BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartoszewicz Artur (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Insturumenty finansowe realizacji polityki spójności Unii Europejskiej
Financial Instruments as a tool for the implementation of EU Cohesion Policy.
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 99, s. 187-209, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Perspektywy polityki gospodarczej
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Wielopoziomowe rządzenie, Fundusze unijne, Finanse, Zarządzanie
Financial instruments, Multilevel governance, EU funds, Finance, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dotychczasowe perspektywy finansowe wśród form wsparcia preferowały dotację, jako narzędzie bezzwrotnego przekazania korzyści beneficjentom. Kolejna perspektywa po raz pierwszy na tak znaczną skalę kładzie nacisk na zastosowanie instrumentów finansowych, wśród których instrumenty zwrotne będą stanowić największą grupę form wsparcia. Doświadczenia w tym zakresie są niestety nikłe, więc zastosowanie nowych form wsparcia generować będzie dużo ryzyko, zarówno dla instytucji systemu wsparcia, jak i samych beneficjentów. Z uwagi na powyższe tak istotnym jest prawidłowe przygotowanie samego systemu wsparcia, przeanalizowanie wszelkich możliwych scenariuszy, jak też zbudowanie rozwiązań prawnych szczególnie w obszarze prawa pomocy publicznej, aby zaplanowane wsparcie było skuteczne i efektywne. Szczególnie istotny jest to problem na poziomie wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych. Ich różnorodność strukturalna, małe doświadczenie instytucjonalne we wdrażaniu instrumentów inżynierii finansowej, a często brak pełnej wiedzy w tym obszarze sprawiaj ą, że zastosowanie tego typu narzędzi będzie dużym wyzwaniem nie tylko organizacyjnym, ale też prawnym i finansowym.(abstrakt oryginalny)

The existing financial perspectives among the preferred forms of support grant as a tool for non-refundable transfer of benefits to the beneficiaries. Another financial perspective for the first time on such a large scale emphasizes the use of financial instruments, including repayable instruments will constitute the largest group of forms of support. Experience in this field are unfortunately slim, so the use of new forms of support will generate a lot of risk for both institutions support system and the beneficiaries themselves. Due to the above so it is important to properly prepare the support system, analysing all possible scenarios, as well as the construction of legal solutions especially in the field of aid law, scheduled to support effective and efficient. Of particular importance is the problem at the level of implementation of the Regional Operational Programmes. Their structural diversity, little institutional experience in the implementation of financial engineering instruments, and often lack full knowledge in this area, make use of such tools will be a big challenge not only the organization, but also the legal and financial. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartoszewicz A., Planowanie i programowanie rozwoju Unii Europejskiej - wymagania metodyczne wobec państwa członkowskiego, w: Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju, red. J. Stacewicz, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", Warszawa 2012, nr 88.
 2. Bartoszewicz A., Pomoc publiczna narzędziem polityki spójności UE w ramach multilevel governance na poziomie krajowym i wspólnotowym - doświadczenia i wprowadzane zmiany, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M. G. Woźniak, ISSN 1898-5084, Rzeszów 2015, nr 41 (1/2015).
 3. Bartoszewicz A., Tryby finansowania projektów ze środków UE w latach 2014-2020 - pomoc publiczna, projekty dochodowe i niedochodowe oraz projekty hybrydowe, w: O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego. Seria "Przedsiębiorczość", red. J. Ostaszewski, Instytut Finansów SGH, Warszawa 2015.
 4. Bartoszewicz A., Zarządzanie środkami z funduszy UE - reguły i zasady kolejnych perspektyw finansowych. Praktyczne stosowanie multilevel governance, w: Podejście krótkookresowe i strategiczne w polityce gospodarczej, red. J. Stacewicz, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", Warszawa 2015, nr 95.
 5. Ćwikła A., Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MSP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE, 2012.
 6. Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności 2006/702/WE.
 7. Europejskie Rządzenie. Biała Księga przyjęta przez Komisję Europejską w dniu 25 lipca 2001 roku.
 8. Ewaluacja komplementarności i efektywności wsparcia instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi dla przedsiębiorstw, badanie zrealizowane przez PAG Uniconsult i Laboratorium Badań Społecznych na zlecenie MRR, Warszawa 2012.
 9. Instrumenty finansowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, zakres i forma, Departament Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wersja 4.0 z dnia 15 marca 2013 r.
 10. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w sprawie warunków certyfikacji w Programach Operacyjnych i Regionalnych Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, MRR/H/9(5)06/2012, Warszawa, 26 czerwca 2012 r.
 11. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, MRR/H/10(5)06/2012, Warszawa, 5 czerwca r.
 12. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, MRR/H/4(4)08/2011, Warszawa, 30 sierpnia 2011 r.
 13. Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie 2014-2020, Raport końcowych, IBS, Warszawa, czerwiec r.
 14. Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013, badanie zrealizowane przez PAG Uniconsult na zlecenie MRR, Warszawa 2013.
 15. Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki, badanie zrealizowane przez IBS na zlecenie MRR, 2010.
 16. Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in POLAND for the period 2014-2020 - Stanowisko Komisji w sprawie Umowy Partnerskiej oraz programów w Polsce na lata 2014-2020.
 17. Program Rozwoju Przedsiębiorczości do 2020 r., Program wykonawczy Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, styczeń 2013 r.
 18. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Uwarunkowania strategiczne - Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, MRR 2013, Załącznik 1.
 19. Raport Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie w polityce spójności po 2013 roku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2012.
 20. Raport Rola banków w procesach absorpcji środków unijnych w Polsce - ocena, perspektywy i rekomendacje na lata 2014-2020, IBnGR i Związek Banków Polskich, Warszawa 2012.
 21. Raport z badania rynku funduszy kapitału zalążkowego oraz funduszy venture capitał w Małopolsce wraz z analizą barier i ograniczeń w dostępie do tego typu finansowania dla innowacyjnych firm - badanie na zlecenie MARR, 2012.
 22. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
 23. Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj ące rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
 24. Szczepański M., Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku - wymiar wspólnotowy i krajowy, Warszawa 2012.
 25. Umowa Partnerstwa. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, Dokument zaakceptowany przez KE, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 21 maja 2014 r.
 26. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) (Dz. U. 2014, poz. 1146).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu