BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomczyk Justyna (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Tytuł
Ruchy miejskie : konflikt jako strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta
Civic Movements : Conflict as a Strategy for Resolving Social Issues of the City
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2017, t. 11, nr 2, s. 14-22, bibliogr. 31 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Rozwiązywanie problemów, Ruchy społeczne, Miasto, Konflikty społeczne, Partycypacja społeczna
Solving problems, Social movements, City, Social conflicts, Social participation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia - w oparciu o socjologiczną teorię konfliktu - znaczenie, role i funkcje ruchów miejskich w procesie artykułowania i rozwiązywania problemów społecznych, które pojawiają się w mieście i dotyczą jego mieszkańców. Zastosowanie podejścia konfliktowego jest podwójnie uzasadnione. Po pierwsze miasto jest traktowane (za D. Harvey'em) jako obszar konfliktów i napięć, które mają podłoże ekonomiczne i klasowe. Po drugie ruchy miejskie są rozumiane (za A. Touraine'em) jako przejaw konfliktu społecznego, polegającego na podziale społeczeństwa na dwie opozycyjne wobec siebie grupy, poróżnione przez obiekt walki, nad którym próbują przejąć kontrolę. Cechą konstytutywną tego konfliktu jest to, że dotyczy on realnych (zorganizowanych) aktorów społecznych oraz jest ukierunkowany na artykulację i realizację interesów zbiorowości miejskiej. Konflikt aktywizuje mieszkańców, jest formą partycypacji obywatelskiej, narzędziem zmiany i modernizacji, instrumentem przekształceń w obrębie struktury i kultury miejskiej. (abstrakt oryginalny)

Basing on the sociological theory of conflict, the article presents the significance, roles and functions of civic movements in the process of articulating and solving social problems which emerge in the city and concern its inhabitants. The use of the conflict approach has double justification. Firstly, the city is treated (following D. Harvey) as an area of conflicts and tensions that have economic and social class roots. Secondly, civic movements are understood (following Touraine) as a manifestation of a social conflict, consisting in the division of society into two opposing groups, disunited by the subject of the fight over which they try to take control. The constitutive feature of this conflict is the fact that it refers to real (organised) social actors and is directed at the articulation and realisation of interests of the urban community. The conflict activates inhabitants as it is a form of a civic participation, a tool of change and modernisation, an instrument of transformations within the urban structure and culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barber B.R. (2001), Dżihad kontra McŚwiat . Muza, Warszawa.
 2. Castells M. (1982), Kwestia miejska . PWN, Warszawa.
 3. Coser L.A. (2009), Funkcje konfliktu społecznego . Nomos, Kraków.
 4. Dahrendorf R. (1973), Nowoczesny konflikt społeczny. Esej o polityce wolności . Czytelnik, Warszawa.
 5. Dahrendorf R. (2008), Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym . Nomos, Kraków.
 6. Giddens A. (2006), Socjologia . PWN, Warszawa.
 7. Griswold W. (2013), Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie . PWN, Warszawa.
 8. Harvey D. (2012), Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja . Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa.
 9. Jacobs J. (2014), Śmierć i życie wielkich miast Ameryki . Wyd. CA, Warszawa.
 10. Jałowiecki B., Szczepański M.S. (2002), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej . Scholar, Warszawa.
 11. Kosiński S. (1989), Socjologia ogólna. Zagadnienia podstawowe . PWN, Warszawa.
 12. Lewenstein B. (2001), Obywatelskie strategie i modele wprowadzania zmiany społecznej w miejskich społecznościach lokalnych - doświadczenia amerykańskie , W: M. Warowicki, Z. Wozniak (red.), Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej. Od komunikacji do współpracy . Municypium, Warszawa, s. 105-115.
 13. Majer A. (2000), Konflikty miejskie. Próba rozwinięcia tematu , W: M. Malikowski, Z. Seręga (red.), Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych . Wyd. WSP, Rzeszów, s. 81-92.
 14. Mucha J. (1978), Konflikt i społeczeństwo . PWN, Warszawa.
 15. Offe C. (1995), Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej , W: J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo . Scholar, Warszawa, s. 22-230.
 16. Paleczny T., Nowe ruchy społeczne w warunkach globalizacji , W: K. Derwich, M. Kania (red.), Ruchy społeczne i etniczne . Wyd. UJ, s. 9-25.
 17. Porta D., Diani M. (2009), Formy i repertuary działań oraz cykle protestu , W: Ruchy społeczne . Wyd. UJ, Kraków, s. 14-15.
 18. Rybicka E. (2003), Modernizowanie miasta . Universitas, Kraków.
 19. Simmel G. (2005), Socjologia . PWN, Warszawa.
 20. Simmel G. (2008), Pisma socjologiczne . Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 21. Skrzypiec R. (2010), Konflikt jako strategia rozwiązywania problemów w społecznościach lokalnych , W: B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec (red.), Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywania problemów społeczności lokalnych . Wyd. UW, Warszawa, s. 115-125.
 22. Starosta P. (2000), Konflikt lokalny , W: M. Malikowski, Z. Seręga (red.), Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych . Wyd. WSP, Rzeszów, s. 13-24.
 23. Sterniczuk B. (1979), Nowe obszary zainteresowań zachodnioeuropejskiej socjologii miasta . Studia Socjologiczne, 4 (75), s. 99-122.
 24. Szczepański J. (1972), Elementarne pojęcia socjologii . PWN, Warszawa.
 25. Sztompka P. (2005), Socjologia zmian społecznych . Znak, Kraków.
 26. Sztompka P. (2005), Socjologia. Analiza społeczeństwa , Znak, Kraków.
 27. Touraine A. (1995), Wprowadzenie do analizy ruchów społecznych , W: J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo . Scholar, Warszawa, s. 212-214.
 28. Turner J.H. (2008), Struktura teorii socjologicznej . PWN, Warszawa.
 29. Urbański J. (2011), Fabryka versus agora. Szkic z ekonomii politycznej miasta , W: M. Nowak, P. Pluciński (red.), O miejskiej sferze publicznej. obywatelskość i konflikty o przestrzeń . Ha!art, Kraków, s. 240-256.
 30. Wiatr J.J. (1980), Socjologia stosunków politycznych . PWN, Warszawa.
 31. Znaniecki F. (2005), Fakty i przedmioty kulturowe , W: P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury . Znak, Kraków, s. 61-63.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu