BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Horodecka Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Polityka gospodarcza w świetle przemian współczesnej myśli ekonomicznej
Economic policy in the light of changes in modern history of economic thought
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 99, s. 211-238, bibliogr. 64 poz.
Tytuł własny numeru
Perspektywy polityki gospodarczej
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza, Strategia Europa 2020, Ekonomia, Oczekiwania heterogeniczne
Economic policy, Europe 2020 Strategy, Economics, Heterogeneous expectations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zarysowano aktualny i potencjalny wpływ współczesnej heterodoksyjnej myśli ekonomicznej na cele, narzędzia i podmioty polityki gospodarczej. Pokazano możliwe przyczyny dla których heterodoksyjna myśl ekonomiczna, może stać się źródłem dla nowych (względnie: nowej) koncepcji polityki gospodarczej. W świetle współczesnej myśli heterodoksyjnej dokonano analizy wybranych, aktualnie realizowanych, celów polityki gospodarczej na przykładzie obecnej głównej strategii UE. Ukazano nowe rozumienie tych celów, sposobów ich osiągania oraz możliwe przyczyny zaistniałych problemów w rozumieniu heterodoksji. Opisano kilka wybranych zmian dotyczących celów polityki gospodarczej i wymieniono potencjalne możliwości ich wprowadzenia, a także wskazano na możliwe zmiany w pojmowaniu tych celów w przyszłości. Pokazano też jakie zmiany w instrumentach i podmiotach polityki gospodarczej zawdzięcza się heterodoksji ekonomicznej.(abstrakt oryginalny)

The study outlines the current and potential impact of modern heterodox economic thought on goals, tools and actors of economic policy. Research discusses possible reasons, why heterodox economic thought may become a source for the new concept (or: concepts) of economic policy. The selected ongoing economic policy objectives are analyzed on the example of the current main strategy of the EU in the light of modern heterodox thought. The analysis shows a new understanding of these objectives, ways of achieving them and the possible causes of the existing problems within the meaning of heterodoxy. Research includes a description of several of selected changes to economic policy objectives and list of the potential possibilities of their introduction, and also pointed to possible changes in the understanding of these objectives in the future. It also shows, for what changes in the instruments and actors of economic policy, the economic heterodoxy may be responsible.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Global Trends to 2030: Can the EU meet the challenges ahead?, ESPAS, European Strategy and Policy Analysis System, 2015.
 2. Alesina, A., Roubini, N., Cohen, G. D., Political cycles and the macroeconomy, MIT press, Cambridge, Mass. 1997.
 3. Armsworth, P., Chan, K., Daily, G., Ehrlich, P., Kremen, C., Ricketts, T., Sanjayan, M., Ecosystem-service science and the way forward for conservation, "Conservation biology" 2007, vol. 21, no. 6, s. 1383-1384.
 4. Arthur, W. B., Complexity economics: a different framework for economic thought, w: Complexity and the Economy, W. B. Arthur (red.), Oxford University Press, Oxford, 2015. s. 1-29.
 5. Azar, C., Holmberg, J., Lindgren, K., Socio-ecological indicators for sustainability, "Ecological economics" 1996, vol. 18, no. 2, s. 89-112.
 6. Bartkowiak, R., Ekonomia rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 7. Benthall, J., Bellion-Jourdan, J., The Charitable Crescent. Politics of Aid in the Muslim World, I.B.Tauris, London 2009.
 8. Buchanan, J. M., The economics of politics, Transatlantic Arts, Levittown, N.Y 1978.
 9. Buchanan, J. M., Tollison, R. D., The Theory of public choice II, University of Michigan Press, Ann Arbor, MI 1984.
 10. Carlsson, F., Johansson-Stenman, O., Behavioral economics and environmentalpolicy, "Annu. Rev. Resour. Econ." 2012, vol. 4, no. 1, s. 75-99.
 11. Castellacci, F., Innovation and the competitiveness of industries: Comparing the mainstream and the evolutionary approaches, "Technological Forecasting and Social Change" 2008, vol. 75, no. 7, s. 984-1006.
 12. Constanza, R., What is ecological economics?, "Ecological economics" 1989, vol. 1, no. 1, s. 1-7.
 13. Daly, H., Cobb, J., For the Common Good (Redirecting the Economy toward Community, the Environment, and a Sustainable Future), Beacon Press, Boston 1994.
 14. Daly, H. E., Farley, J., Ecological Economics: Principles and Applications, Island Press, Washington 2010.
 15. De Sismondi, J. C. S., New Principles of Political Economy: Of Wealth in Its Relation to Population, Transaction Publishers, New Brunswick & London 1991.
 16. Dolfsma, W., Welch, P. J., Paradigms and Novelty in Economics: The History of Economic Thought as a Source of Enlightenment, "American Journal of Economics & Sociology" 2009, vol. 68, no. 5, s. 1085-1106.
 17. Easterlin, R. A., Happiness and Economic Growth-The Evidence, "Institute for the Study of Labor - Diskussion Paper" 2015, no. 7187.
 18. Elsner, W., The "new " economy: complexity, coordination and a hybrid governance approach, "International Journal of Social Economics" 2004, vol. 31, no. 11/12, s. 1029-1049.
 19. Elsner, W., Policy Implications of Economic Complexity and Complexity Economics. Towards a Systemic, Long-Run, Adaptive, and Interactive Policy Conception, "MPRA Paper" 2015, no. 63272.
 20. Etzioni, A., New Communitarian Thinking, University of Virginia Press, Charlottesville 1995.
 21. Etzioni, A., The Moral Dimension: Toward a New Economics, Simon & Schuster, New York 2010.
 22. Faber, M., Manstetten, R., Proops, J., Ecological Economics. Concepts andMethods., Edward Elgar, Cheltenham 1996.
 23. Felber, C., Die Gemeinwohl-Okonomie: das Wirtschaftsmodell der Zukunft, Deuticke, Wien 2010.
 24. Femia, A., Hinterberger, F., Luks, F., Ecological economic policy for sustainable development: potentials and domains of intervention for delinking approaches, "Population and Environment" 2001, vol. 23, no. 2, s. 157-174.
 25. Frey, B. S., Stutzer, A. U., Happiness and Economics: How the Economy and Institutions Affect Human Well-Being, Princeton University Press, Princeton 2010.
 26. Fukuda-Parr, S., The Human Development Paradigm: Operationalizing Sen's Ideas on Capabilities, "Feminist Economics" 2003, vol. 9, no. 2-3, s. 301-317.
 27. Funtowicz, S. O., Ravetz, J. R., A new scientific methodology for global environmental issues, w: Ecological economics: The science and management of sustainability, R. Constanza (red.), Columbia Press, New York, 1991. s. 137-152.
 28. Gómez-Baggethun, E., De Groot, R., Lomas, P. L., Montes, C., The history of ecosystem services in economic theory andpractice: from early notions to markets andpayment schemes, "Ecological Economics" 2010, vol. 69, no. 6, s. 1209-1218.
 29. Gowdy, J., Erickson, J. D., The approach of ecological economics, "Cambridge Journal of Economics" 2005, vol. 29, no. 2, s. 207-222.
 30. Gros, D., Alcidi, C., The global economy in 2030: Trends and strategies for Europe, CEPS (Paperbacks), European Union 2013.
 31. Grossman, H., The Evolutionist Revolt Against Classical Economics: I. In France-- Condorcet, Saint-Simon, Simonde de Sismondi, "The Journal of Political Economy" 1943, vol. 51, no. 5, s. 381-396.
 32. Hirata, J., Happiness and economics: Some ethical considerations, Inst. fur Wirtschaftsethik, St. Gallen 2003.
 33. Horodecka, A., Ewolucja celów polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 2008.
 34. Horodecka, A., Cele polityki gospodarczej w różnych podejściach metodologicznych ekonomii "Gospodarka Narodowa" 2011, nr 7-8, s. 113-138.
 35. Horodecka, A., The field of evolutionary and neoclassical economics as a conseąuence of the changes in concepts of human nature, "Journal of International Studies" 2015a, vol. 8, no. 1, s. 126-137.
 36. Horodecka, A., The impact of the human nature concepts on the goal of humanistic economics and religious motivated streams of economics (Buddhist, Islam and Christian), "Rivista Internazionale di Scienze Sociali" 2015b, vol. 123, no. 4, s. 413-445.
 37. Horodecka, A., Koncepcja człowieka a polityka zrównoważonego rozwoju, w: " Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", J. Stacewicz (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, nr 98.
 38. Jager, W., Janssen, M. A., The human actor in ecological-economic models. (Special Issue), "Ecological Economics" 2000, vol. 35, no. 3, s. 307-418.
 39. Komisja_Europejska, Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu: KOM(2010) 2020, w: Komisja Europejska (ed.), Bruksela 2010.
 40. Kuhn, T. S., The structure of scientific revolutions, University of Chicago Press, Chicago 2012.
 41. Kuran, T., The genesis of Islamic economics: a chapter in the politics of Muslim identity, "Social Research" 1997, vol. 64, s. 301-338.
 42. Lakatos, I., Worrall, J., The methodology of scientific research programmes, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1999.
 43. Lambooy, J. G., Boschma, R. A., Evolutionary economics and regional policy, "The Annals of Regional Science" 2001, vol. 35, no. 1, s. 113-131.
 44. Lee, F. S., A History of Heterodox Economics. Changing the mainstream in the twentieth century, Routledge, London 2009.
 45. Leonxiii, Rerum novarum - O kwestii socjalnej: encyklika Ojca Św. Leona XII, Te Deum Wydawnictwo Tradycji Katolickiej, Warszawa 2001.
 46. Loy, D. R., Buddhism andpoverty, "Budhi: A Journal of Ideas and Culture" 1998, vol. 2, no. 3, s. 89-109.
 47. Meier, A., Slembeck, T., Wirtschaftspolitik: Kognitiv-evolutionarer Ansatz, Oldenbourg, Munchen 1998.
 48. Meier, G. M., Stiglitz, J. E., Frontiers of development economics: the future in perspective, World Bank Publications, 2001.
 49. Merrill, D., Economic welfare as ethical concept and economic policy, "International Journal of Social Economics" 2015, vol. 42, no. 5, s. 434-446.
 50. Payutto, P. A., Buddhist Economics, a Middle Way for the market place, Buddhadhamma Foundation, Bangkok 1994.
 51. Rao, P. K., Sustainable development: economics and policy, Blackwell Publishers, Oxford 2000.
 52. Ray, D., Development economics, Princeton University Press, 1998.
 53. Salzman, J., Thompson, B. H., Environmental law and policy, Foundation Press, New York 2007.
 54. Schumacher, E. F., Small is beautiful: a study of economics as if people mattered, Blond and Briggs, London 1973.
 55. Sen, A., Commodities andCapabilities, North-Holland, Amsterdam 1985.
 56. Sen, A., Development as Freedom, Knopf, New York 1999.
 57. Sen, A., Capability and Well-Being, w: The Philosophy of Economics, D. Hausman (red.), Cambridge University Press, New York 2008, s. 270-293.
 58. Skinner, B. F., Walden Two, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ 1976 (1948).
 59. Todaro, M. P., Smith, S. C., Economic development, Pearson, Washington 2005.
 60. Tomer, J. F., Integrating Human Capital with Human Development. The Path to a More Productive andHumane Economy, PalgraveMacmillan, New York 2016.
 61. Tomer, J. F., Eikelenboom, B., Intangible capital: its contribution to economic growth, well-being and rationality, Elgar, Cheltenham 2008.
 62. Wegner, G., Pelikan, P., Evolutionary Thinking on Economic Policy, w: The Evolutionary Analysis of Economic Policy, G. Wegner, P. Pelikan (red.), Cheltenham 2003, s. 1-14.
 63. Winiarski, B., Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 64. Ząbkowicz, A., Polityka gospodarcza a polityka i ekonomia, w: Polityka gospodarcza, J. Stacewicz (red.), SGH, Warszawa 2008, s. 129-154.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu