządzania regionem w Polsce, w: Polonia quo vadis?, A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.), Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, t. III, Kraków 2010.
 29. Szlachta J., Wpływ UE na ścieżkę rozwojową polskich regionów, w: Unia Europejska. Dylematy XXI wieku, A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, t. IV, Kraków 2011.
 30. Szlachta J., Europejskie uwarunkowania trzeciej generacji strategii rozwoju regionalnego w Polsce - poziom województw, w: Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych, K. Malik (red.). Studia KPZK PAN, t. CLV, Warszawa 2013.
 31. Szlachta J., Nowe uwarunkowania trzeciej generacji strategii rozwoju regionalnego w Polsce, w: Polityka rozwoju jako gra w wyzwania i odpowiedzi rozwojowe, J. Stacewicz (red.), "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, nr 94.
 32. Szlachta J., Zaleski J., Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w układach makroregionalnych, "Gospodarka Narodowa" 2011, nr 7-8, s. 21-46.
 33. Zaucha J., Brodzicki T., Ciołek D., Komornicki T., Mogiła Z., Szlachta J. Zaleski J., Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju, Difin, Warszawa 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu